Portal Paula

Drets dels infants

Aquí trobareu fonts d’informació per a projectes d’educació en drets humans i ciutadania global.

>> Per saber-ne més: Com identificar fonts d’informació per al teu projecte educatiu?
flecha

Organismes governamentals | ONG i moviments socials | Centres de recerca | Informes | Legislació

Organismes governamentals

 • governmentComitè dels Drets de l’Infant. És un organisme de l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans. Té la funció d’examinar els progressos realitzats en el compliment de les obligacions contretes pels estats que han ratificat la Convenció sobre els Drets de l’Infant. També supervisa l’aplicació dels dos protocols facultatius de la Convenció, publica la seva interpretació del contingut de les disposicions sobre drets humans, en forma d’observacions generals sobre qüestions temàtiques, i organitza dies de debat general.
 • UNICEF. Fons de les Nacions Unides per a la Infància. És la principal organització internacional que treballa per promoure els drets de la infància. La seva tasca es basa en la Convenció sobre els Drets de l’Infant. Ha posat en marxa l’espai web “Infància en dades” para “fer visibles els invisibles”.
 • Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. Li correspon la proposta i execució de la política del Govern espanyol en matèria de família, protecció del menor i igualtat, així com de lluita contra tota mena de discriminació.
 • Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Li correspon la proposta i execució de la política del Govern espanyol en matèria d’educació, que és un dels drets reconeguts en la Declaració dels Drets dels Infants.
 • Generalitat: Departament d’Ensenyament. Li correspon la proposta i execució de la política del Govern català en matèria d’educació, que és un dels drets reconeguts en la Declaració dels Drets dels Infants.
 • Generalitat: Departament de Benestar Social i Família. Des del Departament de Benestar Social i Família s’articulen diversos serveis per garantir la protecció de les persones menors i la prevenció de les situacions de risc, per augmentar la participació d’infants i adolescents com a ciutadans i també per impulsar actuacions que promocionin el seu benestar i la seva qualitat de vida.
 • Ajuntament de Barcelona: Regidoria d’Infància. L’acció de la regidoria es basa en el Pla Municipal per a la Infància 2013-2016, que desenvolupa polítiques públiques adreçades a reforçar el protagonisme dels nens i nenes a la ciutat, tot incidint en àmbits tan diversos com la família, l’escola, la salut, el joc i el lleure. Sobretot, posa èmfasi en l’atenció dels infants que poden estar patint situacions de més vulnerabilitat i risc d’exclusió.

ONG i moviments socials

Centres de recerca

 • DocumentacioDIXIT – Centre de Documentació de Serveis Socials. És una iniciativa del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya que s’adreça als i les professionals dels serveis socials per promoure la gestió i la difusió del coneixement en l’àmbit del benestar social, els drets de ciutadania (entre ells, els drets de la infància), la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a la dependència. Des de l’àmbit temàtic de “Família, infància i adolescència”, permet accedir a informació d’actualitat i recursos relacionats amb polítiques d’atenció i promoció de la família, l’atenció a la infància i l’adolescència i els acolliments i adopcions.
 • Departament de Benestar Social i Família – Infància i adolescència. En aquesta secció del web del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya es troba un catàleg de les publicacions editades per aquest departament a partir de l’any 2000. Per consultar les obres editades anteriorment, cal dirigir-se al DIXIT.
 • Institut d’Infància i Món Urbà (CIIMU). Consorci format per l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya que té per objectius principals: d’una banda, contribuir a la millora de la qualitat de vida de la infància, l’adolescència i les famílies mitjançant la investigació aplicada, la formació, la divulgació i l’intercanvi i el debat d’informació; i, d’altra banda, promoure la transferència de coneixement entre la recerca universitària, la pràctica professional i la societat civil, per millorar el disseny i l’avaluació de les pràctiques públiques i privades dirigides a la infància, l’adolescència i les famílies.
 • Fundació Jaume Bofill. És una fundació cultural privada creada el 1969 amb l’objectiu de promoure el coneixement de la societat catalana, el debat de les noves idees i propostes per avançar cap a una major justícia social, i l’actuació de persones i col·lectius diversos que també busquin la transformació i el canvi social. Des del 2009, centra el conjunt de la seva activitat en l’educació i el seu context social.
 • Observatori de la Infància. Creat per Acord del Consell de Ministres l’any 1999 i adscrit al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, és una plataforma de participació d’agents socials que treballen per promoure l’exercici dels drets i deures de la infància i adolescència en els seus diferents entorns, tant des de les diferents administracions públiques com des de les associacions d’infància.
 • Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere. Creat el 2002, és un instrument d’anàlisi i d’actuació que, en l’àmbit de l’Administració de la Justícia, promou iniciatives i mesures dirigides a eradicar el problema social de la violència domèstica i de gènere. A l’apartat “Activitat de l’Observatori” del menú dret es poden trobar les “Dades estadístiques” elaborades per la institució.
 • Observatori dels drets de la infància de la Generalitat. Òrgan col·legiat, assessor i consultiu de la Generalitat en matèria dels drets dels infants a Catalunya en què participen entitats públiques, privades i persones expertes en l’àmbit de la infància i l’adolescència. Es defineix com un instrument específic per a contribuir de manera eficaç a la divulgació, el foment, el respecte i la garantia dels drets dels infants i adolescents.
 • Observatori de la Infància de L’Hospitalet (Barcelona). La missió d’aquest observatori és contribuir a la millora de la qualitat de vida i el respecte dels drets dels infants i adolescents a la ciutat de L’Hospitalet (Barcelona) amb tres funcions clau: generar coneixement objectiu i independent de la situació de la infància al municipi, fonamentar propostes socials i polítiques en relació a la infància i avaluar polítiques sobre infància i adolescència.
 • FAROS Sant Joan de Déu. És la plataforma digital de promoció de la salut i el benestar infantil de l’Hospital Sant Joan de Déu (HSJD) de Barcelona, dirigida principalment a mares i pares que tenen interès en rebre informació de qualitat respecte a la salut dels seus fills i filles, i a altres cuidadors i professionals, especialment en el camp de la salut i l’educació.

Informes

 • informesEstat mundial de la infància. Cada any, la publicació insígnia d’UNICEF examina els factors que afecten la infància arreu del món. L’informe inclou estadístiques i informació i està disponible en anglès, francès, i espanyol.
 • Informes de violència domèstica. El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) elabora informes anuals en què analitza els casos de víctimes mortals en l’àmbit domèstic des de l’any 2001 amb la finalitat de conèixer si les víctimes havien rebut l’adequada resposta judicial en el cas que haguessin denunciat prèviament el seu agressor. A partir del 2009, els informes se centren en l’anàlisi de les víctimes mortals en l’àmbit de la parella o exparella i inclouen un estudi específic dels procediments judicials quan s’haguessin presentat denúncies o s’haguessin practicat d’ofici actuacions amb anterioritat al resultat de mort.
 • Campanya Mundial per l’Educació. Publicacions d’aquesta campanya impulsada per Ajuda en Acció, Educo i Entreculturas que reclama el compliment íntegre dels compromisos de la “Cimera de Dakar” (Senegal) de l’any 2000, on la comunitat internacional es va comprometre a garantir l’accés a una educació de qualitat per a tots i totes abans de l’any 2015.

Legislació

INTERNACIONAL

 • legislacionDeclaració dels Drets de l’Infant. L’objectiu del document, proclamat per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre del 1959, és que tots els nens i nenes puguin tenir una infància feliç i gaudir, tant en el seu propi interès com en el de la societat, dels drets i llibertats que s’hi enuncien. La Declaració insta les famílies, els homes i dones individualment, i les organitzacions privades, autoritats locals i governs nacionals a reconèixer aquests drets i a treballar perquè es respectin gràcies a mesures legislatives i altres mitjans adoptats progressivament, de conformitat amb els que s’especifiquen al document.
 • Convenció sobre els Drets de l’Infant. El document, adoptat per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre del 1989, estableix que els estats membres han de respectar els drets enunciats en aquesta Convenció i assegurar-los a tots els infants sota la seva jurisdicció sense cap mena de discriminació, independentment de la raça, el color, el sexe, la llengua, la religió, l’opinió política o d’altra mena, l’origen nacional, ètnic o social, la posició econòmica, la incapacitat física, el naixement o qualsevol altra condició de l’infant, dels seus pares o dels seus tutors legals.
 • Conveni 138 sobre l’edat mínima d’admissió al treball
 • Conveni 128 sobre la prohibició de les pitjors formes de treball infantil i l’acció immediata per a la seva eliminació

NACIONAL

 • Modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència. Guia de Save the Children per a professionals i agents socials.
 • Llei dels drets i de les oportunitats de la infància i l’adolescència. Llei aprovada per la Generalitat de Catalunya l’any 2010 amb la voluntat de desplegar l’article 17 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que reconeix el dret de totes les persones menors d’edat a rebre l’atenció integral necessària per al desenvolupament de llur personalitat i llur benestar en el context familiar i social.
 • Pacte per a la Infància a Catalunya. Consens promogut pel Govern de la Generalitat de Catalunya i publicat el juliol del 2013 en resposta a una demanda de la societat civil per donar visibilitat i benestar als infants. Té la voluntat d’impulsar la perspectiva d’infància en les polítiques que desenvolupi el Govern, així com de fer visible aquest grup social i facilitar espais per a la construcció del seu futur.

Etiquetes:

"Trackback" Enllaç des de la teva web.

Deixa un comentari

 

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework