Educació Eticocívica

Valors i actituds: Acceptació crítica de la identitat – Obertura a la transformació personal – Consciència ètica – Sistema de valors propi – Racionalitat – Llibertat – Responsabilitat – Dignitat humana – Justícia – Convivència – Principis ètics democràtics – Respecte – Diàleg – Empatia – Flexibilitat – Pluralitat – Compromís per trobar alternatives – Solidaritat internacional…

Pertinença: Pertinença a una ciutadania europea i global – …

Reptes globals: Drets humans – Ciutadania – Drets, deures i llibertats de les persones – Drets, deures i llibertats dels col·lectius – Drets cívics i polítics – Garanties i límits dels drets i llibertats – Normes jurídiques i normes morals –  Consecució progressiva de drets i llibertats – Memòria històrica – Drets emergents – Mecanismes de defensa dels drets humans – Sistema democràtic – Democràcia com a conquesta eticopolítica de la comunitat – Responsabilitat dels poders públics –  Influència dels mitjans de comunicació i la publicitat – Estereotips que esdevenen models de conducta – TIC en societats democràtiques – Discriminació – Diversitat de gènere – Estereotips i prejudicis de gènere – Violència de gènere – Drets de les dones – Diversitat cultural – Transformacions i desequilibris socials i econòmics – Conseqüències socials de la globalització econòmica – Conflictes a nivell mundial – Organismes internacionals – Política internacional – Construcció de pau – Cultura de pau – Desenvolupament humà sostenible – Democràcia en el món actual – Dilemes morals del món actual – …

Acció transformadora: Solucions alternatives – Capacitat crítica – Iniciativa personal – Presa de decisions morals – Argumentació – Assertivitat -Rebuig de les vulneracions de drets humans a nivell local i global – Rebuig de la violència de gènere – Rebuig dels comportaments i actituds discriminatòries – Rebuig de la marginació – Rebuig de la intolerància – Rebuig de la desigualtat i injustícia en el món – Defensa i cura de l’entorn – Participació ciutadana – Voluntariat – Associacionisme – Moviments compromesos – Participació en activitats socials de l’entorn – Cooperació – Consum responsable – …

Tots els continguts de la matèria contribueixen a l’educació de la ciutadania global, partint del desenvolupament personal per construir els valors ètics necessaris per conviure en democràcia i, des de l’exercici de la ciutadania, enfrontar els reptes globals de les nostres societats. En aquest sentit, tant els continguts com els criteris d’avaluació permeten una acció educativa integral que incideixi en aprenentatges en l’àmbit físic, cognitiu, social, comunicatiu i afectiu.

No obstant això, l’assignatura té una assignació de 35 hores en total, del tot insuficients per assolir els objectius que posteriorment es recullen en els criteris d’avaluació de la matèria. Per això, cal programar iniciatives i projectes complementaris que permetin assolir la totalitat d’aquests objectius al llarg de l’etapa, en compliment del Projecte Educatiu de Centre (article 8.3, del Decret 143/2007).

Continguts

Capacitat crítica i iniciativa personal Acceptació crítica de la identitat i els interessos personals, mostrant una actitud oberta a la transformació positiva. Expressió i control de les emocions i autogestió de les conductes, aprenent dels propis èxits i fracassos.

Desenvolupament de la capacitat crítica i la iniciativa personal per assumir la responsabilitat que implica l’ús de la llibertat d’elecció en la presa de decisions morals, identificant els diferents tipus de raonament implicats i reconeixent les coherències i contradiccions entre els judicis i les accions.

Identificació de l’existència d’una consciència ètica, capaç d’orientar l’acció de manera lliure i racional i en el context de les llibertats i drets humans.

Reflexió i debat sobre els dilemes morals aplicats a conductes de risc que afecten la salut o la integritat personal i la dels altres, especialment en relació amb la sexualitat i les conductes addictives i compulsives.

Reflexió crítica sobre les conductes responsables en la utilització de les TIC (autonomia, autocontrol, seguretat…) i en la mobilitat viària.

Identificació i presa de consciència dels elements del context social i cultural, inclosos els mitjans de comunicació i la publicitat, que condicionen el sistema de valors propi i poden influir en la pròpia presa de decisions, analitzant especialment els estereotips que tendeixen a imposar-se com a models de conducta.

Valors ètics per una societat democràtica
Reconeixement de la ciutadania en la seva dimensió individual i social. Conceptualització i anàlisi dels principis ètics que estan a la base dels drets, deures i llibertats de les persones i dels col·lectius. Distinció entre normes jurídiques i morals i entre drets cívics i polítics.

Anàlisi de la progressiva consecució dels drets i llibertats, percepció de la seva vigència i consideració d’alguns drets emergents (bioètica, tecnoètica, ecoètica, etc.).

Identificació, anàlisi i rebuig de situacions d’incompliment dels drets humans a nivell local i global. Coneixement de mecanismes per combatre l’incompliment i la violació dels drets humans. Reflexió crítica sobre les garanties i límits dels drets i les llibertats.

Reconeixement de les diferències de gènere com un element enriquidor de les relacions interpersonals. Anàlisi dels estereotips i prejudicis a l’entorn de la identitat de gènere. Identificació i rebuig de la violència de gènere, tot coneixent els mitjans de prevenció i protecció.

Identificació de les etapes principals de la conquesta dels drets de les dones i valoració de la seva situació actual en diferents indrets, analitzant-ne les causes.

Interpretació del significat històric i plural de les pautes culturals i valors morals dels individus i les societats actuals, tot apreciant la diversitat, des del reconeixement de les llibertats i drets personals i col·lectius i rebutjant comportaments i actituds discriminatoris.

Identificació dels conceptes claus del sistema democràtic (parlamentarisme, sistema electoral, pluralisme polític, representativitat) i aplicació a l’anàlisi del sistema polític espanyol, reconeixent els valors democràtics del seu funcionament i de les seves institucions i regulacions.

Interpretació de la democràcia com a conquesta eticopolítica de la comunitat i anàlisi del seu significat ètic, jurídic i polític. Valoració de la necessitat de preservar la memòria històrica de la lluita per la democràcia. Reflexió sobre la participació ciutadana en les democràcies actuals. Valoració de la responsabilitat pública de l’Estat i dels seus dirigents envers la ciutadania.

Contrast de valors i argumentació dels valors propis. Respecte i valoració crítica de les opcions i plantejaments personals dels altres, desenvolupant una actitud assertiva.

Ciutadania en un món global Reflexió sobre les transformacions i desequilibris socials i econòmics existents en el món actual, analitzant les seves implicacions en el món laboral de l’entorn, així com les seves relacions dins un món globalitzat. Interpretació de les conseqüències socials de la globalització de l’economia.

Identificació i rebuig de situacions de marginació, intolerància, desigualtat i injustícia social en el món, desenvolupant una consciència ètica.

Anàlisi de les causes i conseqüències dels conflictes a nivell mundial, reconeixent el paper dels organismes internacionals. Identificació d’actituds i estratègies de construcció de la pau des del compromís de les actituds convivencials.

Reconeixement de la pertinença a una ciutadania europea i global, identificant els mitjans, tant individuals com col·lectius, per procurar un desenvolupament humà sostenible i assumint estratègies de consum racional i responsable.

Reflexió sobre els dilemes morals del món actual en els que es manifestin plantejaments antropològics i ètics diferents, desenvolupant un criteri propi a partir de la posada en comú i el contrast d’informacions, opinions i valors.

Defensa i cura de l’entorn entès com a espai comú on es desenvolupa la convivència i coneixement de les accions individuals i col·lectives i de les polítiques institucionals en pro de la seva conservació.

Interpretació crítica de la influència dels mitjans de comunicació i d’informació en el món actual.

Anàlisi sobre l’ús de les TIC en una societat democràtica i reflexió crítica sobre els valors i models que transmeten alguns jocs interactius.

Valoració de la racionalitat i d’una actitud dialògica com a mitjans per assolir una concepció del món flexible i oberta i adaptar-se a una realitat en constant evolució. Compromís per trobar alternatives i solucions als problemes per intentar fer un món més just.

Reconeixement de diverses formes de participació ciutadana, com el voluntariat, l’associacionisme i altres moviments compromesos en la defensa dels drets humans, i dels valors que aporten a la societat. Pràctica de normes cíviques per mitjà de la participació en activitats socials de l’entorn proper, assumint responsabilitats i treballant de forma cooperativa.

Criteris d’avaluació

Tots els continguts anteriors poden relacionar-se amb els criteris d’avaluació de la matèria.

 • Expressar i controlar les pròpies emocions, respectant les dels altres des de la valoració de la dignitat i la llibertat humanes. Expressar judicis i opinions pròpies de forma argumentada, desenvolupant una actitud autocrítica i acceptant l’existència de discrepàncies amb els altres.
 • Valorar la dimensió lliure i responsable de l’acció humana, així com la dimensió moral dels comportaments.
 • Prendre consciència de la pluralitat d’opcions i posicionaments entorn dels dilemes morals del món actual, valorar-los críticament, identificant els elements del context social i cultural que els condicionen, i formar-se una opinió pròpia, oberta i flexible, especialment en relació amb conductes de risc que afecten la sexualitat i la mobilitat.
 • Adquirir valors humanitzadors que no siguin excloents i manifestar una actitud de respecte i empatia envers els altres. Reconèixer el valor de la pluralitat i de la diversitat, distingint-les dels elements diferenciadors que estan a la base d’algunes discriminacions.
 • Reconèixer els drets humans com a principal referència ètica per a la conducta humana, identificant les principals fases històriques de la seva consecució i la seva perfectibilitat, valorant el seu compliment i reconeixent situacions de violació d’aquests drets en entorns propers i llunyans.
 • Reconèixer els estereotips i els prejudicis implicats a l’entorn de la identitat de gènere. Identificar les etapes principals de la conquesta dels drets de les dones, valorant la seva vigència actual i analitzant les causes de situacions actuals de desigualtat i violència, manifestant rebuig.
 • Conèixer i expressar de forma argumentada la noció de sistema democràtic, comprendre el seu significat històric i analitzar la situació de la democràcia en el món actual, valorant la participació ciutadana i la responsabilitat dels poders públics envers la ciutadania. Aplicar aquests principis al marc polític vigent.
 • Utilitzar de forma rigorosa i contrastada diferents fonts d’informació per documentar-se sobre alguns dels problemes i reptes de la societat actual, valorant la possibilitat de solucions alternatives i manifestant actituds favorables a la solidaritat i cooperació internacionals.
 • Analitzar les causes que provoquen els principals conflictes en el món actual, valorant la necessitat de desenvolupar una cultura de la pau i de la justícia en les situacions convivencials quotidianes i en la política internacional.
 • Assumir responsabilitats personals i compromisos per fer un món més just i equitatiu dins les pròpies possibilitats, per mitjà de la participació individual i en grup en activitats socials a dins i fora del centre.
 • Assumir i practicar estratègies de consum racional i responsable, identificant la influència dels mitjans de comunicació, inclosa la publicitat, en la presa de les pròpies decisions i en els hàbits i models socials. Desenvolupar conductes responsables entorn de les TIC, identificant els valors i models que transmeten alguns jocs interactius.

Fonts:

 • Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.
Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework