Portal Paula

Ciències Socials, Geografia i Història: 4t ESO

Valors: Diàleg – Cooperació – Pau – Equitat – Respecte – Actitud oberta – Actitud crítica – Compromís personal – …

Pertinença: Perspectiva global del món allunyada de l’eurocentrisme – …

Reptes globals: Industrialització – Transformacions polítiques – Moviments polítics – Moviments socials – Imperialisme – Lluites socials – Conflictes – Conflictes bèl·lics – Sistema totalitari – Descolonització – Àfrica – Reconstrucció post-conflicte – Postguerra – Organismes internacionals – Models socioeconòmics – Democratització –  Globalització – Nous centres de poder – Sostenibilitat – Focus actuals de conflicte – Resolució pacífica de conflictes – Memòria històrica – Drets i deures individuals – Drets i deures col·lectius – Problemes internacionals – Desigualtat – Exclusió – Règim autoritari – Règim democràtic – Mitjans de comunicació – Actualitat – Cultura mundial – Rols de gènere – …

Acció transformadora: Opinió – Argumentació – Contrast de les fonts – Consens – Plantejament d’alternatives – Compromís col·lectiu – Democràcia en construcció – …

Continguts:

Els continguts de la matèria combinen de forma equilibrada els coneixements sobre la història de Catalunya i Espanya, amb un últim bloc dedicat a la situació del món globalitzat en l’actualitat, amb una orientació crítica davant els seus desequilibris i violències. Els continguts actitudinals i procedimentals permeten implementar metodologies actives que incideixin en l’educació per a la ciutadania global.

Continguts comuns
Obtenció d’informació relativa a situacions i conflictes de l’actualitat, a partir de diversos mitjans de comunicació i, si escau, d’entrevistes i enquestes, tot analitzant els seus antecedents històrics i establint relacions entre l’àmbit mundial i el local.

Recerca d’aspectes de la vida quotidiana del passat, a partir d’informacions extretes de fonts primàries, prioritzant les fonts orals i d’arxiu, i secundàries. Elaboració i lectura de mapes històrics.

Ús de formes diversificades, tant escrites com orals, prioritzant els mitjans audiovisuals i les TIC, per comunicar els resultats d’una recerca individual o en grup.

Identificació d’alguns dels canvis, continuïtats i ruptures en el món de la cultura, de l’art i de les mentalitats, a nivell mundial i local, i interpretació dins el context, amb atenció especial als rols de gènere.

Reflexió crítica i debat sobre la influència dels mitjans de comunicació en les mentalitats individuals i col·lectives.

Anàlisi d’imatges com a documents històrics, referents estètics i interpretacions de la realitat. Visualització d’alguns films documentals o de ficció i valoració com a fonts històriques i llenguatges expressius.

Les arrels del món contemporani
Identificació dels elements de canvi i continuïtat entre l’Antic Règim i l’època contemporània.

Anàlisi de les revolucions i transformacions polítiques que donen inici a l’època contemporània. Identificació dels seus antecedents, entre els quals el reformisme il·lustrat, i de les seves conseqüències socials, fins al present.

Anàlisi de l’evolució històrica d’Espanya i Catalunya al segle XIX i valoració dins el context internacional.

Valoració dels canvis socioeconòmics que implica la revolució industrial i interpretació del fenomen des de la multicausalitat. Anàlisi de les formes de vida en les ciutats industrials del segle XIX a partir d’algun exemple proper. Interpretació de la problemàtica i de les aportacions d’algunes ideologies i revolucions, analitzant especialment els moviments socials i polítics a Catalunya.

Localització geogràfica de l’expansió imperialista. Identificació de les relacions de causa i efecte entre l’imperialisme i la consolidació del capitalisme.

Grans conflictes del segle XX
Identificació dels elements bàsics de l’ordre polític i social de la primera meitat del segle XX, incidint en les lluites socials i els conflictes bèl·lics. Caracterització d’aspectes relatius a la situació històrica de Catalunya i Espanya, en especial, durant la II República i la Guerra civil.

Comparació dels sistemes totalitaris del segle XX, caracteritzant especialment l’evolució del franquisme a Catalunya i Espanya.

Anàlisi del procés de descolonització i de les seves conseqüències. Valoració argumentada de la repercussió de l’imperialisme en l’actual configuració del món, analitzant algun cas del continent africà.

Anàlisi del procés de reconstrucció de l’ordre polític i econòmic després dels conflictes bèl·lics. Valoració de les intervencions dels organismes internacionals, com l’ONU, en matèria de política mundial i de la seva vigència. Caracterització dels models socioeconòmics de postguerra.

Valoració dels canvis i ruptures en les formes i funcions de l’art, per mitjà de l’anàlisi de l’obra d’alguns artistes representatius.

El món d’avui
Anàlisi del procés de construcció de la Unió Europea fins a l’actualitat i, en especial, de la integració d’Espanya, així com del paper de Catalunya dins el marc europeu.

Valoració de la transició cap a la democràcia a Catalunya i Espanya a partir de l’anàlisi del paper dels homes i les dones com a subjectes dels canvis històrics, individualment i col·lectiva. Anàlisi dels reptes de la democràcia a l’actualitat.

Reconeixement de les conseqüències de la globalització i localització dels nous centres de poder. Argumentació crítica del sistema econòmic actual en relació a la sostenibilitat i plantejament d’alternatives.

Identificació dels focus de conflicte en el món actual, tot relacionant les seves causes amb factors històrics. Valoració del diàleg i de la cooperació com a formes pacífiques de resolució de conflictes. Valoració de la funció de la memòria històrica en la construcció del futur.

Criteris d’avaluació

Els continguts anteriors apareixen integrats en els diferents criteris d’avaluació de la matèria per quart curs: identificar variables temporals, canvi i continuïtat entre l’Àntic Règim i l’estat liberal, franquisme i transició democràtica a Catalunya i Espanya, etc.

Alguns dels criteris coincideixen plenament amb els objectius educatius de la ciutadania global:

  • Relacionar la consolidació del sistema capitalista amb l’expansió colonial i valorar les seves repercussions actuals.
  • Identificar alguns elements de les mentalitats, costums i factors culturals, inclosos els rols de gènere, i la seva evolució històrica.
  • Aplicar els coneixements històrics a la comprensió i interpretació d’alguns dels problemes internacionals més destacats de l’actualitat, des d’una perspectiva global del món, allunyada de l’eurocentrisme. Valorar el paper històric dels organismes internacionals i la seva vigència actual.
  • Valorar el necessari equilibri entre drets i deures individuals i col·lectius i reconèixer la democràcia com un procés en construcció que requereix un compromís personal i col·lectiu contra la desigualtat i l’exclusió.
  • Comparar els règims autoritaris i democràtics. Conèixer aspectes del franquisme i de la transició democràtica a Catalunya i Espanya que permetin identificar el paper de les individualitats com a subjectes de la història i la necessitat de preservar la memòria històrica.
  • Reconèixer alguns elements culturals i artístics del món contemporani. Analitzar l’obra d’algun artista, valorant els seus components estètics i interpretant el seu significat i funció dins el context.
  • Valorar la influència actual dels mitjans de comunicació sobre les mentalitats individuals i col·lectives a partir d’alguns exemples.

Nombrosos criteris posen l’èmfasi en continguts procedimentals i actitudinals que poden contribuir al desenvolupament de la ciutadania global:

  • Planificar i realitzar treballs individuals i en grup sobre algun focus de tensió política o social en el món actual, a partir d’informacions diverses, inclososels mitjans de comunicació (premsa, televisió, cinema, etc.) i les TIC, assumint una actitud crítica i oberta al contrast de fonts.
  • Participar en debats, exposant opinions raonades sobre canvis, continuïtats que afectin aspectes de l’actualitat, aportant argumentacions basades en les ciències socials, respectant les opinions dels altres i cercant l’obtenció i comunicació de conclusions comunes.

Fonts:

  • Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.

Deixa un comentari

 
L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment. Més informació.


Una iniciativa de:
Con el apoyo de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework