Educació Secundària Obligatòria (ESO)

flecha
El Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, regula el currículum d’aquesta etapa obligatòria que es cursa normalment entre els 12 i els 16 anys; l’estudiant pot cursar-la amb règim ordinari fins als 18 anys (article 4).

Objectius | Competències | Matèries

L’ESO comprèn 4 cursos que tenen per finalitat l’assoliment de les competències clau que permetin a tot l’alumnat:

a) Assegurar un desenvolupament personal i social sòlid amb relació a l’autonomia personal, la interdependència amb altres persones i la gestió de l’afectivitat.

b) Desenvolupar en el nivell adequat, com a forma de coneixement reflexiu, de formació de pensament i d’expressió d’idees, les habilitats i competències culturals, personals i socials relatives a:

– L’expressió i la comprensió orals, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències matemàtiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual.
– La comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científics, socials, culturals, religiosos i artístics, en particular aquells elements que permetin un coneixement i arrelament a Catalunya.
– La sensibilitat artística i la creativitat.
– La coresponsabilitat i el respecte a la igualtat de drets i d’oportunitats de les persones.
– El treball i l’estudi, individual i en equip, amb autonomia i capacitat crítica.
– La resolució de problemes de la vida quotidiana, la convivència i l’exercici responsable de la ciutadania.
– L’hàbit lector com a eina bàsica per accedir i construir coneixement i desplegar el potencial personal.

Decret 187/2015, Article 2

Objectius

L’educació secundària obligatòria ha de contribuir al desenvolupament de les habilitats i les competències que permetin als alumnes:

a) Assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els seus drets respecte als altres, entendre el valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat, del respecte als drets humans com a valors bàsics per a una ciutadania democràtica.
b) Desenvolupar i consolidar hàbits d’estudi, de treball individual i cooperatiu i de disciplina com a base indispensable per a un aprenentatge responsable i eficaç per aconseguir un desenvolupament personal equilibrat.
c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar els estereotips que suposin discriminació entre homes i dones.
d) Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i amb la relació amb els altres, i rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre els conflictes pacíficament.
e) Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.
f) Conèixer, valorar i respectar els valors bàsics i la manera de viure de la pròpia cultura i d’altres cultures en un marc de valors compartits, fomentant l’educació intercultural, la participació en el teixit associatiu del país, i respectar-ne el patrimoni artístic i cultural.
g) Identificar com a pròpies les característiques històriques, culturals, geogràfiques i socials de la societat catalana, i progressar en el sentiment de pertinença al país.
h) Adquirir unes bones habilitats comunicatives: una expressió i comprensió orals, una expressió escrita i una comprensió lectora correctes en llengua catalana, en llengua castellana i, en el seu cas, en aranès; i consolidar hàbits de lectura i comunicació empàtica, així com el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura.
i) Comprendre i expressar-se de manera apropiada en una o més llengües estrangeres.
j) Desenvolupar habilitats per a l’anàlisi crítica de la informació, en diferents suports, mitjançant instruments digitals i d’altres, per transformar la informació en coneixement propi, i comunicar-lo a través de diferents canals i formats.
k) Comprendre que el coneixement científic és un saber integrat que s’estructura en diverses disciplines, i conèixer i aplicar els mètodes de la ciència per identificar els problemes propis de cada àmbit per a la seva resolució i presa de decisions.
l) Gaudir i respectar la creació artística, comprendre els llenguatges de les diferents manifestacions artístiques i utilitzar diversos mitjans d’expressió i representació.
m) Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi ambient, i contribuir a la seva conservació i millora.
n) Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les diferències, afermar els hàbits de salut i incorporar la pràctica de l’activitat física i l’esport a la vida quotidiana per afavorir el desenvolupament personal i social.
o) Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seva diversitat i preservar el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó d’orientació sexual.
p) Valorar la necessitat de l’ús segur i responsable de les tecnologies digitals, tenint cura de gestionar la pròpia identitat digital i el respecte a la dels altres.

Decret 187/2015, Article 3

Posteriorment, s’afegeix que “les competències bàsiques esdevenen objectius d’aprenentatge de final d’etapa” (article 7).

Competències bàsiques per àmbits

L’etapa s’organitza en matèries (article 4); les matèries s’agrupen per àmbits de coneixement als quals correspon el desenvolupament d’unes competències bàsiques específiques (article 7).

Els àmbits de coneixement es defineixen com “agrupacions de matèries que comparteixen competències bàsiques, continguts i orientacions metodològiques” (article 7.3). Així, és el treball conjunt de les matèries de l’àmbit el que permet l’assoliment de les competències bàsiques que li són pròpies.

Tan sols s’indiquen 3 àmbits de competències transversals, compartits per matèries de diferents àmbits:

 • Competència comunicativa i, en concret, l’hàbit lector, considerada un factor bàsic per al desenvolupament de les competències clau i les competències bàsiques de les matèries, i conseqüentment, una responsabilitat compartida (article 8.4).
 • Competències bàsiques de l’àmbit personal i social, , han de desenvolupar-se en el conjunt de matèries (article 8.5).
 • Competència digital, la qual es vincula a “l’exercici responsable de la ciutadania” i implica el respecte a la privacitat i la imatge personal, pròpia i dels altres (article 8.6).

Les competències d’àmbit corresponen a les competències clau de la legislació estatal (mantingudes en la LOMLOE 3/2020), basades en recomanacions del Parlament Europeu i del Consell (Recomanació 2006/962/CE, en el moment d’aprovació del decret; revisades en la Recomanació 2018/C 189/01).

UE i ESPANYA (2006): Competències clau UE (2018): Competències clau CATALUNYA (2015): Competències bàsiques d’àmbit 
Comunicació en Llengua materna (Comunicació lingüística, junt amb la següent, en la LOE) Lectoescriptura Lingüístic
Comunicació en llengües estrangeres Multilingüe
Matemàtica i en Ciència i Tecnologia Matemàtica i en Ciència, Tecnologia i Enginyeria Matemàtic
Científic-tecnològic
Socials i Cíviques Ciutadana Social
Sentit de la iniciativa i esperit d’empresa Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor
Artístic
Educació física
Consciència i expressió culturals Consciència i expressió culturals Cultura i valors
Digital Digital Digital
Aprendre a aprendre Personal, Social i d’Aprendre a aprendre Personal i Social

 

Matèries per àmbits i cursos

L’Annex 1 del decret associa cada matèria a un àmbit determinat, mentre que l’Annex 2 estableix l’assignació horària setmanal de les matèries per curs.

ÀMBIT 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO
LINGÜÍSTIC

Llengua catalana i literatura (3h)

Llengua castellana i literatura (3h)

Aranès (a l’Aran, 3h)

Llengua estrangera (3h; 4h a 2n curs)

Llatí**
Segona llengua estrangera**
MATEMÀTIC Matemàtiques (3h) Matemàtiques (4h)
Matemàtiques acadèmiques-aplicades (4h)
CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC Ciències de la naturalesa: Biologia i Geologia (3h) Ciències de la naturalesa: Biologia i Geologia (2h) Biologia i Geologia**
Ciències de la naturalesa: Física i Química (3h) Ciències de la Naturalesa: Física i Química (2h) Física i Química**
Cultura científica**
Ciències de la Naturalesa aplicades a l’activitat professional**
Tecnologia (2h) Tecnologia**
Tecnologia i tecnologies de la informació i la comunicació (informàtica)**
SOCIAL Ciències socials: Geografia i Història (3h)
Cultura clàssica**
Economia**
Emprenedoria**
ARTÍSTIC Educació Visual i Plàstica (2h) Educació visual i plàstica (2h)* Educació visual i plàstica**
Música (2h) Música (2h)* Música**
Arts escèniques i dansa**
EDUCACIÓ FÍSICA Educació física (2h)
CULTURA I VALORS Religió / Cultura i Valors Ètics (1h)
Filosofia**
DIGITAL Transversal
PERSONAL I SOCIAL Transversal

*Matèries intercanviables a 2n i 3r curs

**Matèries optatives de 4t curs, amb una assignació horària mínima de 2 hores.

El decret afegeix la Tutoria com a matèria (articles 11 i 12), amb una assignació horària d’1 hora setmanal.

Els centres han d’oferir, almenys en un dels tres primers cursos, les matèries optatives de Cultura clàssica, Emprenedoria i Segona llengua estrangera (article 11.2).

A 4t curs, el currículum es bifurca en dos itineraris, en funció de les matèries optatives cursades per l’estudiant (article 13), amb un mínim de 3 hores setmanals per matèria (Annex 2):

 • Opció acadèmica, orientada al batxillerat. Requereix cursar 2 de les matèries següents: Biologia i Geologia; Física i Química; Llatí; i Economia; més una altra optativa triada per l’estudiant.
 • Opció aplicada, orientada als ensenyaments professionals. A més d’una optativa escollida per l’estudiant, requereix cursar 2 de les matèries següents: Ciències aplicades a l’activitat professional; Empenedoria; i Tecnologia.

La programació curricular ha de possibilitar que l’estudiant cursi 2 matèries d’opció acadèmica i dues de l’opció aplicada. Per això, els centres han d’oferir matèries compactades, de 4h setmanals (3h en Tecnologia), que agrupen dues matèries d’un mateix àmbit en una única docència però amb dues qualificacions finals. Les matèries compactades autoritzades són:

 • Física i Química, i Ciències aplicades.
 • Biologia i Geologia, i Ciències aplicades.
 • Economia i Emprenedoria.
 • Tecnologia i Tecnologies de la informació i la comunicació (Informàtica).

A més, l’alumnat realitza:

 • Un Treball de síntesi en cadascun dels tres primers cursos.
 • Un Projecte de recerca, a 4t curs
 • Servei comunitari, a 3r o 4t curs

Es tracta d’activitats sense assignació horària, a integrar de forma transversal en la programació.

Es considera que els centres “completen” el currículum com a part del seu projecte educatiu (article 7.4). A més de les matèries, contribueixen també a l’assoliment de les competències clau les activitats docents, l’organització de les activitats a l’aula i les relacions que s’estableixen entre la comunitat educativa i amb l’entorn  (article 8.7).

 

Visita també la guia Competències i EpD

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework