Economia

Valors: Actitud crítica – Respecte – Igualtat – …

Pertinença: Interdependència – Economia global – …

Reptes globals: Agents econòmics – Escassetat – Elecció – Sistemes econòmics – Economia de mercat –  Renda – Producció – Localització – Deslocalització – Benefici – Sistema productiu – Mercats globals – Consum – Demanda – Consumisme – Oferta – Béns – Competència – Monopoli – Oligopoli – Competència monopolista – Mercat de treball – Recursos – Mecanismes de regulació dels mercats – Valor nominal – Valor real – Producte interior brut – Macromagnituds – Benestar – Economia submergida – Treball domèstic – Desigualtat entre treballadors i treballadores – Desigualtat mundial – Sector públic – Pressupostos públics – Dèficit públic – Finançament – Política fiscal i redistributiva – Deute públic – Cost d’oportunitat – Política econòmica – Sistema fiscal espanyol – Sistema financer – Estalvi – Inversió – Diner bancari – Productes financers – Inflació – Política monetària – Banc Central Europeu – Creixement econòmic – Economia internacional – Àrees d’integració econòmica – Comerç internacional – Organització Mundial del Comerç –  Mercats financers – Moviments de capitals –  Tipus de canvi – Cicle econòmic – Taxa d’activitat – Taxa d’atur – Taxa d’ocupació – Desocupació – Fluxos migratoris – Mercats de treball – Inestabilitat de preus – Problemes econòmics de l’entorn – Desenvolupament sostenible – Medi ambient – Qualitat de vida – Limitacions ecològiques – Creixement demogràfic – Desigualtat de gènere – Desigualtats en l’accés als recursos – Distribució de la riquesa al món – Causes de la pobresa – Causes del subdesenvolupament – Ajuda i cooperació internacional –  …

Acció transformadora: Argumentació – Negociació – Comerç just – Banca ètica – Alternatives als problemes econòmics del món actual – Millora – Solució – …

Es tracta d’una matèria pròpia de la modalitat d’humanitats i ciències socials.

Els seus continguts incorporen la dimensió global de l’economia, abordant qüestions com els mercats globals, el consumisme, els indicadors per valorar la situació econòmica i el benestar d’una societat (més enllà del PIB), la deslocalització, la desigualtat mundial, el comerç just,  la banca ètica, els fluxos migratoris en relació als mercats de treball, les limitacions ecològiques del creixement econòmic, la desigualtat de gènere, etc. En cada bloc, s’introdueix l’anàlisi de les problemàtiques i la reflexió sobre alternatives que puguin generar millores o solucions de les problemàtiques generades pel model de creixement.

La densitat dels temes abordats fa especialment recomanable el desenvolupament de la matèria a través de l’aprenentatge basat en projectes, de forma que l’alumnat pugui analitzar de forma cooperativa cadascuna de les problemàtiques abordades i les seves alternatives.

Competències específiques de la matèria

A més de les competències generals del batxillerat, la matèria s’orienta a l’assoliment de les següents competències específiques:

 • Competència en cultura econòmica i dialèctica.
 • Competència en raonament econòmic i modelització.

Objectius

 1. Prendre consciència de la interdependència dels factors econòmics, tant pel que fa als efectes que el canvi en una variable pot suposar sobre les altres, com per les conseqüències que les decisions i actuacions d’uns agents econòmics poden tenir sobre els altres. Reflexionar sobre les conseqüències del propi comportament com a agent econòmic.
 2. Reconèixer l’existència de diferents sistemes econòmics i formes de respondre als problemes econòmics. Explicar les principals característiques que diferencien el sistema d’economia de mercat respecte d’altres. Prendre consciència de les relacions entre el sistema econòmic i els fenòmens socials.
 3. Valorar positivament l’ús de models per a l’anàlisi de la realitat econòmica, sent conscient tant de la seva utilitat com de les seves limitacions. Utilitzar, en concret, el model gràfic del mercat de competència perfecta per descriure el funcionament dels mercats i valorar els seus avantatges i inconvenients.
 4. Analitzar i proposar mesures de política econòmica que puguin ajudar a reconduir o resoldre determinats problemes i/o desequilibris econòmics. Establir també les limitacions o inconvenients que pot suposar la seva implantació, la recerca d’objectius contraposats o els interessos polítics.
 5. Interpretar taules amb indicadors econòmics representats per valors reals o monetaris, absoluts o relatius, agregats o desagregats. Utilitzar tècniques de tractament de dades per tal d’analitzar la informació econòmica.
 6. Caracteritzar la situació econòmica d’un territori a partir del valor de les macromagnituds més significatives i poder-la comparar amb un altre o amb altres moments històrics, pel que fa, sobretot, a l’economia catalana, espanyola i europea.
 7. Intervenir en un debat expressant els propis arguments i utilitzant la terminologia econòmica i les dades adequades al context. Acceptar punts de vista diferents com a via d’enriquiment personal.
 8. Analitzar i valorar críticament les repercussions del creixement econòmic sobre el medi ambient i la qualitat de vida de les persones. Tenir opinió sobre els diferents graus de desenvolupament de les economies i les alternatives al model de creixement.
 9. Abordar de manera autònoma i raonada problemes econòmics de l’entorn, utilitzant els procediments d’indagació de les ciències socials i diverses fonts i mitjans d’informació, com ara les tecnologies de la informació i la comunicació.

Continguts

El sistema econòmic Identificació del cost d’oportunitat d’una decisió i reconeixement de l’escassetat i l’elecció com a fonament de les activitats econòmiques.

Reconeixement de l’evolució històrica dels sistemes econòmics en relació amb l’evolució tècnica i l’entorn social.

Representació dels fluxos econòmics en el sistema d’economia de mercat: el flux circular de la renda i les interrelacions entre els diferents agents.

La producció
Identificació de les diferents activitats i dels factors de producció que intervenen en el procés de producció d’un bé o servei.

Valoració de les externalitats de l’activitat productiva. Anàlisi de l’impacte de les decisions de localització de l’activitat productiva en el territori.

Obtenció del cost de producció i del benefici. Interpretació dels efectes en l’estructura de costos d’un canvi de dimensió: economies i/o deseconomies d’escala.

Anàlisi de casos o notícies relatives a canvis en el sistema productiu o en l’organització de la producció en el context dels mercats globals.

El consum i els mercats Identificació dels factors que afecten les decisions de consum individual i col·lectives (demanda). Valoració crítica del consumisme.

Identificació dels factors que incideixen en l’oferta d’un producte.

Reconeixement de les diferències entre tipus de béns i les relacions que s’estableixen entre ells.

Resolució gràfica del model de competència perfecta: la determinació del preu d’equilibri. Identificació dels canvis que suposen desplaçaments de les corbes i les seves conseqüències en l’equilibri. Càlcul i interpretació de l’elasticitat-preu.

Caracterització d’altres formes de mercat (monopoli, oligopoli i competència monopolista) i de les seves diferències respecte al model.

Anàlisi del mercat real d’un bé a partir de dades i/o notícies. El cas específic del mercat de treball.

Identificació de les limitacions del mecanisme de mercat per a l’assignació de recursos, així com de les errades i valoració de diferents mecanismes de regulació dels mercats.

La mesura de l’economia Obtenció i càlcul de valors absoluts, valors relatius, nombres índexs i taxes de variació. Diferenciació entre valors nominals i valors reals.

Reconeixement del producte interior brut com a indicador del nivell de producció d’una economia. Identificació dels seus components i càlcul d’altres macromagnituds.

Valoració de les limitacions o omissions del PIB com a mesura del nivell econòmic i reconeixement d’altres indicadors, diferents del PIB, per valorar la situació econòmica i el benestar d’una societat. Reconeixement de les característiques diferencials de l’economia submergida o informal i del treball domèstic i de situacions de desigualtat entre els treballadors i treballadores.

Anàlisi de la composició i l’evolució del PIB a Catalunya, Espanya i la Unió Europea.

Valoració de les diferències en els nivells de renda en els mercats català, espanyol, europeu i mundial amb diferents indicadors.

Interès per la recerca de dades fiables i hàbit de contrast de fonts. Representació de la informació trobada utilitzant un full de càlcul.

El sector públic Reconeixement de les funcions del sector públic en l’economia i de la seva evolució al llarg del temps, així com de les opcions d’intervenció que defensen les diferents escoles de pensament econòmic.

Caracterització a partir de casos reals del pressupost d’una administració (local, autonòmica, estatal, etc.) considerant l’anàlisi del pes dels diferents components o partides .tant d’ingressos com de despeses. i de la seva evolució, així com del finançament del dèficit públic.

Reconeixement dels efectes que les mesures de política fiscal i redistributiva tenen en el nivell de producció, la renda i en la seva distribució. Valoració de les seves implicacions en el nivell de dèficit públic i del deute públic i consciència del cost d’oportunitat que implica la política econòmica.

Identificació dels trets fonamentals del sistema fiscal espanyol en relació amb la solidaritat interterritorial i el finançament de les autonomies. Anàlisi de polítiques similars dins la Unió Europea.

Participació en debats sobre els avantatges i els inconvenients d’alguna mesura de política econòmica, mostrant arguments coherents i fonamentats i respecte per les opinions dels altres. Negociació sobre les propostes en situacions simulades i arribada a acords satisfactoris sobre una mesura determinada.

Els bancs i el sistema financer
Comprensió de les relacions que s’estableixen entre les entitats financeres, el banc central, així com la resta d’agents econòmics a través dels fluxos d’estalvi i inversió.

Descripció, per mitjà d’un exemple senzill, del procés de creació del diner bancari.

Cerca d’informació sobre diferents productes financers d’us habitual per a estalviadors i inversos i descripció de les seves característiques principals.

Valoració dels efectes de la inflació sobre la societat i anàlisi de casos d’hiperinflació i/o deflació.

Coneixement dels instruments de política monetària, anàlisi d’alguna actuació del Banc Central Europeu i valoració dels efectes de la política monetària sobre la inflació, el creixement econòmic i el benestar de les persones.

Economia internacional Identificació de les principals àrees d’integració econòmica i reconeixement de la Unió Europea com a entitat supranacional que determina algunes polítiques econòmiques.

Caracterització de les tendències del comerç internacional. L’Organització Mundial del Comerç: funcions i acords. Valoració de l’impacte del proteccionisme o de la llibertat d’intercanvis en les economies dels països i el nivell de vida dels seus habitants. Coneixement dels trets característics del comerç just.

Reconeixement del paper dels moviments de capitals i dels mercats financers en l’economia global, així com de les funcions que tenen les principals organitzacions financeres internacionals. Coneixement dels trets diferenciadors de la banca ètica.

Anàlisi de les principals característiques de la balança de pagaments espanyola i la de la zona euro.

Descripció dels efectes de la variació dels tipus de canvi sobre el consum i la competitivitat d’un territori. Anàlisi de solucions a la inestabilitat dels tipus de canvi.

Reconeixement dels aspectes crítics de la globalització en relació amb la sobreexplotació de recursos naturals i les condicions de treball.

Recerca, anàlisi, i exposició oral sobre algun aspecte de l’economia internacional.

Problemes econòmics actuals  Identificació de les fases d’un cicle econòmic a través de diferents indicadors.

Càlcul de la taxa d’activitat, d’atur i d’ocupació. Descripció de les tipologies, causes i solucions a la desocupació. Els fluxos migratoris i la seva relació amb els mercats de treball.

Relació entre el nivell de preus i la situació d’una economia. Causes i efectes de la inestabilitat de preus.

Identificació dels factors de creixement econòmic. Creixement i desenvolupament sostenible. Els reptes del creixement econòmic: les limitacions ecològiques, el creixement demogràfic.

Anàlisi de les principals xifres econòmiques, d’atur i d’inflació d’una economia en diferents períodes. Comparació de nivells de benestar entre diferents economies. Identificació dels factors de desigualtat de gènere i de les possibles mesures correctores per afavorir la igualtat d’oportunitats.

Identificació de les causes de la pobresa i el subdesenvolupament. Valoració crítica de l’ajuda i la cooperació internacional en relació amb el desenvolupament de les economies locals.

Interès per formar-se una opinió davant les diferents alternatives als problemes econòmics del món actual. Sensibilització sobre els problemes ecològics i de desenvolupament mundials.

 Criteris d’avaluació

 1. Caracteritzar les funcions dels diferents agents en el sistema econòmic de mercat, mostrant les seves interrelacions. Reconèixer les característiques dels principals sistemes econòmics i situar-los en el temps.
 2. Identificar les característiques principals de l’estructura productiva i del mercat de treball català, espanyol i europeu. Valorar els efectes de l’activitat productiva sobre l’entorn social i sobre el medi ambient, així com de la seva deslocalització.
 3. Utilitzar l’anàlisi gràfica en l’estudi del comportament del mercat, tenint en compte els factors que afecten l’oferta i la demanda. Interpretar el significat de l’elasticitat-preu de la demanda. Analitzar el funcionament d’un mercat i observar les seves diferències amb els models. Identificar mesures de regulació dels mercats i anàlisi de fallades del mercat en l’assignació de recursos.
 4. Definir les principals macromagnituds, la seva composició i les seves interrelacions. Descriure les seves virtuts i les seves limitacions com a diagnosi de la situació d’una economia i de la seva població.
 5. Obtenir informació fiable en fonts telemàtiques, o mitjans escrits i elaborar una petita recerca de la situació econòmica catalana i/o espanyola a partir del principals indicadors.
 6. Identificar i classificar les principals partides d’un pressupost públic i determinar els efectes que suposa la intervenció del sector públic sobre l’economia, el nivell de vida de les persones i el medi ambient. Analitzar el cost d’oportunitat que implica una decisió política concreta.
 7. Descriure les funcions del sistema financer i les del banc central, així com els productes financers més habituals per a l’estalvi i per a la inversió. Interpretar els efectes d’una mesura presa per l’autoritat monetària sobre el mercat de diner, el nivell de preus i el sistema econòmic.
 8. Reconèixer les principals partides d’una balança de pagaments i relacionar aquests moviments amb les variacions en el tipus de canvi. Descriure els trets més característics de la balança de pagaments espanyola i europea amb la resta del món. Argumentar sobre els avantatges i/o els inconvenients de la llibertat en el comerç internacional.
 9. Reconèixer els diferents rols que assumeix un individu en el sistema econòmic i de la interdependència de les seves actuacions amb la resta del món i amb el medi. Valorar les desigualtats en l’accés als recursos i de la distribució de la riquesa en el món.
 10. Identificar, a partir de l’anàlisi de les sèries temporals de diferents economies, la inestabilitat de les situacions econòmiques, descriure’n les característiques i proposar alguna mesura correctora dels desequilibris.
 11. Analitzar, de manera individual o en equip, casos simples que versin sobre problemes econòmics i argumentar mesures que tendeixin a la seva millora o solució. Respectar els diferents punts de vista i negociar per arribar a acords satisfactoris.

Visita també la guia Competències i EpD

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework