Economia

Valors: Actitud cr铆tica – Respecte – Igualtat – …

Pertinen莽a: Interdepend猫ncia – Economia global – …

Reptes globals: Agents econ貌mics – Escassetat – Elecci贸 – Sistemes econ貌mics – Economia de mercat –聽 Renda – Producci贸 – Localitzaci贸 – Deslocalitzaci贸 – Benefici – Sistema productiu – Mercats globals – Consum – Demanda – Consumisme – Oferta – B茅ns – Compet猫ncia – Monopoli – Oligopoli – Compet猫ncia monopolista – Mercat de treball – Recursos – Mecanismes de regulaci贸 dels mercats – Valor nominal – Valor real – Producte interior brut – Macromagnituds – Benestar – Economia submergida – Treball dom猫stic – Desigualtat entre treballadors i treballadores – Desigualtat mundial – Sector p煤blic – Pressupostos p煤blics – D猫ficit p煤blic – Finan莽ament – Pol铆tica fiscal i redistributiva – Deute p煤blic – Cost d’oportunitat – Pol铆tica econ貌mica – Sistema fiscal espanyol – Sistema financer – Estalvi – Inversi贸 – Diner bancari – Productes financers – Inflaci贸 – Pol铆tica monet脿ria – Banc Central Europeu – Creixement econ貌mic – Economia internacional – 脌rees d’integraci贸 econ貌mica – Comer莽 internacional – Organitzaci贸 Mundial del Comer莽 –聽 Mercats financers – Moviments de capitals –聽 Tipus de canvi – Cicle econ貌mic – Taxa d’activitat – Taxa d’atur – Taxa d’ocupaci贸 – Desocupaci贸 – Fluxos migratoris – Mercats de treball – Inestabilitat de preus – Problemes econ貌mics de l’entorn – Desenvolupament sostenible – Medi ambient – Qualitat de vida – Limitacions ecol貌giques – Creixement demogr脿fic – Desigualtat de g猫nere – Desigualtats en l’acc茅s als recursos – Distribuci贸 de la riquesa al m贸n – Causes de la pobresa – Causes del subdesenvolupament – Ajuda i cooperaci贸 internacional –聽 …

Acci贸 transformadora: Argumentaci贸 – Negociaci贸 – Comer莽 just – Banca 猫tica – Alternatives als problemes econ貌mics del m贸n actual – Millora – Soluci贸 – …

Es tracta d鈥檜na mat猫ria pr貌pia de la modalitat d鈥檋umanitats i ci猫ncies socials.

Els seus continguts incorporen la dimensi贸 global de l’economia, abordant q眉estions com els mercats globals, el consumisme, els indicadors per valorar la situaci贸 econ貌mica i el benestar d’una societat (m茅s enll脿 del PIB), la deslocalitzaci贸, la desigualtat mundial, el comer莽 just,聽 la banca 猫tica, els fluxos migratoris en relaci贸 als mercats de treball, les limitacions ecol貌giques del creixement econ貌mic, la desigualtat de g猫nere, etc. En cada bloc, s’introdueix l’an脿lisi de les problem脿tiques i la reflexi贸 sobre alternatives que puguin generar millores o solucions de les problem脿tiques generades pel model de creixement.

La densitat dels temes abordats fa especialment recomanable el desenvolupament de la mat猫ria a trav茅s de l’aprenentatge basat en projectes, de forma que l’alumnat pugui analitzar de forma cooperativa cadascuna de les problem脿tiques abordades i les seves alternatives.

Compet猫ncies espec铆fiques de la mat猫ria

A m茅s de les compet猫ncies generals del batxillerat, la mat猫ria s鈥檕rienta a l鈥檃ssoliment de les seg眉ents compet猫ncies espec铆fiques:

 • Compet猫ncia en cultura econ貌mica i dial猫ctica.
 • Compet猫ncia en raonament econ貌mic i modelitzaci贸.

Objectius

 1. Prendre consci猫ncia de la interdepend猫ncia dels factors econ貌mics, tant pel que fa als efectes que el canvi en una variable pot suposar sobre les altres, com per les conseq眉猫ncies que les decisions i actuacions d’uns agents econ貌mics poden tenir sobre els altres. Reflexionar sobre les conseq眉猫ncies del propi comportament com a agent econ貌mic.
 2. Recon猫ixer l’exist猫ncia de diferents sistemes econ貌mics i formes de respondre als problemes econ貌mics. Explicar les principals caracter铆stiques que diferencien el sistema d’economia de mercat respecte d’altres. Prendre consci猫ncia de les relacions entre el sistema econ貌mic i els fen貌mens socials.
 3. Valorar positivament l’煤s de models per a l’an脿lisi de la realitat econ貌mica, sent conscient tant de la seva utilitat com de les seves limitacions. Utilitzar, en concret, el model gr脿fic del mercat de compet猫ncia perfecta per descriure el funcionament dels mercats i valorar els seus avantatges i inconvenients.
 4. Analitzar i proposar mesures de pol铆tica econ貌mica que puguin ajudar a reconduir o resoldre determinats problemes i/o desequilibris econ貌mics. Establir tamb茅 les limitacions o inconvenients que pot suposar la seva implantaci贸, la recerca d’objectius contraposats o els interessos pol铆tics.
 5. Interpretar taules amb indicadors econ貌mics representats per valors reals o monetaris, absoluts o relatius, agregats o desagregats. Utilitzar t猫cniques de tractament de dades per tal d’analitzar la informaci贸 econ貌mica.
 6. Caracteritzar la situaci贸 econ貌mica d’un territori a partir del valor de les macromagnituds m茅s significatives i poder-la comparar amb un altre o amb altres moments hist貌rics, pel que fa, sobretot, a l’economia catalana, espanyola i europea.
 7. Intervenir en un debat expressant els propis arguments i utilitzant la terminologia econ貌mica i les dades adequades al context. Acceptar punts de vista diferents com a via d’enriquiment personal.
 8. Analitzar i valorar cr铆ticament les repercussions del creixement econ貌mic sobre el medi ambient i la qualitat de vida de les persones. Tenir opini贸 sobre els diferents graus de desenvolupament de les economies i les alternatives al model de creixement.
 9. Abordar de manera aut貌noma i raonada problemes econ貌mics de l’entorn, utilitzant els procediments d’indagaci贸 de les ci猫ncies socials i diverses fonts i mitjans d’informaci贸, com ara les tecnologies de la informaci贸 i la comunicaci贸.

Continguts

El sistema econ貌mic Identificaci贸 del cost d’oportunitat d’una decisi贸 i reconeixement de l’escassetat i l’elecci贸 com a fonament de les activitats econ貌miques.

Reconeixement de l’evoluci贸 hist貌rica dels sistemes econ貌mics en relaci贸 amb l’evoluci贸 t猫cnica i l’entorn social.

Representaci贸 dels fluxos econ貌mics en el sistema d’economia de mercat: el flux circular de la renda i les interrelacions entre els diferents agents.

La producci贸
Identificaci贸 de les diferents activitats i dels factors de producci贸 que intervenen en el proc茅s de producci贸 d’un b茅 o servei.

Valoraci贸 de les externalitats de l’activitat productiva. An脿lisi de l’impacte de les decisions de localitzaci贸 de l’activitat productiva en el territori.

Obtenci贸 del cost de producci贸 i del benefici. Interpretaci贸 dels efectes en l’estructura de costos d’un canvi de dimensi贸: economies i/o deseconomies d’escala.

An脿lisi de casos o not铆cies relatives a canvis en el sistema productiu o en l’organitzaci贸 de la producci贸 en el context dels mercats globals.

El consum i els mercats Identificaci贸 dels factors que afecten les decisions de consum individual i col路lectives (demanda). Valoraci贸 cr铆tica del consumisme.

Identificaci贸 dels factors que incideixen en l’oferta d’un producte.

Reconeixement de les difer猫ncies entre tipus de b茅ns i les relacions que s’estableixen entre ells.

Resoluci贸 gr脿fica del model de compet猫ncia perfecta: la determinaci贸 del preu d’equilibri. Identificaci贸 dels canvis que suposen despla莽aments de les corbes i les seves conseq眉猫ncies en l’equilibri. C脿lcul i interpretaci贸 de l’elasticitat-preu.

Caracteritzaci贸 d’altres formes de mercat (monopoli, oligopoli i compet猫ncia monopolista) i de les seves difer猫ncies respecte al model.

An脿lisi del mercat real d’un b茅 a partir de dades i/o not铆cies. El cas espec铆fic del mercat de treball.

Identificaci贸 de les limitacions del mecanisme de mercat per a l’assignaci贸 de recursos, aix铆 com de les errades i valoraci贸 de diferents mecanismes de regulaci贸 dels mercats.

La mesura de l’economia Obtenci贸 i c脿lcul de valors absoluts, valors relatius, nombres 铆ndexs i taxes de variaci贸. Diferenciaci贸 entre valors nominals i valors reals.

Reconeixement del producte interior brut com a indicador del nivell de producci贸 d’una economia. Identificaci贸 dels seus components i c脿lcul d’altres macromagnituds.

Valoraci贸 de les limitacions o omissions del PIB com a mesura del nivell econ貌mic i reconeixement d’altres indicadors, diferents del PIB, per valorar la situaci贸 econ貌mica i el benestar d’una societat. Reconeixement de les caracter铆stiques diferencials de l’economia submergida o informal i del treball dom猫stic i de situacions de desigualtat entre els treballadors i treballadores.

An脿lisi de la composici贸 i l’evoluci贸 del PIB a Catalunya, Espanya i la Uni贸 Europea.

Valoraci贸 de les difer猫ncies en els nivells de renda en els mercats catal脿, espanyol, europeu i mundial amb diferents indicadors.

Inter猫s per la recerca de dades fiables i h脿bit de contrast de fonts. Representaci贸 de la informaci贸 trobada utilitzant un full de c脿lcul.

El sector p煤blic Reconeixement de les funcions del sector p煤blic en l’economia i de la seva evoluci贸 al llarg del temps, aix铆 com de les opcions d’intervenci贸 que defensen les diferents escoles de pensament econ貌mic.

Caracteritzaci贸 a partir de casos reals del pressupost d’una administraci贸 (local, auton貌mica, estatal, etc.) considerant l’an脿lisi del pes dels diferents components o partides .tant d’ingressos com de despeses. i de la seva evoluci贸, aix铆 com del finan莽ament del d猫ficit p煤blic.

Reconeixement dels efectes que les mesures de pol铆tica fiscal i redistributiva tenen en el nivell de producci贸, la renda i en la seva distribuci贸. Valoraci贸 de les seves implicacions en el nivell de d猫ficit p煤blic i del deute p煤blic i consci猫ncia del cost d’oportunitat que implica la pol铆tica econ貌mica.

Identificaci贸 dels trets fonamentals del sistema fiscal espanyol en relaci贸 amb la solidaritat interterritorial i el finan莽ament de les autonomies. An脿lisi de pol铆tiques similars dins la Uni贸 Europea.

Participaci贸 en debats sobre els avantatges i els inconvenients d’alguna mesura de pol铆tica econ貌mica, mostrant arguments coherents i fonamentats i respecte per les opinions dels altres. Negociaci贸 sobre les propostes en situacions simulades i arribada a acords satisfactoris sobre una mesura determinada.

Els bancs i el sistema financer
Comprensi贸 de les relacions que s’estableixen entre les entitats financeres, el banc central, aix铆 com la resta d’agents econ貌mics a trav茅s dels fluxos d’estalvi i inversi贸.

Descripci贸, per mitj脿 d’un exemple senzill, del proc茅s de creaci贸 del diner bancari.

Cerca d’informaci贸 sobre diferents productes financers d’us habitual per a estalviadors i inversos i descripci贸 de les seves caracter铆stiques principals.

Valoraci贸 dels efectes de la inflaci贸 sobre la societat i an脿lisi de casos d’hiperinflaci贸 i/o deflaci贸.

Coneixement dels instruments de pol铆tica monet脿ria, an脿lisi d’alguna actuaci贸 del Banc Central Europeu i valoraci贸 dels efectes de la pol铆tica monet脿ria sobre la inflaci贸, el creixement econ貌mic i el benestar de les persones.

Economia internacional Identificaci贸 de les principals 脿rees d’integraci贸 econ貌mica i reconeixement de la Uni贸 Europea com a entitat supranacional que determina algunes pol铆tiques econ貌miques.

Caracteritzaci贸 de les tend猫ncies del comer莽 internacional. L’Organitzaci贸 Mundial del Comer莽: funcions i acords. Valoraci贸 de l’impacte del proteccionisme o de la llibertat d’intercanvis en les economies dels pa茂sos i el nivell de vida dels seus habitants. Coneixement dels trets caracter铆stics del comer莽 just.

Reconeixement del paper dels moviments de capitals i dels mercats financers en l’economia global, aix铆 com de les funcions que tenen les principals organitzacions financeres internacionals. Coneixement dels trets diferenciadors de la banca 猫tica.

An脿lisi de les principals caracter铆stiques de la balan莽a de pagaments espanyola i la de la zona euro.

Descripci贸 dels efectes de la variaci贸 dels tipus de canvi sobre el consum i la competitivitat d’un territori. An脿lisi de solucions a la inestabilitat dels tipus de canvi.

Reconeixement dels aspectes cr铆tics de la globalitzaci贸 en relaci贸 amb la sobreexplotaci贸 de recursos naturals i les condicions de treball.

Recerca, an脿lisi, i exposici贸 oral sobre algun aspecte de l’economia internacional.

Problemes econ貌mics actuals 聽Identificaci贸 de les fases d’un cicle econ貌mic a trav茅s de diferents indicadors.

C脿lcul de la taxa d’activitat, d’atur i d’ocupaci贸. Descripci贸 de les tipologies, causes i solucions a la desocupaci贸. Els fluxos migratoris i la seva relaci贸 amb els mercats de treball.

Relaci贸 entre el nivell de preus i la situaci贸 d’una economia. Causes i efectes de la inestabilitat de preus.

Identificaci贸 dels factors de creixement econ貌mic. Creixement i desenvolupament sostenible. Els reptes del creixement econ貌mic: les limitacions ecol貌giques, el creixement demogr脿fic.

An脿lisi de les principals xifres econ貌miques, d’atur i d’inflaci贸 d’una economia en diferents per铆odes. Comparaci贸 de nivells de benestar entre diferents economies. Identificaci贸 dels factors de desigualtat de g猫nere i de les possibles mesures correctores per afavorir la igualtat d’oportunitats.

Identificaci贸 de les causes de la pobresa i el subdesenvolupament. Valoraci贸 cr铆tica de l’ajuda i la cooperaci贸 internacional en relaci贸 amb el desenvolupament de les economies locals.

Inter猫s per formar-se una opini贸 davant les diferents alternatives als problemes econ貌mics del m贸n actual. Sensibilitzaci贸 sobre els problemes ecol貌gics i de desenvolupament mundials.

聽Criteris d’avaluaci贸

 1. Caracteritzar les funcions dels diferents agents en el sistema econ貌mic de mercat, mostrant les seves interrelacions. Recon猫ixer les caracter铆stiques dels principals sistemes econ貌mics i situar-los en el temps.
 2. Identificar les caracter铆stiques principals de l’estructura productiva i del mercat de treball catal脿, espanyol i europeu. Valorar els efectes de l’activitat productiva sobre l’entorn social i sobre el medi ambient, aix铆 com de la seva deslocalitzaci贸.
 3. Utilitzar l’an脿lisi gr脿fica en l’estudi del comportament del mercat, tenint en compte els factors que afecten l’oferta i la demanda. Interpretar el significat de l’elasticitat-preu de la demanda. Analitzar el funcionament d’un mercat i observar les seves difer猫ncies amb els models. Identificar mesures de regulaci贸 dels mercats i an脿lisi de fallades del mercat en l’assignaci贸 de recursos.
 4. Definir les principals macromagnituds, la seva composici贸 i les seves interrelacions. Descriure les seves virtuts i les seves limitacions com a diagnosi de la situaci贸 d’una economia i de la seva poblaci贸.
 5. Obtenir informaci贸 fiable en fonts telem脿tiques, o mitjans escrits i elaborar una petita recerca de la situaci贸 econ貌mica catalana i/o espanyola a partir del principals indicadors.
 6. Identificar i classificar les principals partides d’un pressupost p煤blic i determinar els efectes que suposa la intervenci贸 del sector p煤blic sobre l’economia, el nivell de vida de les persones i el medi ambient. Analitzar el cost d’oportunitat que implica una decisi贸 pol铆tica concreta.
 7. Descriure les funcions del sistema financer i les del banc central, aix铆 com els productes financers m茅s habituals per a l’estalvi i per a la inversi贸. Interpretar els efectes d’una mesura presa per l’autoritat monet脿ria sobre el mercat de diner, el nivell de preus i el sistema econ貌mic.
 8. Recon猫ixer les principals partides d’una balan莽a de pagaments i relacionar aquests moviments amb les variacions en el tipus de canvi. Descriure els trets m茅s caracter铆stics de la balan莽a de pagaments espanyola i europea amb la resta del m贸n. Argumentar sobre els avantatges i/o els inconvenients de la llibertat en el comer莽 internacional.
 9. Recon猫ixer els diferents rols que assumeix un individu en el sistema econ貌mic i de la interdepend猫ncia de les seves actuacions amb la resta del m贸n i amb el medi. Valorar les desigualtats en l’acc茅s als recursos i de la distribuci贸 de la riquesa en el m贸n.
 10. Identificar, a partir de l’an脿lisi de les s猫ries temporals de diferents economies, la inestabilitat de les situacions econ貌miques, descriure’n les caracter铆stiques i proposar alguna mesura correctora dels desequilibris.
 11. Analitzar, de manera individual o en equip, casos simples que versin sobre problemes econ貌mics i argumentar mesures que tendeixin a la seva millora o soluci贸. Respectar els diferents punts de vista i negociar per arribar a acords satisfactoris.

Visita tamb茅 la guia Compet猫ncies i EpD

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educaci贸 per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educaci贸 per a la Ciutadania Global.

L鈥Objectiu 4 de l鈥Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a prop貌sit d鈥檃qu铆 a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements te貌rics i pr脿ctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjan莽ant l鈥檈ducaci贸 pel desenvolupament sostenible i l’adopci贸 d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de g猫nere, la promoci贸 d’una cultura de pau i noviol猫ncia, la ciutadania mundial i la valoraci贸 de la diversitat cultural i de la contribuci贸 de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment. M茅s informaci贸.

Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputaci贸 de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework