Una nova reforma educativa: LOMCE

A penes cinc anys després de l’entrada en vigor dels ensenyaments mínims, el nou govern planteja una nova reforma de la llei orgànica d’educació, que aquesta vegada anomena Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE). La LOMCE fou aprovada finalment en l’any 2013 i la seva implantació s’inicià en el curs 2014/15, modificant el currículum base de 1r, 3r i 5è de Primària. Tot i així, la Generalitat de Catalunya no ha publicat el decret corresponent que establiria el currículum bàsic d’aplicació en la comunitat autònoma, sinó tan sols un document amb instruccions per l’aplicació de modificacions ineludibles per al compliment de la llei (per exemple, la segregació de l’avaluació de l’àrea de Coneixement del Medi en dues qualificacions, una pel Medi Social i una altra pel Medi Natural, des de primer de primària).

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria

Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària

A finals de 2014, el Consell de Ministres aprova el currículum base d’ESO i Batxillerat, indicant que la seva implantació ha d’iniciar-se el curs 2015/2016.

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato

A nivell curricular però, caldrà abans que la Generalitat de Catalunya publiqui l’ordenació d’aquests ensenyaments pel territori autonòmic.

La nova legislació emfatitza l’assimilació de continguts per part de l’alumnat, dels que serà avaluat en múltiples moments al llarg de la seva escolaritat. La quantitat de continguts per curs i matèria és immensa, cosa que genera dubtes sobre les possibilitats d’implantació real en les aules de la nova legislació. En conjunt, la LOMCE complica la programació centrada en el desenvolupament competencial, més que en la memorització i reproducció d’informacions.

Visita també la guia Competències i EpD

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework