Portal Paula

LOE: ESO

“Aquesta etapa educativa 茅s el marc idoni per consolidar les compet猫ncies b脿siques, realitzar nous aprenentatges i posar les bases per a una formaci贸 personal basada en l鈥autonomia personal que permeti l鈥檃prenentatge al llarg de tota la vida, en la responsabilitat, en la solidaritat, en la participaci贸 i en la capacitat d鈥檃dquirir compromisos individuals i col路lectius, per aprendre a participar activament en una societat democr脿tica“.

Objectius

Els objectius s贸n d’etapa, compartits per cadascun dels quatre cursos d’E.S.O. Tots ells s贸n necessaris per l’exercici d’una ciutadania global, per貌 destaquem els elements que reforcen aquest enfoc en la programaci贸:

 • Assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els seus drets respecte als altres, entendre el valor del di脿leg, de la cooperaci贸, de la solidaritat, del respecte als drets humans com a valors b脿sics per a una ciutadania democr脿tica.
 • Desenvolupar i consolidar h脿bits d鈥檈sfor莽, d鈥檈studi, de treball individual i cooperatiu i de disciplina com a base indispensable per a un aprenentatge efica莽 i per aconseguir un desenvolupament personal equilibrat.
 • Valorar i respectar la difer猫ncia de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar els estereotips que suposin discriminaci贸 entre homes i dones.
 • Enfortir les capacitats afectives en tots els 脿mbits de la personalitat i amb la relaci贸 amb els altres, i rebutjar la viol猫ncia, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre els conflictes pac铆ficament.
 • Desenvolupar l鈥檈sperit emprenedor i la confian莽a en si mateix, la participaci贸, el sentit cr铆tic, la iniciativa聽personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.
 • Con猫ixer, valorar i respectar els valors b脿sics i la manera de viure de la pr貌pia cultura i d鈥檃ltres cultures,聽i respectar-ne el patrimoni art铆stic i cultural.
 • Identificar com a pr貌pies les caracter铆stiques hist貌riques, culturals, geogr脿fiques i socials de la societat catalana, i progressar en el sentiment de pertinen莽a al pa铆s.
 • Comprendre i expressar amb correcci贸, oralment i per escrit, textos i missatges complexos en llengua catalana, en llengua castellana i, en el seu cas, en aran猫s, i consolidar h脿bits de lectura i comunicaci贸 emp脿tica. Iniciar-se en el coneixement, la lectura i l鈥檈studi de la literatura.
 • Comprendre i expressar-se de manera apropiada en una o m茅s lleng眉es estrangeres.
 • Desenvolupar habilitats b脿siques en l鈥櫭簊 de fonts d鈥檌nformaci贸 diverses, especialment en el camp de les tecnologies, per saber seleccionar, organitzar i interpretar la informaci贸 amb sentit cr铆tic.
 • Comprendre que el coneixement cient铆fic 茅s un saber integrat que s鈥檈structura en diverses disciplines, i con猫ixer i aplicar els m猫todes de la ci猫ncia per identificar els problemes propis de cada 脿mbit per a la seva resoluci贸 i presa de decisions.
 • Adquirir coneixements b脿sics que capacitin per a l鈥檈xercici d鈥檃ctivitats professionals i alhora facilitin el pas del m贸n educatiu al m贸n laboral.
 • Gaudir i respectar la creaci贸 art铆stica i comprendre els llenguatges de les diferents manifestacions art铆stiques i utilitzar diversos mitjans d鈥expressi贸 i representaci贸.
 • Valorar cr铆ticament els h脿bits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi ambient, i contribuir a la seva conservaci贸 i millora.
 • Con猫ixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les difer猫ncies, afermar els h脿bits de salut i incorporar la pr脿ctica de l鈥檃ctivitat f铆sica i l鈥檈sport a la vida quotidiana per afavorir el desenvolupament personal i social. Con猫ixer i valorar la dimensi贸 humana de la sexualitat en tota la seva diversitat.

Mat猫ries

Tres primers cursos Quart curs
En cadascun dels tres primers cursos, l’alumnat ha de fer les seg眉ents mat猫ries obligat貌ries:

 • Ci猫ncies de la naturalesa (3 hores setmanals de mitjana en 1r i 2n curs; a partir de tercer curs, s’imparteixen de mitjana 4h setmanals i la mat猫ria pot desdoblar-se en dues: Biologia i geolog铆a, i F铆sica i qu铆mica).
 • Ci猫ncies socials, geografia i hist貌ria (3h/setm).
 • Educaci贸 f铆sica (2h/setm).
 • Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, i aran猫s, a la Vall d’Aran (3h/setm per cadascuna).
 • Llengua estrangera (3h/setm).
 • Matem脿tiques (3h/setm en 1r i 3r; 4h/setm en 2n curs).

A aquestes mat猫ries s’afegeixen en algun dels cursos:

 • Educaci贸 per a la ciutadania i els drets humans (1h/setm en 3r curs).
 • Educaci贸 visual i pl脿stica (3h/setm en 2n i 1h/setm en 3r curs).
 • M煤sica (3h/setm en 1r i 1h/setm en 3r curs).
 • Tecnologies (2h/setm en 1r, 2n i 3r curs).

A m茅s, els centres聽poden ofertar mat猫ries optatives diverses, que han d’incloure obligat貌riament com a mat猫ries optatives una segona llengua estrangera i Cultura cl脿ssica (2h setmanals de mitjana en cada curs, per cada mat猫ria; poden estendre’s al llarg de tot el curs o b茅 organitzar-se de forma trimestral o quadrimestral).

Les mat猫ries obligat貌ries per tot l’alumnat s贸n:

A m茅s, cada estudiant cursa tres mat猫ries optatives espec铆fiques d’entre les seg眉ents:

En cadascun dels tres primers cursos l’alumnat realitza un treball de s铆ntesi, mentre que en quart curs es realitza un projecte de recerca en equip. Aquestes mat猫ries no disposen d’assignaci贸 hor脿ria pr貌pia, sin贸 que es desenvolupen inserides en d’altres mat猫ries, o b茅 fent servir les hores reservades per mat猫ries optatives o per tutoria.

Els centres poden implementar la seva pr貌pia organitzaci贸 hor脿ria, sempre que es compleixi els m铆nims d’hores per mat猫ries establerts en la legislaci贸 (article 23.8.). El curs consta de 35 setmanes lectives i 30 hores setmanals per curs (article 11.1).

D’altra banda, es procura reduir el nombre de docents que treballen durant els dos primers cursos amb cada grup-classe. Per aix貌, les mat猫ries s’organitzen per 脿mbits de coneixement (a definir pel centre) que imparteix un mateix docent. El Departament estableix quines titulacions s贸n necess脿ries per impartir cada mat猫ria.

Finalment, els objectius que la legislaci贸 estableix per a l’educaci贸 per a la ciutadania i els drets humans, han de formar part del projecte educatiu del centre per tal que hi hagi continu茂tat entre els valors que es treballen en les diferents mat猫ries i la tutoria, aix铆 com en la resta d’activitats que es desenvolupen en el marc del centre (article 8.3, del Decret 143/2007).

Fonts:

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educaci贸 per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educaci贸 per a la Ciutadania Global.

L鈥Objectiu 4 de l鈥Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a prop貌sit d鈥檃qu铆 a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements te貌rics i pr脿ctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjan莽ant l鈥檈ducaci贸 pel desenvolupament sostenible i l’adopci贸 d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de g猫nere, la promoci贸 d’una cultura de pau i noviol猫ncia, la ciutadania mundial i la valoraci贸 de la diversitat cultural i de la contribuci贸 de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputaci贸 de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework