Hist貌ria del m贸n contemporani

Valors: Solidaritat – Drets humans – Rebuig de qualsevol forma de viol猫ncia – Actitud cr铆tica – Cultura de pau – Conviv猫ncia – Pluralisme – …

Pertinen莽a:聽 Empatia hist貌rica – Interdepend猫ncia – …

Reptes globals:聽 Injust铆cia – Discriminaci贸 – Domini – Genocidi – Revoluci贸 Industrial – Moviment obrer (S.XIX) – Socialisme – Anarquisme – Colonialisme – Cursa d’armaments (inicis del S.XX) – Primera Guerra Mundial – Organitzaci贸 de la pau (inicis del S.XX) – Revolucions russes de 1917 – Dictadures totalit脿ries – Feixisme – Neocapitalisme – Evoluci贸 de les mentalitats – Condici贸 femenina –聽 Segona Guerra Mundial – Impacte en la poblaci贸 civil – Holocaust – Guerra Freda – Descolonitzaci贸 – Conflictes culturals – Conflictes econ貌mics – Conflictes socials – Conflictes pol铆tics – Desenvolupament – Desigualtat – Reptes de la Uni贸 Europea – Organitzacions supranacionals – Impacte dels canvis cientificot猫cnics – Desigual repartiment cient铆fic i tecnol貌gic – Viol猫ncia de g猫nere – Nou ordre mundial – Reptes de les democr脿cies actuals – Mem貌ria hist貌rica – Lluita per la democr脿cia –聽 Focus de conflicte del m贸n actual – Dimensi贸 internacional d’un conflicte actual – Incompliment dels drets humans – Estat del benestar – Mitjans de comunicaci贸 – Globalitzaci贸 – …

Acci贸 transformadora: Superaci贸 d’estereotips i prejudicis – Pensament creatiu – Paper dels homes i de les dones, individual i col路lectivament, com a subjectes de la hist貌ria – Di脿leg – Recerca de consens – Resoluci贸 pac铆fica de conflictes – Empatia – Cooperaci贸 – Participaci贸 ciutadana – Solucions alternatives als reptes actuals de la globalitzaci贸 – Argumentaci贸 – …

Es tracta d’una mat猫ria pr貌pia de les modalitats d’humanitats i ci猫ncies socials, per una banda, i d’arts, per l’altra.

Els continguts de la mat猫ria posen de relleu la interdepend猫ncia dels fen貌mens, tant a nivell temporal com espacial, amb constants al路lusions a la dimensi贸 local i internacional dels esdeveniments. Els drets humans i el valor de la pau apareixen tamb茅 de forma expl铆cita en els continguts, aix铆 com l’impacte de la guerra en la poblaci贸 civil, la vinculaci贸 del proc茅s de descolonitzaci贸 amb la desigualtat del m贸n actual, l’evoluci贸 de “la condici贸 femenina” (que possibilita el treball sobre el feminisme com a moviment de transformaci贸 social), etc. Aix铆, la hist貌ria com a disciplina es posa al servei de la comprensi贸 de les viol猫ncies i desigualtats del m贸n actual, amb un enfocament plenament coherent amb l’educaci贸 per a la ciutadania global.

Compet猫ncies espec铆fiques

A m茅s de les compet猫ncies generals del batxillerat, la mat猫ria s鈥檕rienta a l鈥檃ssoliment de les seg眉ents compet猫ncies espec铆fiques:

 • Compet猫ncia en la dimensi贸 temporal de l’experi猫ncia.
 • Compet猫ncia en la cr铆tica de les fonts hist貌riques.
 • Compet猫ncia social i c铆vica.

Objectius

 1. Con猫ixer i analitzar, situant-los adequadament en el temps i l’espai, els fets i esdeveniments rellevants de la hist貌ria del m贸n contemporani –segles XIX, XX i XXI-, valorant la seva significaci贸 hist貌rica i les seves repercussions en el present.
 2. Comprendre i interrelacionar alguns dels principals processos econ貌mics, socials, pol铆tics, culturals i tecnol貌gics que configuren la hist貌ria recent, identificant els seus trets m茅s significatius i les seves interrelacions, i analitzant els factors que els han conformat.
 3. Adquirir una visi贸 global del m贸n contemporani que, conjugant la dimensi贸 local i internacional en l’explicaci贸 dels processos, faciliti l’an脿lisi de les situacions i dels problemes del present, considerant tant els antecedents hist貌rics com les relacions d’interdepend猫ncia.
 4. Valorar la hist貌ria com a disciplina i l’an脿lisi hist貌rica com un proc茅s en constant reelaboraci贸, i emprar el coneixement hist貌ric per argumentar les pr貌pies idees i revisar-les de manera cr铆tica, tenint en compte noves informacions i superant estereotips i prejudicis.
 5. Buscar, seleccionar, interpretar i contrastar informaci贸 procedent de diverses fonts hist貌riques i la proporcionada pels mitjans de comunicaci贸 i les tecnologies de la informaci贸, tractar-les de manera convenient per tal d’establir hip貌tesis de treball i elaborar explicacions hist貌riques aplicant el vocabulari espec铆fic de la hist貌ria contempor脿nia amb precisi贸 i rigor.
 6. Realitzar activitats d’indagaci贸 i s铆ntesi en qu猫 s’analitzi, contrasti i integri informaci贸 diversa, valorar el paper de les fonts i els diferents punts de vista dels historiadors, i comunicar el聽 coneixement hist貌ric adquirit per mitj脿 de diversos suports i amb el rigor intel路lectual requerit.
 7. Mantenir una actitud solid脿ria davant els problemes socials del m贸n d’avui, tot rebutjant les desigualtats i la intoler脿ncia i valorant la pau, els drets humans i la democr脿cia com a drets fonamentals de tots els 茅ssers humans.
 8. Desenvolupar un pensament cr铆tic i creatiu, analitzant els problemes socials rellevants i proposant solucions i alternatives a trav茅s del di脿leg, l’empatia i la cooperaci贸.

Continguts

Continguts comuns per a tots els blocs
Localitzaci贸 en el temps i en l’espai dels processos, estructures i esdeveniments m茅s rellevants de la hist貌ria del m贸n contemporani. Utilitzaci贸 de la representaci贸 gr脿fica del temps hist貌ric pel que fa a successions i simultane茂tats. Identificaci贸 de continu茂tats i canvis en la successi贸 de diversos per铆odes o moments hist貌rics.

Identificaci贸 dels components econ貌mics, socials, pol铆tics i culturals que intervenen en els processos hist貌rics i an脿lisi de les interrelacions que s’hi donen per tal d’elaborar explicacions sobre els fets.

Identificaci贸 de les causes i les conseq眉猫ncies dels fets hist貌rics i dels processos d’evoluci贸 i de canvi que s贸n rellevants per a la hist貌ria del m贸n contemporani i en la configuraci贸 del m贸n actual.

Valoraci贸 del paper dels homes i les dones, individualment i col路lectiva, com a subjectes de la hist貌ria i exercitaci贸 de l’empatia hist貌rica.

Recerca, obtenci贸 i selecci贸 d’informaci贸 a partir de fonts diverses (documents hist貌rics, textos historiogr脿fics, fonts iconogr脿fiques, informaci贸 proporcionada pels mitjans de comunicaci贸 i les tecnologies de la informaci贸, etc.). Processament i interpretaci贸 de la informaci贸 obtinguda, tot comprovant la validesa de les hip貌tesis formulades.

Realitzaci贸 de treballs de s铆ntesi o d’indagaci贸, emprant informaci贸 de fonts hist貌riques diverses, analitzant-la, contrastant-la i valorant les diferents interpretacions; i comunicaci贸 dels resultats d’una recerca -individual o en grup- combinant diferents formes d’expressi贸, incloses les possibilitats que proporcionen les TIC, i fent un 煤s correcte del llenguatge i del vocabulari hist貌ric pertinent.

Valoraci贸 dels drets humans i rebuig de qualsevol forma d’injust铆cia, discriminaci贸, domini o genocidi. Assumpci贸 d’una visi贸 critica vers les situacions injustes i valoraci贸 del di脿leg i de la recerca del consens per a la resoluci贸 de conflictes.

Transformacions en el segle XIX
An脿lisi i sistematitzaci贸 de les principals transformacions econ貌miques, socials, culturals i pol铆tiques operades a Europa a finals del segle XVIII i primeries del XIX com a punt de parten莽a de l’evoluci贸 hist貌rica posterior, fent refer猫ncia als principis i caracter铆stiques b脿siques de l’Antic R猫gim. Valoraci贸 argumentada de les continu茂tats i canvis respecte de l’Antic R猫gim.

Identificaci贸 i an脿lisi, a partir de fonts textuals, dels canvis pol铆tics derivats dels valors de la independ猫ncia dels Estats Units i de la Revoluci贸 Francesa; aix铆 com dels trets b脿sics de les tres l铆nies pol铆tiques i ideol貌giques b脿siques del segle XIX: absolutisme, liberalisme i nacionalismes.

Descripci贸 i explicaci贸 dels aspectes m茅s importants del proc茅s d’industrialitzaci贸, especialment de la segona fase de la Revoluci贸 Industrial i de les seves conseq眉猫ncies socials.

Caracteritzaci贸 de l’origen i l’evoluci贸 del moviment obrer durant el segle XIX. Comparaci贸 de les dues grans l铆nies ideol貌giques del moviment obrer (socialisme i anarquisme) a partir de diferents fonts documentals.

Establiment de la causalitat m煤ltiple del fenomen colonial del segle XIX. Descripci贸, an脿lisi, caracteritzaci贸 i sistematitzaci贸 dels principals imperis colonials a partir de diverses representacions cartogr脿fiques.

Explicaci贸 de la interrelaci贸 entre l’imperialisme, l’expansi贸 colonial i la cursa d’armaments produ茂da abans de la Primera Guerra Mundial.

L’猫poca dels grans conflictes internacionals (1914-1945) Establiment, identificaci贸 i an脿lisis de les causes i les conseq眉猫ncies de la Primera Guerra Mundial. Descripci贸 dels trets b脿sics de l’evoluci贸 del conflicte. An脿lisi i valoraci贸 del proc茅s d’organitzaci贸 de la pau, per mitj脿 dels textos legals m茅s rellevants.

Descripci贸 de la nova situaci贸 pol铆tica i territorial d’Europa i de la nova organitzaci贸 econ貌mica mundial sorgida despr茅s de la Primera Guerra Mundial, especialment pel que fa als factors de declivi del 鈥渧ell continent鈥.

An脿lisi i sistematitzaci贸 dels processos pol铆tics i socials que van derivar en les revolucions russes de 1917 i la posterior formaci贸 de l’URSS.

Identificaci贸, an脿lisi i valoraci贸 de les caracter铆stiques de les dictadures totalit脿ries dels estats feixistes dels anys trenta per mitj脿 de l’an脿lisi i valoraci贸 d’algunes de les seves fonts documentals m茅s representatives.

Identificaci贸 i explicaci贸 de les manifestacions externes i de l’abast del crac del 29, les alternatives intervencionistes i la definici贸 del nou model neocapitalista per mitj脿 de l’an脿lisi de dades estad铆stiques i gr脿fics. Establiment de relacions entre la crisi econ貌mica i l’auge dels feixismes.

An脿lisi de l’evoluci贸 de les mentalitats i de la condici贸 femenina en el per铆ode d’entreguerres a partir de fonts i documents de car脿cter literari, filos貌fic i art铆stic de聽 l’猫poca i establiment de les relacions explicatives pertinents amb el context hist貌ric general.

Identificaci贸 de les relacions internacionals, tot establint les causes de la Segona Guerra Mundial i les seves conseq眉猫ncies. Descripci贸, a partir de fonts diverses, de la situaci贸 de la poblaci贸 civil durant la contesa. Explicaci贸 de l’holocaust i valoraci贸 de la cultura de la pau, entesa com l’abs猫ncia de viol猫ncia en totes les seves formes: guerra, injust铆cia i vulneraci贸 dels drets humans.

El m贸n durant la segona meitat del segle XX
Identificaci贸 i explicaci贸 de la influ猫ncia de les dues pot猫ncies hegem貌niques en finalitzar la Segona Guerra Mundial. Establiment de les causes de la formaci贸 de blocs i de la guerra freda, analitzant els principals conflictes de la guerra freda.

An脿lisi de l’evoluci贸 pol铆tica i econ貌mica dels dos blocs fins a l’esfondrament del comunisme a l’Europa de l’est.

Identificaci贸 i explicaci贸 de les causes del proc茅s de descolonitzaci贸. Situaci贸 cronol貌gica i geogr脿fica dels nous espais i sistematitzaci贸 de la seva evoluci贸 hist貌rica, tot identificant els principals conflictes culturals, econ貌mics, socials i pol铆tics.

Explicaci贸 dels diferents estadis de desenvolupament a escala mundial, tot manifestant una actitud cr铆tica envers les desigualtats del m贸n.

Identificaci贸 de l’origen i de les principals etapes de la construcci贸 de la Uni贸 Europea. Descripci贸 dels principals organismes, institucions i pol铆tiques desenvolupades i identificaci贸 dels nous reptes.

Identificaci贸 de les funcions d’algunes organitzacions supranacionals, tot valorant cr铆ticament, i a partir de determinades actuacions, la seva significaci贸 i el paper que juguen en les relacions internacionals.

An脿lisi i sistematitzaci贸 dels principals canvis cientificot猫cnics i la seva influ猫ncia en l’economia i en la vida quotidiana de les societats. An脿lisi de l’evoluci贸 de les mentalitats, costums i creences. Valoraci贸 de l’evoluci贸 de la condici贸 femenina, identificant assoliments i reptes pendents i rebutjant situacions de viol猫ncia de g猫nere.

El m贸n actual Localitzaci贸 i caracteritzaci贸 dels principals centres de poder pol铆tic i econ貌mic del m贸n actual. An脿lisi cr铆tica del nou ordre mundial. Identificaci贸 dels reptes de les democr脿cies actuals, valoraci贸 de la necessitat de preservar la mem貌ria hist貌rica de la lluita per la democr脿cia i reconeixement de les diverses formes de participaci贸 ciutadana.

Identificaci贸 dels focus de conflicte del m贸n actual, tot relacionant les seves causes amb els factors hist貌rics, an脿lisi de situacions concretes d‘injust铆cia, desigualtat i discriminaci贸 i coneixement dels mecanismes per combatre l’incompliment i violaci贸 dels drets humans. Valoraci贸 del di脿leg i la cooperaci贸 com a formes pac铆fiques de resoluci贸 dels conflictes.

Caracteritzaci贸 i explicaci贸 de la distribuci贸 actual de l’Estat del benestar. Identificaci贸, an脿lisi i valoraci贸 argumentada de la desigualtat al m贸n, tot destacant les seves causes i les seves repercussions.

An脿lisi i valoraci贸 de l’impacte del desenvolupament cient铆fic i tecnol貌gic i de la import脿ncia dels mitjans de comunicaci贸 en el m贸n actual, tot destacant la incid猫ncia en les formes de vida, costums i mentalitats.

An脿lisi i valoraci贸 argumentada del fenomen de la globalitzaci贸 i les seves conseq眉猫ncies. Identificaci贸 dels nous reptes i plantejament de solucions alternatives, des d’una actitud dial貌gica i en coher猫ncia amb els principis b脿sics de conviv猫ncia i respecte per la pluralitat.

Criteris d’avaluaci贸

 1. Identificar i caracteritzar, a partir de l’an脿lisi i interpretaci贸 de diverses fonts, els canvis i les continu茂tats en relaci贸 amb l’Antic R猫gim produ茂ts a Europa a l’inici de l’猫poca contempor脿nia.
 2. Sintetitzar els aspectes m茅s rellevants de la segona fase de la Revoluci贸 Industrial i algunes les seves conseq眉猫ncies socials i ideol貌giques (aparici贸 i evoluci贸 del socialisme i l’anarquisme). Comparar i diferenciar els pensaments anarquista i socialista.
 3. Identificar les causes i les conseq眉猫ncies del fenomen colonial i localitzar-lo a grans trets a trav茅s de representacions cartogr脿fiques.
 4. Descriure a grans trets l’evoluci贸 de la Primera Guerra Mundial i valorar de manera argumentada les seves conseq眉猫ncies, inclosa l’organitzaci贸 de la pau. Identificar els trets b脿sics del proc茅s que va portar a les revolucions russes de 1917 i indicar les conseq眉猫ncies que se’n van derivar, en relaci贸 amb la creaci贸 del primer estat socialista: l’URSS.
 5. Descriure i analitzar, a trav茅s de fonts estad铆stiques i gr脿fiques, l’evoluci贸 econ貌mica del per铆ode d’entreguerres. Relacionar la crisi econ貌mica dels anys trenta i l’ascens dels feixismes. Resumir les caracter铆stiques b脿siques dels feixismes i saber relacionar-los amb l’esclat de la Segona Guerra Mundial.
 6. Identificar, analitzar i interpretar algunes informacions procedents fonts hist貌riques diverses (textuals, estad铆stiques, iconogr脿fiques, f铆lmiques, orals, etc.) per tal de realitzar treballs d’indagaci贸 sobre la situaci贸 de la poblaci贸 civil durant la Segona Guerra Mundial. Identificar i analitzar les causes que van provocar la formaci贸 de blocs a la fi de la Segona Guerra Mundial, i explicar i valorar els trets b脿sics de la seva evoluci贸 durant la segona meitat del segle XX fins a l’esfondrament del comunisme a l’Europa de l’est.
 7. Identificar els factors que van afavorir el proc茅s de descolonitzaci贸 i establir les possibles relacions entre l’experi猫ncia colonial i la situaci贸 actual d’alguns pa茂sos que va experimentar processos de colonitzaci贸, en un m贸n interrelacionat.
 8. Sintetitzar les principals etapes del proc茅s de construcci贸 de la Uni贸 Europea, identificar les seves institucions i funcions i valorar cr铆ticament el seu paper en el context europeu i a escala internacional, aix铆 com el desenvolupat per altres institucions d’脿mbit supranacional.
 9. Sintetitzar, a partir de l’an脿lisi i interpretaci贸 de fonts prim脿ries i secund脿ries, l’evoluci贸 de la condici贸 femenina, i identificar les grans l铆nies de l’evoluci贸 de les mentalitats i costums socials de la hist貌ria contempor脿nia.
 10. Identificar i caracteritzar algunes transformacions pol铆tiques, econ貌miques, socials i culturals que s’han produ茂t en les 煤ltimes d猫cades, valorant l’exist猫ncia de nous centres de poder a la vegada que l’impacte de la globalitzaci贸 en les esferes pol铆tica, econ貌mica i cultural. Valorar la incid猫ncia de l’impacte cient铆fic i tecnol貌gic i el seu desigual repartiment.
 11. Analitzar algun conflicte de finals del segle XX, o b茅 d’actualitat, tenint en compte la dimensi贸 internacional, a partir de la informaci贸 dels mitjans de comunicaci贸 social, valorant cr铆ticament els diversos enfocaments, cercant els seus antecedents i les seves explicacions hist貌riques, argumentant les pr貌pies idees com a individu social que viu en un temps i espai concrets i valorant la resoluci贸 pac铆fica dels conflictes.

Fonts:

Visita tamb茅 la guia Compet猫ncies i EpD

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework