Drets dels infants

Aquí trobareu fonts d’informació per a projectes d’educació en drets humans i ciutadania global.
flecha

Organismes governamentals | ONG i moviments socials | Centres de recerca | Informes | Normativa

Organismes governamentals

 • Comitè dels Drets de l’Infant. És un organisme de l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans. Té la funció d’examinar els progressos realitzats en el compliment de les obligacions contretes pels estats que han ratificat la Convenció sobre els Drets de l’Infant. També supervisa l’aplicació dels dos protocols facultatius de la Convenció, publica la seva interpretació del contingut de les disposicions sobre drets humans, en forma d’observacions generals sobre qüestions temàtiques, i organitza dies de debat general.
 • Representant Especial del Secretari General de les Nacions Unides per a la qüestió dels infants i els conflictes armats. Pàgina en què es reuneix informació sobre els efectes dels conflictes, sobre les infraccions més greus contra infants en aquesta situació, i també sobre el mandat de la Representant en aquest context.
 • UNICEF. Fons de les Nacions Unides per a la Infància. Treballa per promoure els drets de la infància en base a la Convenció sobre els Drets de l’Infant, entre altres objectius, perquè els infants deixin les armes i perquè tant ells com les seves comunitats oblidin que un dia les van portar.
 • Organització Mundial de la Salut (OMS). Autoritat directiva i coordinadora en assumptes de salut internacional del sistema de les Nacions Unides. En el marc de l’Observatori Global de la Salut, disposa d’un apartat amb dades sobre mortalitat infantil, nutrició infantil i estimacions conjuntes de desnutrició infantil. Al seu web, també disposa d’un apartat amb informació sobre la salut de l’adolescència.
 • Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. Li correspon la proposta i l’execució de la política del Govern espanyol en matèria de drets socials i benestar social, així com l’impuls i la coordinació de la implementació de l’Agenda 2030 a Espanya.
 • Generalitat: Departament de Drets Socials. Articula diversos serveis per garantir la protecció de les persones menors i la prevenció de les situacions de risc, per augmentar la participació ciutadana d’infants i adolescents i també per impulsar actuacions que en promoguin el benestar i la qualitat de vida. Disposa d’un recull de protocols d’actuació per a la protecció d’infants i adolescents davant el maltractament infantil.
 • Ajuntament de Barcelona: Regidoria d’Infància. Desenvolupa polítiques públiques adreçades a reforçar el protagonisme dels nens i nenes a la ciutat, tot incidint en àmbits tan diversos com la família, l’escola, la salut, el joc i el lleure. Sobretot, posa èmfasi en l’atenció dels infants que poden estar patint situacions de vulnerabilitat i risc d’exclusió.

ONG i moviments socials

 • Save the Children. ONG que treballa perquè els infants, arreu del món, sobrevisquin, aprenguin i estiguin protegits davant de la violència.
 • International Society for the prevention of child abuse & neglect (ISPCAN). Organització global que dóna suport als professionals que ajuden a tractar i prevenir l’abús infantil, perquè puguin aprendre i compartir les millors pràctiques a mesura que avancen en la seva carrera professional.
 • ECPAT. Xarxa d’organitzacions i persones que treballen juntes per posar fi a la prostitució, la pornografia i el tràfic d’infants i adolescents amb finalitats sexuals. Al seu web, disposa d’un apartat de publicacions. Té estatus consultiu en el Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides (ECOSOC).
 • Eurochild. Xarxa d’organitzacions i persones que treballen amb i per a la infància a Europa. Elabora documents de treball i informes sobre diverses qüestions que afecten la vida dels infants.
 • Plataforma de Infancia. Plataforma d’entitats socials que protegeixen, promouen i defensen els drets de la infància i que, conjuntament, busquen enfortir la capacitat d’interlocució davant les administracions públiques i la societat en general, per contribuir al disseny de polítiques dedicades al benestar infantil.
 • Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil. Federació on s’integren professionals i associacions que uneixen els seus esforços per promoure el bon tracte cap a les persones menors d’edat. Disposa d’un Centre Documental Virtual sobre Prevenció del Maltractament Infantil i Adolescent.
 • FEDAIA (Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència). Federació que agrupa, a Catalunya, el conjunt d’entitats que treballen amb la infància, adolescència, joventut i famílies més vulnerables. Al seu web, disposa d’un apartat de publicacions.
 • Fundació Pere Tarrés. Entitat no lucrativa que té per missió la promoció de la persona a través de l’educació, especialment en el lleure, i l’acció social. En l’apartat “Coneixement” del seu web, disposa de diverses publicacions, així com d’un Observatori de Promoció de la Infància, que elabora informes sobre les condicions de vida dels infants a Catalunya per identificar els factors de canvi i millora dels seus entorns.

Centres de recerca

 • DIXIT – Centre de Documentació de Serveis Socials. És una iniciativa del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya que s’adreça als i les professionals dels serveis socials per promoure la gestió i la difusió del coneixement en l’àmbit del benestar social, els drets de ciutadania (entre ells, els drets de la infància), la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a la dependència. Des de l’àmbit temàtic de “Família, infància i adolescència“, permet accedir a informació d’actualitat i recursos relacionats amb polítiques d’atenció i promoció de la família, l’atenció a la infància i l’adolescència i els acolliments i adopcions.
 • Institut d’Infància i Món Urbà (CIIMU). Consorci format per l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya que té per objectius principals: d’una banda, contribuir a la millora de la qualitat de vida de la infància, l’adolescència i les famílies mitjançant la investigació aplicada, la formació, la divulgació i l’intercanvi i el debat d’informació; i, d’altra banda, promoure la transferència de coneixement entre la recerca universitària, la pràctica professional i la societat civil, per millorar el disseny i l’avaluació de les pràctiques públiques i privades dirigides a la infància, l’adolescència i les famílies.
 • Observatori de la Infància. Creat per Acord del Consell de Ministres l’any 1999 i adscrit al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, és una plataforma de participació d’agents socials que treballen per promoure l’exercici dels drets i deures de la infància i adolescència en els seus diferents entorns, tant des de les diferents administracions públiques com des de les associacions d’infància.
 • Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere. Creat el 2002, és un instrument d’anàlisi i d’actuació que, en l’àmbit de l’Administració de la Justícia, promou iniciatives i mesures dirigides a eradicar el problema social de la violència domèstica i de gènere. A l’apartat “Activitat de l’Observatori” del menú dret es poden trobar les “Dades estadístiques” elaborades per la institució.
 • Observatori dels drets de la infància de la Generalitat. Òrgan col·legiat, assessor i consultiu de la Generalitat en matèria dels drets dels infants a Catalunya en què participen entitats públiques, privades i persones expertes en l’àmbit de la infància i l’adolescència. Es defineix com un instrument específic per a contribuir de manera eficaç a la divulgació, el foment, el respecte i la garantia dels drets dels infants i adolescents.
 • Observatori de la Infància de L’Hospitalet (Barcelona). La missió d’aquest observatori és contribuir a la millora de la qualitat de vida i el respecte dels drets dels infants i adolescents a la ciutat de L’Hospitalet (Barcelona) amb tres funcions clau: generar coneixement objectiu i independent de la situació de la infància al municipi, fonamentar propostes socials i polítiques en relació a la infància i avaluar polítiques sobre infància i adolescència.
 • FAROS Sant Joan de Déu. És la plataforma digital de promoció de la salut i el benestar infantil de l’Hospital Sant Joan de Déu (HSJD) de Barcelona, dirigida principalment a mares i pares que tenen interès en rebre informació de qualitat respecte a la salut dels seus fills i filles, i a altres cuidadors i professionals, especialment en el camp de la salut i l’educació.

Informes

 • Estat mundial de la infància. Cada any, la publicació insígnia d’UNICEF examina els factors que afecten la infància arreu del món. UNICEF també edita altres publicacions sobre diferents qüestions relacionades amb la infància.

Normativa

INTERNACIONAL

NACIONAL

 • Modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència. Guia de Save the Children per a professionals i agents socials.
 • Llei dels drets i de les oportunitats de la infància i l’adolescència. Llei aprovada per la Generalitat de Catalunya l’any 2010 amb la voluntat de desplegar l’article 17 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que reconeix el dret de totes les persones menors d’edat a rebre l’atenció integral necessària per al desenvolupament de llur personalitat i llur benestar en el context familiar i social.
 • Pacte per a la Infància a Catalunya. Consens promogut pel Govern de la Generalitat de Catalunya i publicat el juliol del 2013 en resposta a una demanda de la societat civil per donar visibilitat i benestar als infants. Té la voluntat d’impulsar la perspectiva d’infància en les polítiques que desenvolupi el Govern, així com de fer visible aquest grup social i facilitar espais per a la construcció del seu futur.

Etiquetes:

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework