Portal Paula

Presentació

Aquí trobaràs un buidat del currículum reglat des de la perspectiva de l’educació per a la ciutadania global, els drets humans i la cultura de pau. Busquem identificar el potencial de la legislació vigent per aquests enfocaments educatius, que faciliti el disseny de propostes educatives per part del professorat, així com d’entitats sense afany de lucre.

Bona part dels articles es basen en els decrets estatals que establien els ensenyaments mínims per les etapes d’infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat, vigents en el període 2011-2012.

A l’inici d’alguns articles es troba un quadre que sintetitza els continguts d’aprenentatge que explicita la normativa per a cada etapa i matèria. Aquests continguts es presenten organitzats en quatre àmbits que considerem imprescindibles per a la formació en ciutadania global: valors, reptes, pertinença i acció transformadora.

Aquesta classificació vol posar de relleu els elements actitudinals, cognitius, afectius i conductuals presents en el currículum reglat, que contribueixen a la formació en ciutadania global. Per això, es recullen únicament els aprenentatges presents de forma explícita en cada element de la normativa, amb els termes exactes utilitzats per l’administració. Sense negar les deficiències del currículum reglat en relació a aquestes finalitats de l’educació, es tracta d’assenyalar els continguts de la legislació que reforcen l’educació en drets humans i ciutadania global, tot destacant les oportunitats que presenta per a la dimensió global i transformadora de l’educació.

La guia es concep com una eina en construcció permanent, que s’anirà actualitzant en la mida de les nostres possibilitats, amb la legislació vigent en cada moment. Deixa’ns els teus comentaris per millorar-la.

Deixa un comentari