Portal Paula

Criteris d’avaluació

Rigor metodològic

Aplicar la metodologia de recerca adequada als objectius del treball, tot emprant de forma rigorosa i objectiva mètodes d’anàlisi i interpretació de dades.

Pensament crític

Mantenir una actitud crítica durant tot el procés de recerca, tant respecte als continguts -propis i aliens- com als procediments -límits de tota recerca-.

Gestió de les fonts

Seleccionar fonts bibliogràfiques vàlides i pertinents, tot confeccionant un marc teòric suficient per a la recerca i respectant els drets d’autoria.

Ús de les tecnologies

Emprar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i els Mitjans Audiovisuals (MAV) durant el procés de recerca i presentació de resultats.

Expressió verbal

Expressar les pròpies idees i produccions, oralment i per escrit, durant el procés de recerca.

Llengües estrangeres

Emprar amb eficàcia una o més llengües estrangeres.

Comunicació escrita

Redactar un informe ben estructurat i amb rigor formal, fent ús del vocabulari tècnic específic, correcció gramatical i estilística, on s’exposin els components principals de la recerca, així com les idees bàsiques, amb coherència, cohesió i capacitat de síntesi.

Exposició oral

Exposar oralment els components principals de la recerca i els seus resultats, de forma ordenada, clara i concisa.

Responsabilitat

Mostrar responsabilitat, constància i regularitat en el procés de realització del treball.

Iniciativa personal

Treballar de manera autònoma, tot mostrant iniciativa i creativitat, afrontant els problemes generats durant el procés de recerca i reconduint les estratègies.

Respecte a la dignitat humana i el medi

Mostrar respecte envers un mateix i els altres, i envers la resta d’éssers vius i l’entorn, des de les nocions de dignitat humana i sostenibilitat.

Justícia i equitat

Reconèixer la corresponsabilitat en la construcció d’una societat justa i equitativa, i que afavoreixi la sostenibilitat.

Pertinença comunitària

Mostrar consciència i sentiments de pertinença social i comunitària, a escala global, regional i local.

Reptes globals

Analitzar les problemàtiques des d’un punt de vista local i alhora global, tenint en compte la multiplicitat de factors explicatius.

Participació

Exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, tot participant de manera solidària en la millora social.

left right