Competències generals

Es tracta d’un currículum orientat per competències, diferenciant entre competències generals -d’etapa- i competències específiques -de cada matèria- que, en conjunt, “contribueixen al desenvolupament personal de l’alumnat, a la pràctica de la ciutadania activa, a la incorporació a la vida adulta de manera satisfactòria i al desenvolupament de l’aprenentatge al llarg de tota la vida”.

S’entén per competència la capacitat d’aplicar els coneixements i les habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.

Decret 142/2008, Article 7

Així doncs, es planteja una “visió global i contextualitzada del saber”.

Tanmateix, com que la competència és acció i l’acció es dóna sovint en un context social, cal integrar la reflexió moral i l’educació en valors en el treball de qualsevol matèria.

Decret 142/2008, Annex 1

Les competències generals, que han de desenvolupar-se des de totes les matèries i accions educatives del batxillerat, són:


[fes clic aquí per descarregar la imatge en PDF]


 

Visita també la guia Competències i EpD