Portal Paula

Avaluaci贸 competencial

Vers un batxillerat com a comunitat de recerca compromesa amb el treball i amb el m贸n

El treball de recerca requereix una avaluaci贸 formativa i formadora que faciliti l’atenci贸 a l’aprenentatge durant la tutoria i el proc茅s de realitzaci贸 del treball.

Els criteris d鈥檃valuaci贸 identifiquen capacitats en joc al Treball de recerca, que s鈥檈spera que l鈥檈studiant mostri i consolidi amb la investigaci贸: all貌 que esperem que sigui capa莽 de fer, comprendre i valorar en aquesta etapa final de l鈥檈ducaci贸 secund脿ria. Aquestes capacitats nodreixen compet猫ncies聽i, per tant, els criteris d’avaluaci贸 informen del grau d’assoliment de les compet猫ncies clau de l’etapa.

Compet猫ncies del batxillerat

L’avaluaci贸 de cada criteri es basa en l’observaci贸 d’un conjunt d’indicadors.聽Els indicadors d’avaluaci贸 s贸n conductes perceptibles de l鈥檈studiant, verificables en registres, que mostren (indiquen) una capacitat determinada a nivell de batxillerat.聽

S贸n, en primer terme, indicadors per a l’avaluaci贸 formativa, que orienten la planificaci贸 i l’acci贸 docent. Alhora, la tutoria de recerca genera unes dades d’observaci贸 que es registren i processen al FAR d’avaluaci贸 (fulls de c脿lcul), de forma que faciliten el seguiment i qualificaci贸 final, num猫rica, del Treball de recerca.聽Per aix貌, cada indicador rep un valor num猫ric en base a una escala.

El barem de qualificaci贸 del Treball de recerca ha de ser coherent amb el projecte educatiu de centre, la programaci贸 efectivament implementada i el context d’aplicaci贸.聽

Avaluaci贸 formativa (qualificaci贸 final)

Criteris d’avaluaci贸 del Treball de recerca

Cada indicador s’associa a una 煤nica capacitat i cada capacitat a una 煤nica compet猫ncia, per no multiplicar el seu valor en la qualificaci贸 final.

Compet猫ncia en recerca

Rigor metodol貌gic

Aplica la metodologia de recerca adequada als objectius del treball, emprant de forma rigorosa i objectiva m猫todes d鈥檃n脿lisi i interpretaci贸 de dades.

  1. Formula un objectiu d鈥檌nvestigaci贸 propi, clar, concret, viable, verificable i objectiu
  2. Recull informaci贸 de fonts bibliogr脿fiques, excloent prejudicis i opinions de l鈥檈studiant
  3. Revisa l鈥檕bjectiu a la llum del marc te貌ric, delimitant l鈥檕bjecte d鈥檈studi i fent servir el vocabulari t猫cnic espec铆fic
  4. Elabora un disseny metodol貌gic coherent, v脿lid i pertinent, fonamentat en el marc te貌ric
  5. Explicita i argumenta l鈥檈strat猫gia metodol貌gica escollida: t猫cniques, seq眉猫ncia, font de les dades…
  6. Identifica dades emp铆riques pertinents pels criteris d鈥檃n脿lisi i d鈥檃ltres, coherents amb l鈥檕bjectiu
  7. Aplica els criteris d鈥檃n脿lisi definits en el disseny metodol貌gic; explicita i argumenta les variacions respecte al disseny inicial
  8. Identifica amb claredat la proced猫ncia de les dades, verificables en registres (fotografies, q眉estionaris, enregistrament audiovisual…)
  9. Considera amb exhaustivitat totes les dades obtingudes i processades en relaci贸 als criteris d鈥檃n脿lisi
  10. Estableix relacions entre dades procedents de fonts diverses
  11. Interpreta les dades analitzades en relaci贸 amb el marc te貌ric
  12. Estableix relacions entre els resultats de diferents criteris
  13. Realitza infer猫ncies argumentades basades en l’an脿lisi de dades
  14. Mostra comprensi贸 del disseny de recerca, diferenciant motivacions, objectiu, m猫tode, par脿metres te貌rics i resultats de l鈥檃n脿lisi
  15. Sustenta les conclusions de la recerca en l鈥檃n脿lisi i interpretaci贸 de les dades emp铆riques processades
Pensament cr铆tic

Mant茅 una actitud cr铆tica durant tot el proc茅s de recerca, tant respecte als continguts -propis i aliens- com als procediments 鈥搇铆mits de tota recerca-.

  1. Distingeix entre opini贸 i informaci贸, explicitant l鈥檕rigen de les informacions i mantenint una actitud cr铆tica
  2. Contrasta les informacions: presenta v脿ries perspectives de cada element, procedents de fonts diverses
  3. Distingeix entre conclusions fonamentades en dades i valoracions personals
  4. Reconeix els l铆mits de la recerca
  5. Identifica aprenentatges desenvolupats amb la recerca i capacitats personals a millorar en futurs projectes

Compet猫ncia en gesti贸 i tractament de la informaci贸

Gesti贸 de les fonts

Selecciona fonts bibliogr脿fiques v脿lides i pertinents, tot confeccionant un marc te貌ric suficient per a la recerca i respectant els drets d鈥檃utoria

  1. Confecciona un marc te貌ric suficient, v脿lid i pertinent que clarifica conceptes, informa de l鈥檈stat de la q眉esti贸 i fonamenta el disseny metodol貌gic
  2. Recull informaci贸 de bibliografia en llengua estrangera
  3. Ressenya investigacions pr猫vies sobre la q眉esti贸 procedents de publicacions cient铆fiques (revistes cient铆fiques, tesis doctorals…)
  4. Discrimina les fonts d鈥檌nformaci贸 v脿lides per a la recerca (font prim脿ria, autoria reconeguda, vigent…)
  5. Identifica amb claredat la font de cada informaci贸, indicant els textos reprodu茂ts i aplicant una mateixa norma internacional per a les citacions i refer猫ncies bibliogr脿fiques
  6. L鈥檃partat de bibliografia recull amb exhaustivitat totes les fonts citades

Compet猫ncia digital

脷s de les tecnologies

Empra les TIC i les MAV durant el proc茅s de recerca i presentaci贸 de resultats.

  1. Valora l鈥檃cc茅s obert en relaci贸 al dret a la informaci贸 i la seva contribuci贸 a la producci贸 cient铆fica
  2. Realitza un tractament gr脿fic (i si s鈥檈scau, audiovisual) de les dades, que contribueix al seu an脿lisi i comunicaci贸
  3. Utilitza adequadament l’ofim脿tica en l’informe final: 铆ndexaci贸, notes a peu, gr脿fics…
  4. Utilitza adequadament els mitjans tecnol貌gics per facilitar la presentaci贸 oral de la recerca
  5. Genera continguts digitals per a la comunicaci贸 de la recerca a la societat, que es dipositen en algun repositori amb acc茅s obert, respectant drets d鈥檃utoria, d鈥檌matge i privacitat

Compet猫ncia en coneixement i interacci贸 amb el m贸n

Reptes globals

Analitza les problem脿tiques des d鈥檜n punt de vista local i alhora global, tenint en compte la multiplicitat de factors explicatius

  1. Distingeix entre fonts lligades al sector p煤blic i al privat, i el seu paper en la problem脿tica
  2. Explicita la relaci贸 de la q眉esti贸 amb drets humans
  3. Reconeix l鈥檕bligaci贸 del sector p煤blic en la protecci贸 del dret i la contribuci贸 de les organitzacions i moviments socials a la seva defensa
  4. Considera m煤ltiples factors explicatius de la problem脿tica estudiada
  5. Compr猫n la interdepend猫ncia de fen貌mens locals amb reptes globals
  6. Identifica causes estructurals de la vulneraci贸 de drets (sistema pol铆tic, econ貌mic…)
  7. La interpretaci贸 dels resultats obre noves preguntes sobre les causes estructurals de la vulneraci贸 de drets
  8. Relaciona la problem脿tica estudiada amb d鈥檃ltres problem脿tiques
  9. Mostra consci猫ncia de l鈥檈scala local i global de les problem脿tiques
Respecte i cura

Mostra respecte envers s铆 mateix-a i per les altres persones, 茅ssers vius i l鈥檈ntorn,聽 des de les nocions de dignitat humana i sostenibilitat

  1. En tots els elements del disseny metodol貌gic, t茅 cura del medi ambient, i respecta i protegeix la dignitat, els drets, la seguretat i el benestar de les persones que hi participen i altres 茅ssers vius
  2. Practica un consum responsable dels recursos materials durant la recerca
  3. Cuida el benestar de les persones i/o altres 茅ssers vius participants en la recerca
  4. Mant茅 una actitud de di脿leg, escolta i cooperaci贸, tamb茅 en els moments de conflicte, acceptant la diversitat i pluralitat inherents a les societats democr脿tiques
  5. La interpretaci贸 dels resultats cerca la protecci贸 de drets humans
  6. Respecta les condicions de participaci贸 acordades amb persones i entitats, especialment en relaci贸 a la protecci贸 de dades, el dret a la pr貌pia imatge i a la privacitat
  7. Mant茅 una actitud de respecte per la dignitat de les persones, la cura de la vida i l鈥檈ntorn
  8. Comunica els resultats de la recerca a les persones o entitats que hi han col路laborat
Participaci贸

Exerceix la ciutadania democr脿tica, des d鈥檜na perspectiva global, tot participant de manera solid脿ria en la millora social

  1. Empr猫n accions de divulgaci贸 de la recerca
  2. Empr猫n accions d鈥檃plicaci贸 de la recerca a la millora social
  3. Desenvolupa accions d鈥檃plicaci贸 o transfer猫ncia en col路laboraci贸 amb d鈥檃ltres agents socials: col路lectius, entitats, serveis…

Compet猫ncia personal i interpersonal

Iniciativa

Treballa de manera aut貌noma, tot mostrant iniciativa i creativitat, afrontant els problemes generats durant el proc茅s de recerca i reconduint les estrat猫gies

  1. Mostra confian莽a en les pr貌pies capacitats
  2. Realitza les gestions necess脿ries per a l鈥檕btenci贸 dels recursos humans i materials necessaris per a la recollida, processament i an脿lisi de dades
  3. Treballa aut貌nomament per貌 demana ajut quan el necessita
  4. Mostra iniciativa per afrontar els problemes generats durant el proc茅s de recerca i reconduir les estrat猫gies, mantenint la coher猫ncia del disseny metodol貌gic
Responsabilitat

Mostra responsabilitat, const脿ncia i regularitat en el proc茅s de realitzaci贸 del treball

  1. Planifica la recollida i an脿lisi de dades, preveient un temps proporcional i suficient per a cada tasca
  2. Mant茅 una actitud cr铆tica, constructiva i de di脿leg en la tutoria
  3. Segueix el calendari per a la recollida i an脿lisi de dades
Pertinen莽a comunit脿ria

Mostra consci猫ncia i sentiments de pertinen莽a social i comunit脿ria, a escala global, regional i local

  1. El plantejament de la recerca cerca contribuir a la millora de les condicions de vida
  2. Reconeix el car脿cter comunitari i internacional del coneixement cient铆fic, aix铆 com la seva contribuci贸 a la protecci贸 del dret
  3. Reconeix totes les persones i entitats que han col路laborat en la recerca, en un apartat d鈥檃gra茂ments
  4. Planteja vies de continu茂tat del projecte en col路laboraci贸 amb d鈥檃ltres agents socials: poblaci贸 afectada, entitats, serveis…
Just铆cia i sostenibilitat

Reconeix la corresponsabilitat en la construcci贸 d鈥檜na societat justa i equitativa, i que afavoreixi la sostenibilitat

  1. Expressa inconformisme davant problem脿tiques socials o ambientals
  2. Valora els resultats des d鈥檜na actitud constructiva vers la protecci贸 dels drets humans i la sostenibilitat
  3. Expressa la corresponsabilitat pr貌pia i dels agents socials 鈥損煤blics i privats- en la problem脿tica
  4. Planteja vies de continu茂tat de la recerca orientades a la millora social

Compet猫ncia comunicativa

Expressi贸

Expressa les pr貌pies idees i produccions, oralment i per escrit, durant el proc茅s de recerca, amb el complement -quan cal- d’altres llenguatges.

  1. Expressa les pr貌pies idees i produccions, oralment i per escrit, durant el proc茅s de recerca, amb el complement -quan cal- d’altres llenguatges
Comunicaci贸 escrita de la recerca

Redacta un informe ben estructurat i amb rigor formal, fent 煤s del vocabulari t猫cnic espec铆fic, correcci贸 gramatical i estil铆stica, en el que exposa els components principals de la recerca i les idees principals, amb coher猫ncia, cohesi贸 i capacitat de s铆ntesi

  1. Presenta un document final escrit amb correcci贸 gramatical i estil铆stica
  2. Presenta un document final ben estructurat i amb rigor formal
Comunicaci贸 oral de la recerca

Exposa oralment els components principals de la recerca i els seus resultats, de forma ordenada, clara i concisa

  1. Exposa oralment els resultats de la recerca de forma ordenada, clara i concisa
  2. Mostra domini del vocabulari t猫cnic espec铆fic

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educaci贸 per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educaci贸 per a la Ciutadania Global.

L鈥Objectiu 4 de l鈥Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a prop貌sit d鈥檃qu铆 a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements te貌rics i pr脿ctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjan莽ant l鈥檈ducaci贸 pel desenvolupament sostenible i l’adopci贸 d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de g猫nere, la promoci贸 d’una cultura de pau i noviol猫ncia, la ciutadania mundial i la valoraci贸 de la diversitat cultural i de la contribuci贸 de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment. M茅s informaci贸.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputaci贸 de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework