Filosofia i ciutadania

Valors: Actitud cr√≠tica – Actitud reflexiva – Llibertat – Autonomia – Moralitat – Respecte – Igualtat – Just√≠cia – Responsabilitat – Sinceritat – Toler√†ncia – …

Pertinen√ßa: Models d’integraci√≥ en un m√≥n en proc√©s de globalitzaci√≥ – …

Reptes globals: √Čsser hum√† – Persona – Ciutadania – Natura i cultura – Individu i societat – Relaci√≥ ling√ľ√≠stica i simb√≤lica amb el m√≥n – Discriminaci√≥ social – Drets humans – Conviv√®ncia pac√≠fica – Poder pol√≠tic – Estat de dret – Democr√†cia – Just√≠cia, llei i poder pol√≠tic – Conflictes latents – Conflictes emergents – Problema mediambiental – Moviments migratoris – Desigualtats econ√≤miques – Globalitzaci√≥ – Ciutadania global – Models de participaci√≥ en el m√≥n global – …

Acci√≥ transformadora: Posicionament – Argumentaci√≥ – Contrast – Di√†leg – Racionalitat – Cerca de respostes als problemes – Empatia – Defensa de la natura – Participaci√≥ democr√†tica per mitj√† de les noves tecnologies – Acci√≥ transformadora –¬† …

Es tracta d’una matèria de primer curs de batxillerat.

La mat√®ria s’adre√ßa a familiaritzar l’alumnat amb el pensament filos√≤fic, diferenciant-lo del coneixement cient√≠fic i les creences religioses. El curr√≠culum reglat d√≥na molt de pes a les actituds i habilitats pr√≤pies del pensament filos√≤fic (rigor, cr√≠tica, argumentaci√≥, di√†leg…) que es posa al servei de la conviv√®ncia en societats democr√†tiques, plantejant de forma expl√≠cita l’exist√®ncia de conflictes latents i emergents en el m√≥n globalitzat.

“Si durant l’educaci√≥ secund√†ria obligat√≤ria l’alumnat ha tingut ocasi√≥ d’informarse dels elements que conformen la cultura democr√†tica i ha desenvolupat les actituds i valors c√≠vics compatibles amb la conviv√®ncia, ara es tracta de comprendre la seva naturalesa, aportar raons i trobar arguments que els donin suport. En efecte, educar per a la ciutadania no equival a explicar com s’ha de viure, sin√≥ a facilitar elements d’an√†lisi per valorar les diferents opcions existents”.¬†Decret 142/2008.

Es realitza un reconeixement expl√≠cit de la ciutadania global en els criteris d’avaluaci√≥ i es tracta la fonamentaci√≥ dels drets humans. D’altra banda, la mat√®ria possibilita l’an√†lisi i valoraci√≥ cr√≠tica de la noviol√®ncia com a estrat√®gia d’acci√≥ transformadora, tant a nivell individual (autonomia personal i sentit de la responsabilitat a l‚Äôhora de prendre decisions i actuar, assumint una visi√≥ cr√≠tica vers qualsevol forma d‚Äôinjust√≠cia i discriminaci√≥) com col¬∑lectiu (posici√≥ cr√≠tica envers els valors, normes i actituds contr√†ries als drets humans, la conviv√®ncia pac√≠fica i la defensa de la natura; plantejament cr√≠tic de les relacions entre la idea de just√≠cia, la llei i el poder pol√≠tic; …).

Competències específiques de la matèria

A m√©s de les compet√®ncies generals del batxillerat, la mat√®ria s‚Äôorienta a l‚Äôassoliment de les seg√ľents compet√®ncies espec√≠fiques:

 • Compet√®ncia reflexiva, cr√≠tica, dial√≤gica i argumentativa.
 • Compet√®ncia social i c√≠vica.

Objectius

 1. Identificar i apreciar el sentit de problemes filos√≤fics relatius a l’√©sser hum√†, l’acci√≥, la moral i la pol√≠tica, i emprar amb propietat i rigor els nous conceptes i termes assimilats per a l’an√†lisi i la discussi√≥.
 2. Adoptar una actitud cr√≠tica i reflexiva davant les q√ľestions te√≤riques i pr√†ctiques que suggereix la mat√®ria, fonamentant adequadament les pr√≤pies idees i decisions.
 3. Argumentar de manera coherent el pensament propi de forma oral i escrita, i contrastar-lo amb altres posicions i argumentacions.
 4. Practicar el di√†leg filos√≤fic i valorar-lo com a proc√©s d’aproximaci√≥ racional al coneixement i de cerca col¬∑lectiva i individual de respostes als problemes plantejats.
 5. Analitzar textos filosòfics, identificant els problemes que plantegen, així com els arguments i les solucions que proposen, i comentar-los considerant la seva coherència interna i el context històric al qual pertanyen.
 6. Utilitzar procediments b√†sics per al treball intel¬∑lectual aut√≤nom: cerca i selecci√≥ d’informaci√≥, contrast, an√†lisi, s√≠ntesi i avaluaci√≥ cr√≠tica de la informaci√≥, promovent el rigor intel¬∑lectual i l’originalitat en el plantejament dels problemes.
 7. Situar l’√©sser hum√† en la conflu√®ncia de l’her√®ncia biol√≤gica i cultural, i relacionar els conceptes d’√©sser hum√†, persona i ciutad√† o ciutadana.
 8. Reconèixer i valorar els components de llibertat i moralitat de les accions humanes.
 9. Adoptar una actitud de respecte vers les diferències, i una actitud crítica davant qualsevol tipus de discriminació social i la seva  justificació.
 10. Valorar la capacitat normativa i transformadora de la ra√≥ per construir una societat m√©s justa, en la qual hi hagi una veritable igualtat d’oportunitats.
 11. Consolidar i fonamentar teòricament la competència social i ciutadana exercida en democràcia.
 12. Desenvolupar una consci√®ncia c√≠vica, cr√≠tica i aut√≤noma i compromesa amb la construcci√≥ d’una societat democr√†tica, justa i equitativa, basada en el compliment dels drets humans, la conviv√®ncia pac√≠fica i la defensa de la natura.

Continguts

La mat√®ria inclou un primer bloc de continguts comuns, que han de treballar-se en paral¬∑lel a la resta de blocs. Aquests aprenentatges, de caire procedimental, actitudinal i de valors, s√≥n part fonamental de l’educaci√≥ per a la ciutadania global.

Continguts comuns a tots els blocs
Obtenci√≥, processament i an√†lisi cr√≠tica d’informaci√≥.

Expressi√≥ argumentada, oral i escrita, d’idees.

Participaci√≥ en espais de reflexi√≥ i intercanvi d’informaci√≥, cerca, contrast i expressi√≥ d’idees, aprofitant les tecnologies de la informaci√≥ i la comunicaci√≥.

Participaci√≥ en debats mitjan√ßant l’exposici√≥ raonada del pensament propi.

Comentari de textos filosòfics o que suscitin problemes filosòfics, emprant amb propietat els corresponents termes i conceptes.

Racionalitat, empatia i respecte crític envers els plantejaments aliens, individuals i col·lectius.

Autonomia personal i sentit de la responsabilitat a l’hora de prendre decisions i actuar, assumint una visi√≥ cr√≠tica vers qualsevol forma d’injust√≠cia i discriminaci√≥.

Posició crítica envers els valors, normes i actituds contràries als drets humans, la convivència pacífica i la defensa de la natura.

El saber filosòfic
Caracterització de la filosofia com a activitat de coneixement, diferent de la ciència, la religió i el coneixement ordinari.

Reconeixement i valoració de la racionalitat teòrica i pràctica de la filosofia en relació amb el coneixement, la veritat i els valors.

Identificaci√≥ i plantejament d’alguns problemes fonamentals de la filosofia i de les seves principals solucions, com ara q√ľestions relatives a la realitat, el coneixement, la veritat, l’√©sser hum√† o el seu comportament.

L’√©sser hum√†: persona i societat
Descripci√≥ de la dimensi√≥ biol√≤gica i sociocultural de l’√©sser hum√†, entenent que les nostres capacitats naturals es desenvolupen en societat i es modelen culturalment.

Caracteritzaci√≥ de la relaci√≥ ling√ľ√≠stica i simb√≤lica de l’√©sser hum√† amb el m√≥n.

Explicaci√≥ d’algunes concepcions filos√≤fiques sobre l’√©sser hum√† i la pol√®mica que comporten, i plantejament cr√≠tic del concepte de persona i les seves implicacions de caire legal i moral.

L’acci√≥: llibertat i responsabilitat
Descripci√≥ de l’acci√≥ humana, tipus i caracter√≠stiques. Reconeixement del problema de la llibertat i el determinisme.

Caracteritzaci√≥ de l’acci√≥ moral i de l’acci√≥ racional, i an√†lisi dels seus fonaments. Plantejament de la responsabilitat en contextos normatius, legals i morals.

Explicaci√≥ d’algunes teories √®tiques en relaci√≥ amb els ideals de felicitat i just√≠cia, i de la pol√®mica que comporten.

La política: democràcia i ciutadania
Reconeixement de la dimensi√≥ pol√≠tica i ciutadana de l’√©sser hum√†, de les diferents interpretacions de la ciutadania i de la seva dimensi√≥ moral.

Explicaci√≥ de l’origen i de la fonamentaci√≥ filos√≤fica de la ciutadania.

Caracteritzaci√≥ del poder pol√≠tic, l’estat de dret i la democr√†cia i reconeixement dels arguments filos√≤fics en qu√® es fonamenten.

Plantejament crític de les relacions entre la idea de justícia, la llei i el poder polític.

Anàlisi i reflexió crítica sobre alguns conflictes latents i emergents de les societats actuals, com el problema mediambiental, els moviments migratoris, les desigualtats econòmiques, la globalització o les formes de participació democràtica per mitjà de les noves tecnologies.

Criteris d’avaluaci√≥

Fan menci√≥ expl√≠cita de la comprensi√≥ de la “ciutadania global del m√≥n contemporani”, aix√≠ com la fonamentaci√≥ dels drets humans i l’an√†lisi dels conflictes latents i emergents del m√≥n actual, entre d’altres.

 1. Recon√®ixer l’especificitat de la filosofia i distingir-la d’altres sabers o maneres d’explicar la realitat, diferenciant el seu vessant te√≤ric i pr√†ctic i centrant-se en les seves preguntes fonamentals.
 2. Raonar amb argumentacions ben constru√Įdes, fer an√†lisis cr√≠tiques i elaborar una reflexi√≥ adequada en relaci√≥ amb els coneixements adquirits.
 3. Exposar argumentacions i compondre textos propis en els quals s’aconsegueixi una integraci√≥ de les diverses perspectives i s’avanci en la formaci√≥ d’un pensament aut√≤nom.
 4. Fer servir i valorar el di√†leg com a forma d’aproximaci√≥ racional al coneixement i com a proc√©s intern de construcci√≥ d’aprenentatges significatius, reconeixent i practicant els valors intr√≠nsecs del di√†leg, com el respecte mutu, la sinceritat, la toler√†ncia i, en definitiva, els valors democr√†tics.
 5. Obtenir informaci√≥ rellevant per mitj√† de diverses fonts, elaborar-la, contrastar-la i utilitzar-la cr√≠ticament en l’an√†lisi de problemes filos√≤fics, sociol√≤gics i pol√≠tics.
 6. Con√®ixer i analitzar les caracter√≠stiques espec√≠fiques de l’√©sser hum√† com una realitat complexa i oberta, amb m√ļltiples expressions i possibilitats, aprofundint en la dial√®ctica entre natura i cultura, i entre individu i societat.
 7. Conèixer i valorar la naturalesa de les accions humanes en la mesura que són lliures, responsables, normatives i transformadores.
 8. Comprendre i valorar les idees filos√≤fiques que han contribu√Įt, en diferents moments hist√≤rics, a definir la categoria de ciutad√† i ciutadana, des de la Gr√®cia cl√†ssica fins a la ciutadania global del m√≥n contemporani, posant un √®mfasi especial en l’etapa de la Il¬∑lustraci√≥ i en la fonamentaci√≥ dels drets humans.
 9. Assenyalar les diferents teories sobre l’origen del poder pol√≠tic i la seva legitimaci√≥, identificant les que fonamenten l’estat de dret i la democr√†cia, i analitzar els models de participaci√≥ i d’integraci√≥ en la complexa estructura social d’un m√≥n en proc√©s de globalitzaci√≥.
 10. Reconèixer i analitzar els conflictes latents i emergents de les complexes societats actuals, els seus assoliments i dificultats, canvis i reptes més importants.

Fonts:

Visita també la guia Competències i EpD

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework