Portal Paula

Ciències de la Naturalesa: 4t Física i Química

Valors: Equitat – Solidaritat – Responsabilitat – …

Pertinença:  – …

Reptes globals: Hidrocarburs com a recurs energètic – Problemes ambientals relacionats amb el seu ús – Problemes relacionats amb el reciclatge de polímers – …

Acció transformadora: Actuació conseqüent i responsable – …

Es tracta d’una matèria optativa específica de 4t d’E.S.O., que comparteix objectius amb les matèries de Ciències de la Naturalesa, impartides en cursos anteriors, així com amb la Biologia i Geologia, de 4t curs.

Per 4t curs, la legislació per aquest àmbit de coneixement destaca que:

“El currículum de física se centra en l’estudi dels principis que governen el moviment de les partícules i les ones, que han donat lloc a la física moderna. El contingut de química se centra en el de la interpretació de propietats de les substàncies i dels seus canvis en funció de la teoria atòmicomolecular. Tot i que aquest curs té com a fil conductor les grans teories de la ciència, el seu estudi no s’ha de desvincular de la interpretació de problemes de la humanitat, així com de l’anàlisi crítica de les actuacions que es duen a terme”.

Així mateix, s’inclou un bloc de continguts comuns, transversals a la resta de continguts, que es vinculen directament amb la competència científica, específica d’aquestes matèries.

Continguts:

Continguts comuns a tots els blocs
Per afrontar la comprensió de fenòmens i situacions complexos. Plantejament de preguntes i discussió del seu interès i manera de definir-les. Reconeixement de la complexitat dels problemes quotidians i de la necessitat d’interrelacionar models teòrics provinents de diferents disciplines per donar-hi resposta. Priorització del model o models a escollir per analitzar un problema.

Per investigar els problemes, obtenir dades i reconèixer evidències. Anticipació de possibles estratègies diferents per afrontar la recerca de respostes a una pregunta i selecció de la més idònia. Recull sistemàtic de dades, utilitzant sensors quan calgui, i anàlisi del grau d’exactitud i precisió. Cerca de dades per respondre a les qüestions a partir de diferents fonts, primàries o secundàries, i anàlisi crítica del seu interès i de les seves limitacions. Remodelació d’un disseny experimental proposat per tal de cercar noves dades o adequar-lo a nous objectius.

Per extreure conclusions, validar-les, sintetitzar-les i comunicar-les. Identificació de tendències significatives en les dades obtingudes. Participació en fòrums de contingut científic i validació de les pròpies conclusions a partir de la confrontació amb les d’altres. Formulació de noves preguntes a partir dels resultats obtinguts.

Per transferir el nou coneixement a la interpretació d’altres fenòmens i a l’actuació conseqüent i responsable. Ús del coneixement après per interpretar aplicacions tecnològiques i problemes socioambientals, i per fonamentar l’actuació. Reconeixement que hi ha incertesa en fer prediccions relacionades amb processos físics i químics i de la necessitat d’avaluar riscos. Aplicació en l’actuació de principis com el de la precaució i de valors com els d’equitat, solidaritat i responsabilitat. Reconeixement del caràcter evolutiu de la ciència i valoració de les aportacions de les diferents revolucions científiques en la superació de dogmatismes i en els canvis de les condicions de vida de les persones. Anàlisi crítica de corrents d’opinió no fonamentades en el coneixement científic actual.

Forces i moviments
Anàlisi qualitativa dels moviments rectilinis i curvilinis. Associació del tipus de moviment amb  representacions gràfiques. Anàlisi quantitativa del moviment rectilini uniforme.

Caracterització de l’equilibri de forces. Identificació del pes dels objectes i el seu centre de gravetat. Reconeixement de la relació entre força i deformació en els cossos elàstics.

Anàlisi experimental de la pressió exercida per sòlids, líquids i gasos. Identificació de les variables que influeixen en el valor de la pressió atmosfèrica.

Caracterització de les lleis de Newton i la seva aplicació a la identificació i anàlisi de moviments i forces en la vida quotidiana. Interpretació de situacions relacionades amb accidents de trànsit i anàlisi de mesures preventives. Anàlisi experimental de la caiguda lliure i de la independència de la seva acceleració envers la massa.

Caracterització de la llei de la Gravitació Universal i la seva aplicació en l’anàlisi del moviment de diversos tipus d’astres i de les naus espacials. Identificació de problemes generats per la ingravidesa. Valoració dels avenços científics i tecnològics.

Evolució en les concepcions per explicar l’origen de l’Univers i la seva estructura.

Les ones
Caracterització de les ones segons amplitud, freqüència, període i longitud d’ona. Reconeixement de la possibilitat de propagació d’ones mecàniques en sòlids, líquids i gasos. Anàlisi experimental d’ones estacionàries i de la ressonància.

Reconeixement del so i les ones sonores. Identificació de fenòmens relacionats amb la reflexió del so. Anàlisi de la generació de sons en instruments musicals, descripció de característiques de l’aparell de fonació humà i justificació de mesures saludables en escoltar música.

Interpretació de la reflexió i refracció de la llum mitjançant el model de raigs i justificació del funcionament de diversos aparells òptics i de l’ull humà.

Interpretació de la polarització, la dispersió cromàtica, els colors, les interferències mitjançant el model ondulatori. Establiment de relacions l’espectre electromagnètic, les propietats dels diversos tipus d’ones electromagnètiques i les seves aplicacions.

Cerca d’informació sobre alguna de les aplicacions de les ones electromagnètiques, analitzant les mesures de seguretat implicades i comunicant les conclusions amb diferents suports.

Estructura i propietats de les substàncies
Observació experimental de propietats de substàncies: conducció de l’electricitat en estat pur o en dissolució, punt de fusió, duresa, etc. i classificació de les substàncies segons les seves propietats identificades. Interpretació en funció de l’enllaç: iònic, covalent o metàl·lic.

Establiment de relacions entre l’organització dels elements en la Taula Periòdica i la seva estructura. Interpretació de l’estructura de l’àtom a partir d’evidències de la distribució dels electrons en nivells d’energia.

Diferenciació de les propietats de les dissolucions àcides i bàsiques, i mesura de pH. Reconeixement de substàncies àcides i bàsiques d’ús freqüent i de la seva utilització. Caracterització de les reaccions químiques de neutralització.

Interpretació de la capacitat de l’àtom de carboni per formar enllaços. Identificació dels hidrocarburs com a recurs energètic i dels problemes ambientals relacionats amb el seu ús.

Reconeixement experimental de propietats físiques d’alguns compostos orgànics senzills i de macromolècules. Establiment de relacions amb la seva estructura. Obtenció de polímers, anàlisi de les seves aplicacions i dels problemes relacionats amb el seu reciclatge.

Criteris d’avaluació:

  • Identificar diferents estratègies per afrontar l’anàlisi d’un problema complex, prioritzar la més idònia en funció dels condicionaments de tot tipus a tenir en compte i aplicar-la. Justificar el procés seguit i identificar els aspectes que queden poc demostrats.Descriure diversos tipus de moviments i interpretar-ne representacions.
  • Utilitzar les lleis de Newton per justificar, en casos quotidians, la relació entre les forces que actuen sobre un cos i les característiques del seu moviment, incloent-hi el cas de l’equilibri. Interpretar de forma senzilla els moviments dels astres i de les naus espacials, així com alguns dels problemes que comporten.
  • Interpretar diversos fenòmens com a resultat de la transferència d’energia mitjançant ones. Descriure i interpretar exemples de casos de ressonància. Interpretació de propietats del so i del funcionament de diversos instruments musicals.
  • Interpretar diversos fenòmens lluminosos amb el model de raigs o l’ondulatori. Descriure fenòmens i el funcionament d’aparells basats en diversos tipus d’ones electromagnètiques.
  • Interpretar algunes evidències de la distribució dels electrons en nivells energètics dins de l’àtom. Argumentar la relació entre aquesta distribució i l’organització dels elements en la Taula Periòdica. Relacionar algunes propietats de les substàncies amb la seva estructura i les característiques dels seus enllaços.
  • Interpretar reaccions químiques tenint en compte els aspectes materials, energètics i cinètics i ser capaç d’aplicar-los a l’anàlisi d’alguns processos químics naturals o industrials d’importància a la vida quotidiana. Saber realitzar càlculs de quantitats de substància senzills a partir d’equacions químiques.
  • Relacionar la capacitat de l’àtom de carboni per formar enllaços amb la gran quantitat de compostos que l’inclouen i la seva importància en la química de la vida. Identificació dels hidrocarburs com a recurs energètic i dels problemes ambientals relacionats amb el seu ús.
  • Representar l’estructura d’algunes substàncies orgàniques d’interès quotidià i relacionar-les amb les seves propietats.

Fonts:

  • Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.
L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment. Més informació.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework