Portal Paula

Educació Secundària Obligatòria (ESO)

“Aquesta etapa educativa és el marc idoni per consolidar les competències bàsiques, realitzar nous aprenentatges i posar les bases per a una formació personal basada en l’autonomia personal que permeti l’aprenentatge al llarg de tota la vida, en la responsabilitat, en la solidaritat, en la participació i en la capacitat d’adquirir compromisos individuals i col·lectius, per aprendre a participar activament en una societat democràtica“.

Objectius

Els objectius són d’etapa, compartits per cadascun dels quatre cursos d’E.S.O. Tots ells són necessaris per l’exercici d’una ciutadania global, però destaquem els elements que reforcen aquest enfoc en la programació:

 • Assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els seus drets respecte als altres, entendre el valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat, del respecte als drets humans com a valors bàsics per a una ciutadania democràtica.
 • Desenvolupar i consolidar hàbits d’esforç, d’estudi, de treball individual i cooperatiu i de disciplina com a base indispensable per a un aprenentatge eficaç i per aconseguir un desenvolupament personal equilibrat.
 • Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar els estereotips que suposin discriminació entre homes i dones.
 • Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i amb la relació amb els altres, i rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre els conflictes pacíficament.
 • Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.
 • Conèixer, valorar i respectar els valors bàsics i la manera de viure de la pròpia cultura i d’altres cultures, i respectar-ne el patrimoni artístic i cultural.
 • Identificar com a pròpies les característiques històriques, culturals, geogràfiques i socials de la societat catalana, i progressar en el sentiment de pertinença al país.
 • Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, textos i missatges complexos en llengua catalana, en llengua castellana i, en el seu cas, en aranès, i consolidar hàbits de lectura i comunicació empàtica. Iniciar-se en el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura.
 • Comprendre i expressar-se de manera apropiada en una o més llengües estrangeres.
 • Desenvolupar habilitats bàsiques en l’ús de fonts d’informació diverses, especialment en el camp de les tecnologies, per saber seleccionar, organitzar i interpretar la informació amb sentit crític.
 • Comprendre que el coneixement científic és un saber integrat que s’estructura en diverses disciplines, i conèixer i aplicar els mètodes de la ciència per identificar els problemes propis de cada àmbit per a la seva resolució i presa de decisions.
 • Adquirir coneixements bàsics que capacitin per a l’exercici d’activitats professionals i alhora facilitin el pas del món educatiu al món laboral.
 • Gaudir i respectar la creació artística i comprendre els llenguatges de les diferents manifestacions artístiques i utilitzar diversos mitjans d’expressió i representació.
 • Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi ambient, i contribuir a la seva conservació i millora.
 • Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les diferències, afermar els hàbits de salut i incorporar la pràctica de l’activitat física i l’esport a la vida quotidiana per afavorir el desenvolupament personal i social. Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seva diversitat.

Matèries

Tres primers cursos Quart curs
En cadascun dels tres primers cursos, l’alumnat ha de fer les següents matèries obligatòries:

 • Ciències de la naturalesa (3 hores setmanals de mitjana en 1r i 2n curs; a partir de tercer curs, s’imparteixen de mitjana 4h setmanals i la matèria pot desdoblar-se en dues: Biologia i geología, i Física i química).
 • Ciències socials, geografia i història (3h/setm).
 • Educació física (2h/setm).
 • Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, i aranès, a la Vall d’Aran (3h/setm per cadascuna).
 • Llengua estrangera (3h/setm).
 • Matemàtiques (3h/setm en 1r i 3r; 4h/setm en 2n curs).

A aquestes matèries s’afegeixen en algun dels cursos:

 • Educació per a la ciutadania i els drets humans (1h/setm en 3r curs).
 • Educació visual i plàstica (3h/setm en 2n i 1h/setm en 3r curs).
 • Música (3h/setm en 1r i 1h/setm en 3r curs).
 • Tecnologies (2h/setm en 1r, 2n i 3r curs).

A més, els centres poden ofertar matèries optatives diverses, que han d’incloure obligatòriament com a matèries optatives una segona llengua estrangera i Cultura clàssica (2h setmanals de mitjana en cada curs, per cada matèria; poden estendre’s al llarg de tot el curs o bé organitzar-se de forma trimestral o quadrimestral).

Les matèries obligatòries per tot l’alumnat són:

A més, cada estudiant cursa tres matèries optatives específiques d’entre les següents:

En cadascun dels tres primers cursos l’alumnat realitza un treball de síntesi, mentre que en quart curs es realitza un projecte de recerca en equip. Aquestes matèries no disposen d’assignació horària pròpia, sinó que es desenvolupen inserides en d’altres matèries, o bé fent servir les hores reservades per matèries optatives o per tutoria.

Els centres poden implementar la seva pròpia organització horària, sempre que es compleixi els mínims d’hores per matèries establerts en la legislació (article 23.8.). El curs consta de 35 setmanes lectives i 30 hores setmanals per curs (article 11.1).

D’altra banda, es procura reduir el nombre de docents que treballen durant els dos primers cursos amb cada grup-classe. Per això, les matèries s’organitzen per àmbits de coneixement (a definir pel centre) que imparteix un mateix docent. El Departament estableix quines titulacions són necessàries per impartir cada matèria.

Finalment, els objectius que la legislació estableix per a l’educació per a la ciutadania i els drets humans, han de formar part del projecte educatiu del centre per tal que hi hagi continuïtat entre els valors que es treballen en les diferents matèries i la tutoria, així com en la resta d’activitats que es desenvolupen en el marc del centre (article 8.3, del Decret 143/2007).

Fonts:

Deixa un comentari

 
L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework