Marc normatiu de l’educaci贸 en ciutadania global

El sistema educatiu s’insereix en un sistema social condicionat per la globalitzaci贸, de manera que, per donar compliment al seu ordenament jur铆dic, aquesta dimensi贸 global s’ha de traslladar a la legislaci贸 educativa i desplegar-se en la programaci贸 dels centres. Aquest apartat recull la normativa local, nacional i internacional, que estableix l’obligaci贸 del sistema de garantir el dret a l’educaci贸 en drets humans i ciutadania global.

Nacions Unides

Com a membre de les Nacions Unides, Espanya ha ratificat tractats internacionals que estableixen aquest dret, obligant-se al seu compliment.

El Pre脿mbul de la Declaraci贸 Universal dels Drets Humans afirma que “tots els pobles i nacions han d’esfor莽ar-se per tal que, tant els individus com les institucions, inspirant-s’hi constantment, promoguin, mitjan莽ant l’ensenyament i l’educaci贸, el respecte a aquests drets i llibertats“. L’article 26 estableix el dret a l’educaci贸 i, en concret, l’article 26.2聽diu:

“L’educaci贸 tindr脿 per objecte el desenvolupament ple de la personalitat humana i l’enfortiment del respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals; afavorir脿 la comprensi贸, la toler脿ncia i l’amistat entre totes les nacions i tots els grups 猫tnics o religiosos, i promour脿 el desenvolupament de les activitats de les Nacions Unides per al manteniment de la pau”.

Aquest dret es trasllada al Pacte Internacional de Drets Econ貌mics, Socials i Culturals (article 13.1)

“Els Estats part en aquest Pacte reconeixen el dret de tota persona a l’educaci贸. Convenen que l’educaci贸 s’ha d’orientar cap al desenvolupament ple de la personalitat humana i del sentit de la seva dignitat, i ha d’enfortir el respecte pels drets humans i les llibertats fonamentals. Convenen aix铆 mateix que l’educaci贸 ha de capacitar totes les persones per participar efectivament en una societat lliure, afavorir la comprensi贸, la toler脿ncia i l’amistat entre totes les nacions i entre tots els grups racials, 猫tnics o religiosos, i promoure les activitats de les Nacions Unides a favor del manteniment de la pau”.

La Convenci贸 sobre els Drets de la Inf脿ncia (article 29) especifica:

“1. Els Estats membres convenen que l’educaci贸 del nen haur脿 d’estar encaminada a:

a) Desenvolupar la personalitat, les aptituds i la capacitat mental i f铆sica del nen fins al m脿xim de les possibilitats;

b) Inculcar al nen el respecte dels drets humans i les llibertats fonamentals i dels principis consagrats a la Carta de les Nacions Unides;

c) Inculcar al nen el respecte dels seus pares, de la pr貌pia identitat cultural, del seu idioma i els seus valors, dels valors nacionals del pa铆s on viu, del pa铆s que sigui originari i de les civilitzacions diferents de la seva;

d) Preparar el nen per assumir una vida responsable en una societat lliure, amb esperit de comprensi贸, pau, toler脿ncia, igualtat dels sexes i amistat entre tots els pobles, grups 猫tnics, nacionals i religiosos i persones d’origen ind铆gena;

e) Inculcar el nen el respecte del medi ambient natural.

2. Res del que disposa aquest article o l’article 28 s’interpretar脿 com una restricci贸 de la llibertat dels particulars i de les entitats per establir i dirigir institucions d’ensenyament, a condici贸 que es respectin els principis enunciats al par脿graf 1 del present article i que l’educaci贸 impartida en aquestes institucions s’ajusti a les normes m铆nimes que prescrigui l’Estat”.

La Convenci贸 sobre l’eliminaci贸 de totes les formes de discriminaci贸 contra la dona dedica l’article 10 a l’educaci贸 per a la igualtat entre homes i dones, mentre que altres tractats detallen l’obligaci贸 de formaci贸 dels i les professionals que han de vetllar pel compliment dels drets humans.

A nivell pol铆tic, l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible dedica la meta 4.7. a aquest 脿mbit educatiu.

Uni贸 Europea

El 2010, el Consell Europeu adopta la Carta del Consell Europeu sobre Educaci贸 per a la Ciutadania Democr脿tica i l’Educaci贸 en els Drets Humans, especificant que:

“Aquesta Carta fa refer猫ncia a l’educaci贸 per a la ciutadania democr脿tica i a l’educaci贸 en els drets humans tal com es defineix a l’apartat 2. No s’ocupa expl铆citament d’脿rees relacionades, com l’educaci贸 intercultural, l’educaci贸 per a la igualtat, l’educaci贸 per al desenvolupament sostenible i l’educaci贸 per a la pau, excepte en aquelles que se solapen i interactuen amb l’educaci贸 per a la ciutadania democr脿tica i els drets humans.

(…)

b. “L’educaci贸 en els drets humans” 茅s l’educaci贸, la formaci贸, la sensibilitzaci贸, la informaci贸 i les pr脿ctiques i activitats que tenen com a objectiu equipar els seus destinataris amb coneixements i habilitats perqu猫 comprenguin i desenvolupin les seves actituds i comportaments, perqu猫 puguin contribuir a la construcci贸 i la defensa d’una cultura universal dels drets humans a la societat, amb vista a la promoci贸 i protecci贸 d’aquests i de les llibertats fonamentals“.

Com a objectius i principis detalla:

“f. Un element essencial de tota educaci贸 per a la ciutadania democr脿tica i l’educaci贸 en els drets humans 茅s la promoci贸 de la cohesi贸 social i el di脿leg intercultural i la valoraci贸 de la diversitat i la igualtat, inclosa la igualtat de g猫nere; per a aquest fi, 茅s essencial desenvolupar coneixements i habilitats personals i socials i la comprensi贸 que reduir els conflictes, augmentar el reconeixement i la comprensi贸 de les difer猫ncies entre creences i grups 猫tnics, refor莽a el respecte mutu de la dignitat humana i els valors compartits, fomentant el di脿leg i promovent la no-viol猫ncia en la resoluci贸 dels problemes i les controv猫rsies.

g. Un dels objectius fonamentals de totes les activitats d’educaci贸 per a la ciutadania democr脿tica i l’educaci贸 en els drets humans no nom茅s 茅s equipar els alumnes amb coneixements, significats i habilitats, sin贸 tamb茅 empoderar-los perqu猫 estiguin a punt per actuar en la defensa de la societat i la promoci贸 dels drets humans, la democr脿cia i l’imperi de la llei”.

La secci贸 III exposa les pol铆tiques que han de fer efectiva aquesta educaci贸, entre les quals:

  • Incloure-la en els programes d’educaci贸 formal a preescolar, prim脿ria i secund脿ria, aix铆 com a l’educaci贸 general i la formaci贸 professional, amb les actualitzacions que resultin pertinents.
  • Incloure-la a les institucions d’educaci贸 superior i, en concret, per a les persones futures professionals de l’educaci贸.
  • Fomentar “la governabilitat democr脿tica a totes les institucions educatives (…) com a mitj脿 pr脿ctic d’aprenentatge i viv猫ncia de la democr脿cia i del respecte als drets humans. (…) la participaci贸 activa dels estudiants, del personal docent i de les parts interessades, inclosos els pares, en la gesti贸 de les institucions educatives.
  • Proporcionar formaci贸 al professorat i a la resta d’agents educatius.
  • Incorporar les ONG i organitzacions juvenils, especialment en l’脿mbit de l’educaci贸 no formal.
  • Difondre-la als mitjans de comunicaci贸 i la poblaci贸 en general.
  • Desenvolupar criteris d’avaluaci贸 participativa sobre l’efic脿cia dels programes.
  • Promoure la investigaci贸 sobre aquest 脿mbit, que ajudi a millorar les pr脿ctiques dels seus agents, i compartir-ne els resultats.
  • Adoptar enfocaments i m猫todes per aprendre a conviure “en una societat democr脿tica i multicultural i promoure la capacitaci贸 dels alumnes perqu猫 adquireixin els coneixements i habilitats per promoure la cohesi贸 social, la valoraci贸 positiva de la diversitat i la igualtat, la valoraci贸 positiva de les difer猫ncies, especialment entre diferents religions i grups 猫tnics, i la resoluci贸 no violenta de desacords i conflictes amb el respecte als drets de l’altre, aix铆 com la lluita contra totes les formes de discriminaci贸 i viol猫ncia, especialment la intimidaci贸 i l’assetjament”.

La Recomanaci贸 del Consell de la UE de 22 de maig de 2018 relativa a les compet猫ncies clau per a l’aprenentatge permanent s’alinea amb la meta 4.7 de l’Agenda 2030 i inclou, espec铆ficament, la compet猫ncia ciutadana:

“La compet猫ncia ciutadana 茅s l’habilitat d’actuar com a ciutadans responsables i participar plenament a la vida social i c铆vica, basant-se en la comprensi贸 dels conceptes i les estructures socials, econ貌miques, jur铆fiques i pol铆tiques, aix铆 com la sostenibilitat i els esdeveniments mundials.

(…)

El respecte dels drets humans com a base de la democr脿cia 茅s el fonament d’una actitud responsable i constructiva. La participaci贸 constructiva implica la disposici贸 a participar en la presa de decisions democr脿tica a tots els nivells i en totes les activitats c铆viques. Aix貌 inclou el suport a la diversitat social i cultural, la igualtat de g猫nere i la cohesi贸 social, estils de vida sostenibles, foment de la cultura de la pau i la no-viol猫ncia, aix铆 com la disposici贸 a respectar la intimitat dels altres i a assumir responsabilitats pel medi ambient. 脡s necessari un inter猫s pels esdeveniments socioecon貌mics i pol铆tics, les humanitats, aix铆 com per la comunicaci贸 intercultural tant per superar els prejudicis com per comprometre’s quan calgui i garantir l’equitat i la just铆cia social“.

Pr猫viament, l’any 2015, la Declaraci贸 de Par铆s sobre la promoci贸 de la ciutadania i dels valors comuns de llibertat, toler脿ncia i no-discriminaci贸 mitjan莽ant l’educaci贸聽afirma:

“(…) la import脿ncia de refor莽ar la capacitat dels nens i els joves per pensar de manera cr铆tica i aplicar el seu criteri de manera que, especialment en el context d’Internet i els mitjans socials, siguin capa莽os de comprendre la realitat, distingir els fets de les opinions, identificar la propaganda i oposar-se a qualsevol forma d’adoctrinament i d’incitaci贸 a l’odi“.

Espanya

La Constituci贸 Espanyola recull, en l’article 27, el dret a l’educaci贸.

“1. Tothom t茅 dret a l’educaci贸. Es reconeix la llibertat d’ensenyament.

2. L’educaci贸 tindr脿 per objecte el ple desenvolupament de la personalitat humana en el respecte als principis democr脿tics de conviv猫ncia i als drets i llibertats fonamentals“.

Respecte a aquests deures i drets fonamentals, l’article 10.2 indica que:

“Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constituci贸 reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaraci贸 Universal de Drets Humans i els tractats i acords internacionals sobre les mateixes mat猫ries ratificats per Espanya”.

Al Pre脿mbul de la LOMLOE, la nova legislaci贸 educativa s’alinea amb l’Agenda 2030 i, espec铆ficamente, la meta 4.7 d’educaci贸 per a la ciutadania global.

“En quart lloc, reconeix la import脿ncia d’atendre el desenvolupament sostenible d’acord amb all貌 establert a l’Agenda 2030. Aix铆, l’educaci贸 per al desenvolupament sostenible i la ciutadania mundial s’ha d’incardinar en els plans i programes educatius de la totalitat de l’ensenyament obligatori , incorporant els coneixements, capacitats, valors i actituds que necessiten totes les persones per viure una vida fruct铆fera, adoptar decisions fonamentades i assumir un paper actiu 鈥搕ant a nivell local com mundial鈥 a l’hora d’afrontar i resoldre els problemes comuns a tots els ciutadans del m贸n. L’educaci贸 per al desenvolupament sostenible i per a la ciutadania mundial inclou l’educaci贸 per a la pau i els drets humans, la comprensi贸 internacional i l’educaci贸 intercultural, aix铆 com l’educaci贸 per a la transici贸 ecol貌gica, sense descuidar l’acci贸 local, imprescindibles per abordar l’emerg猫ncia clim脿tica, de manera que l’alumnat conegui quines conseq眉猫ncies tenen les nostres accions di脿ries en el planeta i generar, per tant, empatia cap al seu entorn natural i social”.

La disposici贸 addicional sisena es dedica a la formaci贸 del professorat en educaci贸 per al desenvolupament sostenible i per a la ciutadania mundial.

“Tal com estableix en el quart Objectiu de Desenvolupament Sostenible i de l’Agenda 2030, l’educaci贸 per al desenvolupament sostenible i per a la ciutadania mundial es tindr脿 en compte en els processos de formaci贸 del professorat i en l’acc茅s a la funci贸 docent. D’acord amb aix貌, per a l’any 2022 els coneixements, les habilitats i les actituds relatives a l’educaci贸 per al desenvolupament sostenible i per a la ciutadania mundial hauran estat incorporats al sistema d’acc茅s a la funci贸 docent. Aix铆 mateix, el 2025 tot el personal docent haur脿 d’haver rebut qualificaci贸 en les metes establertes a l’Agenda 2030”.

Visita tamb茅 la guia Compet猫ncies i EpD

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educaci贸 per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educaci贸 per a la Ciutadania Global.

L鈥Objectiu 4 de l鈥Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a prop貌sit d鈥檃qu铆 a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements te貌rics i pr脿ctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjan莽ant l鈥檈ducaci贸 pel desenvolupament sostenible i l’adopci贸 d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de g猫nere, la promoci贸 d’una cultura de pau i noviol猫ncia, la ciutadania mundial i la valoraci贸 de la diversitat cultural i de la contribuci贸 de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment. M茅s informaci贸.

Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputaci贸 de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework