Portal Paula

Avaluació formativa

La recerca s’avalua al llarg de les diferents etapes del procés per garantir-ne el rigor i la qualitat.

L’estudiant, com autor/a responsable de la recerca, ha de poder participar d’aquesta avaluació, que esdevé un dels principals recursos perquè la recerca incideixi en la formació científica i ciutadana de l’alumnat.

Per això, comptem amb els següents instruments:

Diana de valoració inicial

Guia de procediments

Qüestionari d’avaluació

El batxillerat és una etapa amb una gran càrrega lectiva, de manera que les qualificacions juguen un paper molt important en el valor que l’alumnat atorga a les feines que se li assignen.

Així, en aquest cas l’avaluació formativa ha de vincular-se a qualificacions ponderades en base a criteris explícits que l’estudiant conegui per endavant.

Els documents que es generen al llarg de la recerca són una de les principals evidències amb què alumnes i tutor/a compten per a l’avaluació de l’estudiant.

left right