Filosofia i ciutadania

Valors: Actitud cr铆tica – Actitud reflexiva – Llibertat – Autonomia – Moralitat – Respecte – Igualtat – Just铆cia – Responsabilitat – Sinceritat – Toler脿ncia – …

Pertinen莽a: Models d’integraci贸 en un m贸n en proc茅s de globalitzaci贸 – …

Reptes globals: 脡sser hum脿 – Persona – Ciutadania – Natura i cultura – Individu i societat – Relaci贸 ling眉铆stica i simb貌lica amb el m贸n – Discriminaci贸 social – Drets humans – Conviv猫ncia pac铆fica – Poder pol铆tic – Estat de dret – Democr脿cia – Just铆cia, llei i poder pol铆tic – Conflictes latents – Conflictes emergents – Problema mediambiental – Moviments migratoris – Desigualtats econ貌miques – Globalitzaci贸 – Ciutadania global – Models de participaci贸 en el m贸n global – …

Acci贸 transformadora: Posicionament – Argumentaci贸 – Contrast – Di脿leg – Racionalitat – Cerca de respostes als problemes – Empatia – Defensa de la natura – Participaci贸 democr脿tica per mitj脿 de les noves tecnologies – Acci贸 transformadora –聽 …

Es tracta d鈥檜na mat猫ria de primer curs de batxillerat.

La mat猫ria s’adre莽a a familiaritzar l’alumnat amb el pensament filos貌fic, diferenciant-lo del coneixement cient铆fic i les creences religioses. El curr铆culum reglat d贸na molt de pes a les actituds i habilitats pr貌pies del pensament filos貌fic (rigor, cr铆tica, argumentaci贸, di脿leg…) que es posa al servei de la conviv猫ncia en societats democr脿tiques, plantejant de forma expl铆cita l’exist猫ncia de conflictes latents i emergents en el m贸n globalitzat.

“Si durant l’educaci贸 secund脿ria obligat貌ria l’alumnat ha tingut ocasi贸 d’informarse dels elements que conformen la cultura democr脿tica i ha desenvolupat les actituds i valors c铆vics compatibles amb la conviv猫ncia, ara es tracta de comprendre la seva naturalesa, aportar raons i trobar arguments que els donin suport. En efecte, educar per a la ciutadania no equival a explicar com s’ha de viure, sin贸 a facilitar elements d’an脿lisi per valorar les diferents opcions existents”.聽Decret 142/2008.

Es realitza un reconeixement expl铆cit de la ciutadania global en els criteris d’avaluaci贸 i es tracta la fonamentaci贸 dels drets humans. D’altra banda, la mat猫ria possibilita l’an脿lisi i valoraci贸 cr铆tica de la noviol猫ncia com a estrat猫gia d’acci贸 transformadora, tant a nivell individual (autonomia personal i sentit de la responsabilitat a l鈥檋ora de prendre decisions i actuar, assumint una visi贸 cr铆tica vers qualsevol forma d鈥injust铆cia i discriminaci贸) com col路lectiu (posici贸 cr铆tica envers els valors, normes i actituds contr脿ries als drets humans, la conviv猫ncia pac铆fica i la defensa de la natura; plantejament cr铆tic de les relacions entre la idea de just铆cia, la llei i el poder pol铆tic; …).

Compet猫ncies espec铆fiques de la mat猫ria

A m茅s de les compet猫ncies generals del batxillerat, la mat猫ria s鈥檕rienta a l鈥檃ssoliment de les seg眉ents compet猫ncies espec铆fiques:

 • Compet猫ncia reflexiva, cr铆tica, dial貌gica i argumentativa.
 • Compet猫ncia social i c铆vica.

Objectius

 1. Identificar i apreciar el sentit de problemes filos貌fics relatius a l’茅sser hum脿, l’acci贸, la moral i la pol铆tica, i emprar amb propietat i rigor els nous conceptes i termes assimilats per a l’an脿lisi i la discussi贸.
 2. Adoptar una actitud cr铆tica i reflexiva davant les q眉estions te貌riques i pr脿ctiques que suggereix la mat猫ria, fonamentant adequadament les pr貌pies idees i decisions.
 3. Argumentar de manera coherent el pensament propi de forma oral i escrita, i contrastar-lo amb altres posicions i argumentacions.
 4. Practicar el di脿leg filos貌fic i valorar-lo com a proc茅s d’aproximaci贸 racional al coneixement i de cerca col路lectiva i individual de respostes als problemes plantejats.
 5. Analitzar textos filos貌fics, identificant els problemes que plantegen, aix铆 com els arguments i les solucions que proposen, i comentar-los considerant la seva coher猫ncia interna i el context hist貌ric al qual pertanyen.
 6. Utilitzar procediments b脿sics per al treball intel路lectual aut貌nom: cerca i selecci贸 d’informaci贸, contrast, an脿lisi, s铆ntesi i avaluaci贸 cr铆tica de la informaci贸, promovent el rigor intel路lectual i l’originalitat en el plantejament dels problemes.
 7. Situar l’茅sser hum脿 en la conflu猫ncia de l’her猫ncia biol貌gica i cultural, i relacionar els conceptes d’茅sser hum脿, persona i ciutad脿 o ciutadana.
 8. Recon猫ixer i valorar els components de llibertat i moralitat de les accions humanes.
 9. Adoptar una actitud de respecte vers les difer猫ncies, i una actitud cr铆tica davant qualsevol tipus de discriminaci贸 social i la seva聽 justificaci贸.
 10. Valorar la capacitat normativa i transformadora de la ra贸 per construir una societat m茅s justa, en la qual hi hagi una veritable igualtat d’oportunitats.
 11. Consolidar i fonamentar te貌ricament la compet猫ncia social i ciutadana exercida en democr脿cia.
 12. Desenvolupar una consci猫ncia c铆vica, cr铆tica i aut貌noma i compromesa amb la construcci贸 d’una societat democr脿tica, justa i equitativa, basada en el compliment dels drets humans, la conviv猫ncia pac铆fica i la defensa de la natura.

Continguts

La mat猫ria inclou un primer bloc de continguts comuns, que han de treballar-se en paral路lel a la resta de blocs. Aquests aprenentatges, de caire procedimental, actitudinal i de valors, s贸n part fonamental de l’educaci贸 per a la ciutadania global.

Continguts comuns a tots els blocs
Obtenci贸, processament i an脿lisi cr铆tica d’informaci贸.

Expressi贸 argumentada, oral i escrita, d’idees.

Participaci贸 en espais de reflexi贸 i intercanvi d’informaci贸, cerca, contrast i expressi贸 d’idees, aprofitant les tecnologies de la informaci贸 i la comunicaci贸.

Participaci贸 en debats mitjan莽ant l’exposici贸 raonada del pensament propi.

Comentari de textos filos貌fics o que suscitin problemes filos貌fics, emprant amb propietat els corresponents termes i conceptes.

Racionalitat, empatia i respecte cr铆tic envers els plantejaments aliens, individuals i col路lectius.

Autonomia personal i sentit de la responsabilitat a l’hora de prendre decisions i actuar, assumint una visi贸 cr铆tica vers qualsevol forma d’injust铆cia i discriminaci贸.

Posici贸 cr铆tica envers els valors, normes i actituds contr脿ries als drets humans, la conviv猫ncia pac铆fica i la defensa de la natura.

El saber filos貌fic
Caracteritzaci贸 de la filosofia com a activitat de coneixement, diferent de la ci猫ncia, la religi贸 i el coneixement ordinari.

Reconeixement i valoraci贸 de la racionalitat te貌rica i pr脿ctica de la filosofia en relaci贸 amb el coneixement, la veritat i els valors.

Identificaci贸 i plantejament d’alguns problemes fonamentals de la filosofia i de les seves principals solucions, com ara q眉estions relatives a la realitat, el coneixement, la veritat, l’茅sser hum脿 o el seu comportament.

L’茅sser hum脿: persona i societat
Descripci贸 de la dimensi贸 biol貌gica i sociocultural de l’茅sser hum脿, entenent que les nostres capacitats naturals es desenvolupen en societat i es modelen culturalment.

Caracteritzaci贸 de la relaci贸 ling眉铆stica i simb貌lica de l’茅sser hum脿 amb el m贸n.

Explicaci贸 d’algunes concepcions filos貌fiques sobre l’茅sser hum脿 i la pol猫mica que comporten, i plantejament cr铆tic del concepte de persona i les seves implicacions de caire legal i moral.

L’acci贸: llibertat i responsabilitat
Descripci贸 de l’acci贸 humana, tipus i caracter铆stiques. Reconeixement del problema de la llibertat i el determinisme.

Caracteritzaci贸 de l’acci贸 moral i de l’acci贸 racional, i an脿lisi dels seus fonaments. Plantejament de la responsabilitat en contextos normatius, legals i morals.

Explicaci贸 d’algunes teories 猫tiques en relaci贸 amb els ideals de felicitat i just铆cia, i de la pol猫mica que comporten.

La pol铆tica: democr脿cia i ciutadania
Reconeixement de la dimensi贸 pol铆tica i ciutadana de l’茅sser hum脿, de les diferents interpretacions de la ciutadania i de la seva dimensi贸 moral.

Explicaci贸 de l’origen i de la fonamentaci贸 filos貌fica de la ciutadania.

Caracteritzaci贸 del poder pol铆tic, l’estat de dret i la democr脿cia i reconeixement dels arguments filos貌fics en qu猫 es fonamenten.

Plantejament cr铆tic de les relacions entre la idea de just铆cia, la llei i el poder pol铆tic.

An脿lisi i reflexi贸 cr铆tica sobre alguns conflictes latents i emergents de les societats actuals, com el problema mediambiental, els moviments migratoris, les desigualtats econ貌miques, la globalitzaci贸 o les formes de participaci贸 democr脿tica per mitj脿 de les noves tecnologies.

Criteris d’avaluaci贸

Fan menci贸 expl铆cita de la comprensi贸 de la “ciutadania global del m贸n contemporani”, aix铆 com la fonamentaci贸 dels drets humans i l’an脿lisi dels conflictes latents i emergents del m贸n actual, entre d’altres.

 1. Recon猫ixer l’especificitat de la filosofia i distingir-la d’altres sabers o maneres d’explicar la realitat, diferenciant el seu vessant te貌ric i pr脿ctic i centrant-se en les seves preguntes fonamentals.
 2. Raonar amb argumentacions ben constru茂des, fer an脿lisis cr铆tiques i elaborar una reflexi贸 adequada en relaci贸 amb els coneixements adquirits.
 3. Exposar argumentacions i compondre textos propis en els quals s’aconsegueixi una integraci贸 de les diverses perspectives i s’avanci en la formaci贸 d’un pensament aut貌nom.
 4. Fer servir i valorar el di脿leg com a forma d’aproximaci贸 racional al coneixement i com a proc茅s intern de construcci贸 d’aprenentatges significatius, reconeixent i practicant els valors intr铆nsecs del di脿leg, com el respecte mutu, la sinceritat, la toler脿ncia i, en definitiva, els valors democr脿tics.
 5. Obtenir informaci贸 rellevant per mitj脿 de diverses fonts, elaborar-la, contrastar-la i utilitzar-la cr铆ticament en l’an脿lisi de problemes filos貌fics, sociol貌gics i pol铆tics.
 6. Con猫ixer i analitzar les caracter铆stiques espec铆fiques de l’茅sser hum脿 com una realitat complexa i oberta, amb m煤ltiples expressions i possibilitats, aprofundint en la dial猫ctica entre natura i cultura, i entre individu i societat.
 7. Con猫ixer i valorar la naturalesa de les accions humanes en la mesura que s贸n lliures, responsables, normatives i transformadores.
 8. Comprendre i valorar les idees filos貌fiques que han contribu茂t, en diferents moments hist貌rics, a definir la categoria de ciutad脿 i ciutadana, des de la Gr猫cia cl脿ssica fins a la ciutadania global del m贸n contemporani, posant un 猫mfasi especial en l’etapa de la Il路lustraci贸 i en la fonamentaci贸 dels drets humans.
 9. Assenyalar les diferents teories sobre l’origen del poder pol铆tic i la seva legitimaci贸, identificant les que fonamenten l’estat de dret i la democr脿cia, i analitzar els models de participaci贸 i d’integraci贸 en la complexa estructura social d’un m贸n en proc茅s de globalitzaci贸.
 10. Recon猫ixer i analitzar els conflictes latents i emergents de les complexes societats actuals, els seus assoliments i dificultats, canvis i reptes m茅s importants.

Fonts:

Visita tamb茅 la guia Compet猫ncies i EpD

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework