Portal Paula

Aprendre a aprendre

Al llarg del procés, l’estudiant ha de ser conscient de la recerca que està desenvolupant: quines són les seves motivacions i en quin objectiu d’investigació es concreten, què està trobant en relació a aquest objectiu, de quina forma les troballes del marc teòric redefineixen l’objectiu, quines dades requerirà per resoldre el seu objectiu d’investigació, com les recollirà, com les analitzarà…

Aquesta metacognició es desenvolupa durant el procés de recerca. Tot i la seva vinculació amb la competència d’aprendre a aprendre, en general, no és una capacitat prèviament assolida amb què puguem comptar des de l’inici del TR.

Metacognició = Consciència que una persona té dels processos mentals que intervenen en l’aprenentatge i que li permet d’autoregular-los.

TERMCAT: Diccionari d’Educació

Aquesta capacitat és bàsica per l’assoliment de la competència en recerca, a la qual s’adreça el TR en l’etapa de batxillerat.

S’entén per competència en recerca la facultat de mobilitzar els coneixements i els recursos adients per aplicar un mètode lògic i raonable per tal de trobar respostes a preguntes o per resoldre problemes rellevants que encara no s’han solucionat en el nivell i en l’àmbit adequat als coneixements, destreses i actituds que es posseeixen.

Decret 142/2008

La metacognició es promou mitjançant la reflexió i expressió de l’estudiant sobre cada activitat de recerca, que hauria de posar en relació amb el projecte global de recerca que està desenvolupant. Per això, fem servir:

  • la conversa amb el/la tutor/tutora i amb altres companys/es;
  • mapes mentals per visualitzar i reelaborar les idees;
  • registres escrits de les produccions de cada etapa;
  • diari o quadern de la recerca;
  • activitats d’autoavaluació i coavaluació: diana, qüestionaris, rúbriques, presentacions, etc.;

En les recerques que impliquen la participació de persones, l’elaboració del full de consentiment informat de col·laboració és un moment idoni per reflexionar sobre el camí recorregut fins a aquest punt i els passos que s’emprendran a continuació.

left right
L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework