Portal Paula

Què entenem per món musulmà? (2008)

Aquesta proposta està adreçada a l’alumnat del cicle superior de primària i orientada a reflexionar sobre els estereotips i prejudicis vers la comunitat musulmana per descobrir com poden condicionar les nostres expectatives sobre les persones i la nostra manera de relacionar-nos-hi.

L’infant aprèn del seu entorn, de la família, dels mitjans de comunicació… i molt especialment, de les seves vivències i de les vivències de les persones més properes. Els canvis socials que està experimentant la nostra societat provoquen diferents maneres de viure i d’afrontar el canvi. Però també provoquen diferents maneres d’entendre quins han de ser els reptes. Des de l’educació per a la pau, entenem que els reptes han d’anar encaminats a construir una cultura de pau que, entre d’altres, permeti afrontar de manera positiva la convivència social. La construcció d’aquesta nova societat comença pel cultiu del respecte a l’altre i de la dignitat humana (en contra de tot tipus de violència) que ens ha de dur a viure la igualtat.

De vegades, i sobretot en el tema que ara ens ocupa, l’islam, algunes persones rebutgen els qui no comparteixen les seves idees o tenen una altra forma de viure, pensar, vestir o de fer les coses, i sovint, en aquest rebuig hi ha una gran dosi d’etnocentrisme i passivitat. Aquest fet provoca conflictes i problemes de convivència. Aquestes actituds es veuen reforçades pel fet que les informacions, homogeneïtzades i simplistes, que rebem a través dels mitjans de comunicació, els comentaris dels altres, el que veiem a les pel·lícules, etc. ens influeixen a l’hora de formar-nos idees prèvies sobre determinades persones o col·lectius.

En els nostres dies, els moviments migratoris fan que individus de diferents creences, formes de vida etc. comparteixin territoris comuns, provocant situacions noves i complexes que poden donar lloc a conflictes. Aquesta proposta s’orienta, doncs, a reflexionar sobre els estereotips i prejudicis per descobrir com poden condicionar les nostres expectatives sobre les persones i la nostra manera de relacionar-nos-hi. Les activitats s’hauran d’adaptar a les particularitats de cada grup, especialment a la seva heterogeneïtat cultural.

Proposta de treball

ObjectiusProcésTemporitzacióConnexió amb les àrees curricularsAvaluació
Proporcionar oportunitats d’aprenentatge que afavoreixin una actitud crítica davant els estereotips i els prejudicis socials sobre les persones musulmanes.

Es proposa un seguit d’activitats ordenades de manera que permetin començar per descobrir com els estereotips socials vers la comunitat musulmana arrelen en la persona, per continuar reflexionant sobre com es construeixen i com afecten. La intenció final és arribar a crear la necessitat de desaprendre els estereotips i donar pautes d’anàlisi que permetin iniciar aquest procés.

Tot i que, com ja hem dit, les activitats estan pensades per seguir una seqüència, es presenten de forma que es puguin treballar independentment l’una de l’altre i així, poder adequar-se a les necessitats dels diferents grups.

A continuació fem una breu presentació de les quatre activitats que conformen la proposta:

Qui és qui?

A partir de diferents fotografies de persones en diversos contextos i situacions, l’alumnat haurà d’esbrinar si són o no musulmanes. Les imatges presenten alguns trets que poden induir a identificacions errònies. L’activitat dóna peu a fomentar la reflexió sobre com les aparences i els estereotips socials poden determinar la nostra manera de veure, jutjar i relacionar-nos amb les persones i la necessitat de ser crítics amb aquestes idees preconcebudes.

Imaginem històries

A partir de diferents fotografies de persones musulmanes en diversos contextos i situacions, l’alumnat imaginarà i construirà, en grup, històries sobre la vida quotidiana d’aquestes persones. L’anàlisi d’aquestes històries en relació a la seva realitat convidarà a la reflexió sobre quins estereotips i prejudicis els poden haver influït, i com les idees preconcebudes que puguem tenir sobre determinades persones o col·lectius determinen la nostra manera de mirar i relacionar-nos-hi. Aquesta activitat servirà també per treballar els conceptes de semblances i diferències i identificar allò proper i llunyà a la nostra realitat.

Investigació en acció

Es proposa fer un seguiment i anàlisi de notícies de premsa relacionades amb la comunitat musulmana per tal que l’alumnat pugui obtenir elements d’anàlisi sobre el tractament de la informació i identificar possibles generalitzacions o estereotips.

Fem de periodistes

A partir de l’anàlisi i reedició de notícies periodístiques d’actualitat comprensibles per a l’alumnat, es treballarà sobre les generalitzacions i estereotips que hi apareixen. Mitjançant la reedició i posterior relectura de les notícies, que els permetrà canviar el punt de vista, podran percebre i copsar els efectes que poden produir els prejudicis i estereotips socials.

La realització de la proposta complerta requereix un mínim de 4 hores (1 hora per activitat). En funció dels continguts d’aprenentatge que es vulguin treballar, caldrà ampliar aquest temps.

Aquest desaprenentetge d’estereotips i prejudicis, posa en joc un conjunt de competències bàsiques, tant de tipus transversals com específiques. Entre les transversals destaquem l’autonomia com a competència que permetrà que l’infant es situï en el seu entorn per esbrinar quina realitat s’hi construeix i com l’afecta, i la iniciativa personal com a competència que l’ajudarà a afrontar el canvi.

Desaprendre també significa analitzar una determinada construcció i construir un nou coneixement i, en aquest sentit, la competència lingüística esdevindrà una eina clau del coneixement.

Aquest avenç en les competències personal i d’aprendre a aprendre permetrà avançar en la competència específica social i ciutadana.

La proposta, en el seu conjunt, reforça les següents àrees curriculars: Àmbit de llengües, Coneixement del medi, Educació visual i Educació per a la ciutadania.

En els següents enllaços, es pot cercar informació sobre els aprenentatges que es poden treballar en cadascuna d’aquestes àrees. En funció de les necessitats del grup, cada docent podrà identificar els continguts d’aprenentatge específics que més l’interessi treballar i adaptar l’activitat per fer més incidència en un o d’altre contingut.

Per a l’avaluació per part del professorat, proposem l’avaluació específica de cada alumne/a a partir de la graella imprimible que es trobarà a continuació i que ens proporcionarà elements per optimitzar la pràctica educativa de cara a futures intervencions.

En la graella, els criteris d’avaluació s’organitzen per competències, ja que aquestes s’han de desenvolupar de forma continuada al llarg de l’educació obligatòria. L’avaluació que es proposa, contribueix a identificar els objectius d’aprenentatge en què cal fer més incidència o reforçar-ne l’aprenentatge en cada moment.

Si es considera necessari, es pot reduir el temps d’avaluació reduint el nombre de criteris de la graella, prioritzant aquells que més s’identifiquen amb els objectius específics pels quals l’activitat ha estat desenvolupada en el grup.

Una avaluació continuada permetrà valorar l’aprenentatge i evolució del procés de les actituds i conductes expressades a nivell individual i grupal, la més interessant. Un instrument molt útil serà l’observació directa.

 Graella d’avaluacióAltres propostes per a l’aula

Deixa un comentari