Educación visual y plástica (4º ESO)

Valors:  – …

Pertinença: – …

Reptes globals: Mitjans de comunicació – Publicitat – Entorn social i històric de les obres – …

Acció transformadora:  Cooperació – Creativitat – …

Es tracta d’una matèria optativa específica de 4t curs, impartida com a matèria obligatòria en 2n i 3r d’ESO. Els objectius de la matèria són comuns per tota l’etapa.

Tot i que els continguts i criteris d’avaluació per aquest curs no inclouen continguts específics de ciutadania global, es treballa la creativitat, la producció en cooperació i la capacitat d’expressió personal a través de l’art. Les tècniques i llenguatges artístics que es tracten són molt àmplies i poden aplicar-se a la reflexió i comunicació de les problemàtiques i iniciatives de drets humans:

 • Tècniques artístiques tradicionals: dibuix artístic, volum i pintura, gravat, reporgrafia, collage i escultura.
 • Arts aplicades.
 • Disseny: gràfic, interiorisme, modes…
 • Comunicació audiovisual: cinema, vídeo, televisió…
 • Fotografia.
 • Tècniques multimèdia: imatges estàtiques i animades, interactivitat…

D’altra banda, el cinema, els mitjans de comunicació i la publicitat tenen una presència destacada en els continguts, no sols des del punt de vista tècnic sinó també com a font d’informació sobre el context social i històric de producció, i pel seu paper en la societat. En aquest sentit, les connexions amb d’altres matèries destaquen la publicitat, com a contingut compartit amb les matèries de música, ciències socials i educació civicoètica.

Continguts:

Explorar i percebre
Anàlisi, comprensió i ús de les tècniques artístiques tradicionals: dibuix artístic, volum i pintura, gravat, reprografia, collage, escultura, i descripció objectiva de les formes com a part del procés creatiu.

Anàlisi dels valors funcionals, estètics, culturals i discursius en les arts aplicades, i del disseny.

Anàlisi dels elements bàsics de la comunicació audiovisual.

Aplicació de les tècniques multimèdia a l’edició d’imatges estàtiques i animades, a la interactivitat i a l’elaboració de propostes multidisciplinàries.

Ús de tècniques de descripció objectiva de les formes com a part del procés creatiu.

Interès per la recerca d’informació i constància en el treball.

Interpretar i crear
Realització i seguiment del procés de creació: esbós (croquis), guió (projecte), presentació final (maqueta) i avaluació (autoreflexió, autoavaluació i avaluació col·lectiva del procés i del resultat final).

Aplicació de la geometria plana i geometria descriptiva en la representació de formes, cossos i espais arquitectònics i del paisatge.

Construcció de formes bidimensionals i tridimensionals en funció d’una idea o objectiu amb diversitat de materials.

Elaboració de projectes artístics i de comunicació audiovisual de forma creativa i cooperativa.

Desenvolupament i representació personal de les idees cercant recursos propis i introduint processos per al desenvolupament de la creativitat i la imaginació.

Autoexigència i esperit de superació en els processos i creacions pròpies.

Realització d’experimentacions amb materials diversos.

Interès per la recerca de materials, suports, tècniques i eines per aconseguir uns resultats satisfactoris.

Reconeixement de la sintaxi dels llenguatges visuals del disseny (gràfic, interiorisme, modes) i audiovisual (cinema i vídeo).

Reflexió a l’entorn de les estratègies i el paper de la publicitat i els mitjans de comunicació en la societat.

Aplicació de la imatge fixa i animada i recursos de les TIC en les creacions multimèdia.

Reconeixement d’entorns i àmbits d’aplicació dels sistemes de representació.

Ús de la normalització en els treballs que així ho requereixin.

Dimensió social i cultural
Reconeixement, comprensió i interpretació de representacions visuals dels diferents períodes artístics establint i reflexionant sobre els seus sentits i els discursos des d’una perspectiva contemporània.

Reconeixement dels principals agents de producció visual i audiovisual en el procés d’elaboració dels productes.

Identificació i interpretació de les imatges i les propostes de l’entorn del disseny i la publicitat, de l’àmbit del vídeo, la fotografia i el multimèdia i també del cinema i de la televisió.

Lectura de representacions bidimensionals d’obres arquitectòniques i urbanisme i d’objectes i artefactes tècnics.

Contextualització de les obres estudiades en el seu entorn social i històric.

Reconeixement i valoració del paper de les obres d’art com a font d’informació sobre la vida i el pensament de les societats, contemporànies i històriques, tot reflexionant sobre els seus aspectes formals i narratius.

Introducció del gust per la cultura cinematogràfica i la seva relació amb les arts.

Introducció gradual de la terminologia específica com a recurs per a la narració i verbalització de les propostes.

Criteris d’avaluació:

 • Prendre decisions per a la realització de produccions artístiques especificant els objectius, proposant diverses opcions i avaluant la solució.
 • Utilitzar recursos TIC en el camp de la imatge fotogràfica, el disseny, el dibuix assistit per ordinador i l’edició videogràfica.
 • Col·laborar en la realització de projectes que comporten processos de concepció, disseny i execució cooperativa.
 • Dibuixar formes i espais aplicant els fonaments dels sistemes de representació.
 • Realitzar obres bidimensionals i tridimensionals, experimentant i utilitzant diversitat de tècniques (escultura, dibuix artístic, volum, pintura, gravat, etc.).
 • Emprar estratègies pròpies del disseny, la fotografia, la publicitat, el vídeo i els mitjans de comunicació i multimèdia per a realitzar projectes artístics i visuals.
 • Elaborar produccions multimèdia, videogràfiques i fotogràfiques utilitzant les tècniques adequades a cada mitjà tecnològic.
 • Descriure les formes aplicant sistemes de representació i normalització.
 • Reconèixer i llegir imatges, obres i objectes dels entorns visuals (obres d’art, disseny, cinema, multimèdia), atenent els aspectes formals i narratius de les propostes.

Fonts:

 • Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.
Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework