Marc normatiu de l’educaci√≥ en ciutadania global

El sistema educatiu s’insereix en un sistema social condicionat per la globalitzaci√≥, de manera que, per donar compliment al seu ordenament jur√≠dic, aquesta dimensi√≥ global s’ha de traslladar a la legislaci√≥ educativa i desplegar-se en la programaci√≥ dels centres. Aquest apartat recull la normativa local, nacional i internacional, que estableix l’obligaci√≥ del sistema de garantir el dret a l’educaci√≥ en drets humans i ciutadania global.

Nacions Unides

Com a membre de les Nacions Unides, Espanya ha ratificat tractats internacionals que estableixen aquest dret, obligant-se al seu compliment.

El Pre√†mbul de la Declaraci√≥ Universal dels Drets Humans afirma que “tots els pobles i nacions han d’esfor√ßar-se per tal que, tant els individus com les institucions, inspirant-s’hi constantment, promoguin, mitjan√ßant l’ensenyament i l’educaci√≥, el respecte a aquests drets i llibertats“. L’article 26 estableix el dret a l’educaci√≥ i, en concret, l’article 26.2¬†diu:

“L’educaci√≥ tindr√† per objecte el desenvolupament ple de la personalitat humana i l’enfortiment del respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals; afavorir√† la comprensi√≥, la toler√†ncia i l’amistat entre totes les nacions i tots els grups √®tnics o religiosos, i promour√† el desenvolupament de les activitats de les Nacions Unides per al manteniment de la pau”.

Aquest dret es trasllada al Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (article 13.1)

“Els Estats part en aquest Pacte reconeixen el dret de tota persona a l’educaci√≥. Convenen que l’educaci√≥ s’ha d’orientar cap al desenvolupament ple de la personalitat humana i del sentit de la seva dignitat, i ha d’enfortir el respecte pels drets humans i les llibertats fonamentals. Convenen aix√≠ mateix que l’educaci√≥ ha de capacitar totes les persones per participar efectivament en una societat lliure, afavorir la comprensi√≥, la toler√†ncia i l’amistat entre totes les nacions i entre tots els grups racials, √®tnics o religiosos, i promoure les activitats de les Nacions Unides a favor del manteniment de la pau”.

La Convenció sobre els Drets de la Infància (article 29) especifica:

“1. Els Estats membres convenen que l’educaci√≥ del nen haur√† d’estar encaminada a:

a) Desenvolupar la personalitat, les aptituds i la capacitat mental i física del nen fins al màxim de les possibilitats;

b) Inculcar al nen el respecte dels drets humans i les llibertats fonamentals i dels principis consagrats a la Carta de les Nacions Unides;

c) Inculcar al nen el respecte dels seus pares, de la pròpia identitat cultural, del seu idioma i els seus valors, dels valors nacionals del país on viu, del país que sigui originari i de les civilitzacions diferents de la seva;

d) Preparar el nen per assumir una vida responsable en una societat lliure, amb esperit de comprensi√≥, pau, toler√†ncia, igualtat dels sexes i amistat entre tots els pobles, grups √®tnics, nacionals i religiosos i persones d’origen ind√≠gena;

e) Inculcar el nen el respecte del medi ambient natural.

2. Res del que disposa aquest article o l’article 28 s’interpretar√† com una restricci√≥ de la llibertat dels particulars i de les entitats per establir i dirigir institucions d’ensenyament, a condici√≥ que es respectin els principis enunciats al par√†graf 1 del present article i que l’educaci√≥ impartida en aquestes institucions s’ajusti a les normes m√≠nimes que prescrigui l’Estat”.

La Convenci√≥ sobre l’eliminaci√≥ de totes les formes de discriminaci√≥ contra la dona dedica l’article 10 a l’educaci√≥ per a la igualtat entre homes i dones, mentre que altres tractats detallen l’obligaci√≥ de formaci√≥ dels i les professionals que han de vetllar pel compliment dels drets humans.

A nivell pol√≠tic, l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible dedica la meta 4.7. a aquest √†mbit educatiu.

Unió Europea

El 2010, el Consell Europeu adopta la Carta del Consell Europeu sobre Educaci√≥ per a la Ciutadania Democr√†tica i l’Educaci√≥ en els Drets Humans, especificant que:

“Aquesta Carta fa refer√®ncia a l’educaci√≥ per a la ciutadania democr√†tica i a l’educaci√≥ en els drets humans tal com es defineix a l’apartat 2. No s’ocupa expl√≠citament d’√†rees relacionades, com l’educaci√≥ intercultural, l’educaci√≥ per a la igualtat, l’educaci√≥ per al desenvolupament sostenible i l’educaci√≥ per a la pau, excepte en aquelles que se solapen i interactuen amb l’educaci√≥ per a la ciutadania democr√†tica i els drets humans.

(…)

b. “L’educaci√≥ en els drets humans” √©s l’educaci√≥, la formaci√≥, la sensibilitzaci√≥, la informaci√≥ i les pr√†ctiques i activitats que tenen com a objectiu equipar els seus destinataris amb coneixements i habilitats perqu√® comprenguin i desenvolupin les seves actituds i comportaments, perqu√® puguin contribuir a la construcci√≥ i la defensa d’una cultura universal dels drets humans a la societat, amb vista a la promoci√≥ i protecci√≥ d’aquests i de les llibertats fonamentals“.

Com a objectius i principis detalla:

“f. Un element essencial de tota educaci√≥ per a la ciutadania democr√†tica i l’educaci√≥ en els drets humans √©s la promoci√≥ de la cohesi√≥ social i el di√†leg intercultural i la valoraci√≥ de la diversitat i la igualtat, inclosa la igualtat de g√®nere; per a aquest fi, √©s essencial desenvolupar coneixements i habilitats personals i socials i la comprensi√≥ que reduir els conflictes, augmentar el reconeixement i la comprensi√≥ de les difer√®ncies entre creences i grups √®tnics, refor√ßa el respecte mutu de la dignitat humana i els valors compartits, fomentant el di√†leg i promovent la no-viol√®ncia en la resoluci√≥ dels problemes i les controv√®rsies.

g. Un dels objectius fonamentals de totes les activitats d’educaci√≥ per a la ciutadania democr√†tica i l’educaci√≥ en els drets humans no nom√©s √©s equipar els alumnes amb coneixements, significats i habilitats, sin√≥ tamb√© empoderar-los perqu√® estiguin a punt per actuar en la defensa de la societat i la promoci√≥ dels drets humans, la democr√†cia i l’imperi de la llei”.

La secció III exposa les polítiques que han de fer efectiva aquesta educació, entre les quals:

  • Incloure-la en els programes d’educaci√≥ formal a preescolar, prim√†ria i secund√†ria, aix√≠ com a l’educaci√≥ general i la formaci√≥ professional, amb les actualitzacions que resultin pertinents.
  • Incloure-la a les institucions d’educaci√≥ superior i, en concret, per a les persones futures professionals de l’educaci√≥.
  • Fomentar “la governabilitat democr√†tica a totes les institucions educatives (…) com a mitj√† pr√†ctic d’aprenentatge i viv√®ncia de la democr√†cia i del respecte als drets humans. (…) la participaci√≥ activa dels estudiants, del personal docent i de les parts interessades, inclosos els pares, en la gesti√≥ de les institucions educatives.
  • Proporcionar formaci√≥ al professorat i a la resta d’agents educatius.
  • Incorporar les ONG i organitzacions juvenils, especialment en l’√†mbit de l’educaci√≥ no formal.
  • Difondre-la als mitjans de comunicaci√≥ i la poblaci√≥ en general.
  • Desenvolupar criteris d’avaluaci√≥ participativa sobre l’efic√†cia dels programes.
  • Promoure la investigaci√≥ sobre aquest √†mbit, que ajudi a millorar les pr√†ctiques dels seus agents, i compartir-ne els resultats.
  • Adoptar enfocaments i m√®todes per aprendre a conviure “en una societat democr√†tica i multicultural i promoure la capacitaci√≥ dels alumnes perqu√® adquireixin els coneixements i habilitats per promoure la cohesi√≥ social, la valoraci√≥ positiva de la diversitat i la igualtat, la valoraci√≥ positiva de les difer√®ncies, especialment entre diferents religions i grups √®tnics, i la resoluci√≥ no violenta de desacords i conflictes amb el respecte als drets de l’altre, aix√≠ com la lluita contra totes les formes de discriminaci√≥ i viol√®ncia, especialment la intimidaci√≥ i l’assetjament”.

La Recomanaci√≥ del Consell de la UE de 22 de maig de 2018 relativa a les compet√®ncies clau per a l’aprenentatge permanent s’alinea amb la meta 4.7 de l’Agenda 2030 i inclou, espec√≠ficament, la compet√®ncia ciutadana:

“La compet√®ncia ciutadana √©s l’habilitat d’actuar com a ciutadans responsables i participar plenament a la vida social i c√≠vica, basant-se en la comprensi√≥ dels conceptes i les estructures socials, econ√≤miques, jur√≠fiques i pol√≠tiques, aix√≠ com la sostenibilitat i els esdeveniments mundials.

(…)

El respecte dels drets humans com a base de la democr√†cia √©s el fonament d’una actitud responsable i constructiva. La participaci√≥ constructiva implica la disposici√≥ a participar en la presa de decisions democr√†tica a tots els nivells i en totes les activitats c√≠viques. Aix√≤ inclou el suport a la diversitat social i cultural, la igualtat de g√®nere i la cohesi√≥ social, estils de vida sostenibles, foment de la cultura de la pau i la no-viol√®ncia, aix√≠ com la disposici√≥ a respectar la intimitat dels altres i a assumir responsabilitats pel medi ambient. √Čs necessari un inter√®s pels esdeveniments socioecon√≤mics i pol√≠tics, les humanitats, aix√≠ com per la comunicaci√≥ intercultural tant per superar els prejudicis com per comprometre’s quan calgui i garantir l’equitat i la just√≠cia social“.

Pr√®viament, l’any 2015, la Declaraci√≥ de Par√≠s sobre la promoci√≥ de la ciutadania i dels valors comuns de llibertat, toler√†ncia i no-discriminaci√≥ mitjan√ßant l’educaci√≥¬†afirma:

“(…) la import√†ncia de refor√ßar la capacitat dels nens i els joves per pensar de manera cr√≠tica i aplicar el seu criteri de manera que, especialment en el context d’Internet i els mitjans socials, siguin capa√ßos de comprendre la realitat, distingir els fets de les opinions, identificar la propaganda i oposar-se a qualsevol forma d’adoctrinament i d’incitaci√≥ a l’odi“.

Espanya

La Constituci√≥ Espanyola recull, en l’article 27, el dret a l’educaci√≥.

“1. Tothom t√© dret a l’educaci√≥. Es reconeix la llibertat d’ensenyament.

2. L’educaci√≥ tindr√† per objecte el ple desenvolupament de la personalitat humana en el respecte als principis democr√†tics de conviv√®ncia i als drets i llibertats fonamentals“.

Respecte a aquests deures i drets fonamentals, l’article 10.2 indica que:

“Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constituci√≥ reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaraci√≥ Universal de Drets Humans i els tractats i acords internacionals sobre les mateixes mat√®ries ratificats per Espanya”.

Al Pre√†mbul de la LOMLOE, la nova legislaci√≥ educativa s’alinea amb l’Agenda 2030 i, espec√≠ficamente, la meta 4.7 d’educaci√≥ per a la ciutadania global.

“En quart lloc, reconeix la import√†ncia d’atendre el desenvolupament sostenible d’acord amb all√≤ establert a l’Agenda 2030. Aix√≠, l’educaci√≥ per al desenvolupament sostenible i la ciutadania mundial s’ha d’incardinar en els plans i programes educatius de la totalitat de l’ensenyament obligatori , incorporant els coneixements, capacitats, valors i actituds que necessiten totes les persones per viure una vida fruct√≠fera, adoptar decisions fonamentades i assumir un paper actiu ‚Äďtant a nivell local com mundial‚Äď a l’hora d’afrontar i resoldre els problemes comuns a tots els ciutadans del m√≥n. L’educaci√≥ per al desenvolupament sostenible i per a la ciutadania mundial inclou l’educaci√≥ per a la pau i els drets humans, la comprensi√≥ internacional i l’educaci√≥ intercultural, aix√≠ com l’educaci√≥ per a la transici√≥ ecol√≤gica, sense descuidar l’acci√≥ local, imprescindibles per abordar l’emerg√®ncia clim√†tica, de manera que l’alumnat conegui quines conseq√ľ√®ncies tenen les nostres accions di√†ries en el planeta i generar, per tant, empatia cap al seu entorn natural i social”.

La disposició addicional sisena es dedica a la formació del professorat en educació per al desenvolupament sostenible i per a la ciutadania mundial.

“Tal com estableix en el quart Objectiu de Desenvolupament Sostenible i de l’Agenda 2030, l’educaci√≥ per al desenvolupament sostenible i per a la ciutadania mundial es tindr√† en compte en els processos de formaci√≥ del professorat i en l’acc√©s a la funci√≥ docent. D’acord amb aix√≤, per a l’any 2022 els coneixements, les habilitats i les actituds relatives a l’educaci√≥ per al desenvolupament sostenible i per a la ciutadania mundial hauran estat incorporats al sistema d’acc√©s a la funci√≥ docent. Aix√≠ mateix, el 2025 tot el personal docent haur√† d’haver rebut qualificaci√≥ en les metes establertes a l’Agenda 2030”.

Visita també la guia Competències i EpD

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework