Portal Paula

Batxillerat

Es tracta d’una etapa d’educació secundària post-obligatòria que comprèn dos cursos acadèmics. La seva finalitat és capacitar per accedir a l’educació superior i, alhora,

proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que li permetin desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència sense els condicionants de gènere.

Decret 142/2008, Article 2

Objectius

El batxillerat ha de contribuir a desenvolupar en els alumnes i les alumnes les capacitats que els permetin:

a) Exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, i adquirir una consciència cívica responsable, inspirada en els valors de la Constitució espanyola, de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i en la Declaració Universal dels Drets Humans, que fomenti la coresponsabilitat en la construcció d’una societat justa i equitativa i afavoreixi la sostenibilitat.

b) Consolidar una maduresa personal i social que els permeti actuar d’una manera responsable i autònoma i desenvolupar el seu esperit crític. Preveure i resoldre pacíficament els conflictes personals, familiars i socials.

c) Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, analitzar i valorar críticament les desigualtats existents i impulsar la igualtat real i la no-discriminació de les persones amb discapacitat.

d) Refermar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessàries per a l’aprofitament eficaç de l’aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal.

e) Dominar, tant en la seva expressió oral com escrita, la llengua catalana i la llengua castellana.

f) Comprendre amb eficàcia una o més llengües estrangeres i expressar-s’hi amb fluïdesa i correcció.

g) Usar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la comunicació.

h) Conèixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus antecedents històrics i els principals factors de la seva evolució. Participar de manera solidària en el desenvolupament i la millora del seu entorn social.

i) Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar les habilitats bàsiques pròpies de la modalitat triada.

j) Comprendre els elements i procediments fonamentals de la investigació i dels mètodes científics. Conèixer i valorar de manera crítica la contribució de la ciència i la tecnologia en el canvi de les  condicions de vida, així com refermar la sensibilitat i el respecte vers el medi ambient.

k) Refermar l’esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa, treball en equip, confiança en si mateix i sentit crític.

l) Desenvolupar la sensibilitat artística i literària, així com el criteri estètic, com a fonts de formació i enriquiment cultural.

m) Utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el desenvolupament personal i social.

n) Refermar actituds de respecte i prevenció en l’àmbit de la seguretat viària.

Modalitats

Es poden cursar tres modalitats diferents de batxillerat:

 • Arts. Aquesta modalitat es divideix en dues vies: Arts plàstiques, disseny i imatge; i Arts escèniques, música i dansa.
 • Ciències i Tecnologia.
 • Humanitats i Ciències Socials.

Matèries

Als dos cursos de batxillerat hi ha matèries comunes, matèries comunes d’opció, matèries de modalitat i matèries específiques.

Les matèries comunes d’opció s’han de cursar obligatòriament en funció de la modalitat triada per l’estudiant; les matèries específiques completen el seu currículum personal i tenen una assignació horària global de 70 hores.

El nombre d’hores setmanals de les diferents matèries en cadascun dels dos cursos del batxillerat és la que es mostra en la taula següent.

Matèries comunes

1r curs
2n curs
 • Llengua catalana i literatura (2h)
 • Llengua castellana i literatura (2h)
 • Llengua estrangera (3h)
 • Educació física (2h)
 • Filosofia (2h)
 • Ciències per al món contemporani (cultura científica) (2h)
 • Tutoria (1h)
 • Matèria comuna d’opció (4h)
 • Matèria modalitat 1 (4h)
 • Matèria modalitat 2 (4h)
 • Modalitat o específiques (4h o 2+2h)
 • Llengua catalana i literatura (2h).
 • Llengua castellana i literatura (2h).
 • Llengua estrangera (3h)
 • Història de la filosofia (3h)
 • Història (3h)
 • Treball de recerca (sense assignació horària)
 • Tutoria (1h)
 • Matèria comuna d’opció (4h)
 • Matèria modalitat 3 (4h)
 • Matèria modalitat 4 (4h)
 • Modalitat o específiques (4h o 2+2h)

En total, es contemplen 30h lectives setmanals en cada curs.

Les matèries comunes d’opció de cada modalitat per a primer i segon curs de batxillerat són les següents:

 • Fonaments de les arts I i II (Arts)
 • Matemàtiques I i II (Ciències i Tecnologia)
 • Llatí I i II (Humanitats)
 • Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I i II (Ciències Socials)

Matèries de modalitat

Al final del batxillerat, l’alumnat ha d’haver cursat almenys sis matèries d’una mateixa modalitat: la matèria comuna d’opció de la modalitat triada i, com a mínim, dues matèries més de la seva modalitat en cada curs.

Arts Ciències i Tecnologia Humanitats i Ciències Socials
 • Anàlisi musical I i II.
 • Anatomia aplicada.
 • Arts escèniques.
 • Llenguatge i pràctica musical.
 • Cultura audiovisual I i II.
 • Dibuix artístic I i II.
 • Dibuix tècnic I i II.
 • Disseny.
 • Volum.
 • Història del món contemporani.
 • Literatura universal.
 • Literatura catalana.
 • Literatura castellana.
 • Biologia I i II.
 • Ciències de la Terra (geologia) I i II.
 • Dibuix tècnic I i II.
 • Electrotècnia.
 • Física I i II.
 • Química I i II.
 • Tecnologia industrial I i II.
 • Economia.
 • Economia d’empresa I i II.
 • Geografia.
 • Grec I i II.
 • Història de l’art.
 • Història del món contemporani.
 • Llatí I i II (*).
 • Matemàtiques aplicades a les CCSS I i II (*).
 • Literatura universal.
 • Literatura catalana.
 • Literatura castellana.

*Si no s’ha cursat com a matèria comuna d’opció.

Matèries específiques

Les matèries específiques són les següents:

Matèries 1r curs 2n curs
Una altra matèria de modalitat 4 4
Llengua i cultura occitanes 2
Història de la música i de la dansa 2
Psicologia 2
Segona llengua estrangera I i II (*) 2+2
Sociologia 2
Tècniques d’expressió graficoplàstica 2
Religió 2
Estada a l’empresa 2
Matèria específica del centre (**) 2 2

(*) Amb opció a impartir 4 hores en un sol curs, per exemple a primer.

(**) La matèria específica del centre es pot utilitzar per ampliar alguna matèria amb una assignació horària de 2 hores. Determinar el nombre de matèries específiques de centre que cursa cada alumne és potestat del centre educatiu; en qualsevol cas, l’alumne ha de cursar tres matèries de la seva modalitat (incloent-hi la comuna d’opció) en cada curs.


Fonts:

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment. Més informació.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework