Principis i finalitats del sistema educatiu

A nivell estatal, la LOMLOE de 2020 reconeix el dret a l’educaci贸 i l’obligaci贸 del sistema d’assegurar aquest dret garantint una educaci贸 de qualitat per a tota la inf脿ncia (article 1). Els principis i fins de l’educaci贸 inclouen:

  • L’educaci贸 en drets humans (art.2b)
  • L’educaci贸 en valors de llibertat, responsabilitat, democr脿cia, solidaritat, igualtat, respecte, just铆cia i no discriminaci贸 (art.1c).
  • L’educaci贸 per a la pau i la no viol猫ncia (art. 1k, 2c y 2e)
  • L’educaci贸 afectiva-sexual
  • L’educaci贸 per a solidaritat entre els pobles (art.2e)
  • L’educaci贸 per a la transici贸 ecol貌gica, la sostenibilitat i la just铆cia social (art.1r y art.2e)
  • L’educaci贸 intercultural (art.2g)
  • L’educaci贸 per a la ciutadania activa, cr铆tica i responsable (art. 1l y art.2k).

Article 2. Principis rectors del sistema educatiu

1. El sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la Constituci贸 i per l鈥橢statut, es regeix pels principis generals seg眉ents:

a) El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constituci贸, l鈥橢statut i la resta de legislaci贸 vigent.
b) La transmissi贸 i la consolidaci贸 dels valors propis d鈥檜na societat democr脿tica: la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.
c) La universalitat i l鈥檈quitat com a garantia d鈥檌gualtat d鈥檕portunitats i la integraci贸 de tots els col路lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons p煤blics.
d) El respecte de la llibertat d鈥檈nsenyament, la llibertat de creaci贸 de centres, la llibertat d鈥檈lecci贸 entre centres p煤blics o centres altres que els creats pels poders p煤blics, la llibertat de c脿tedra del professorat i la llibertat de consci猫ncia dels alumnes.
e) El pluralisme.
f) La inclusi贸 escolar i la cohesi贸 social.
g) La qualitat de l鈥檈ducaci贸, que possibilita l鈥檃ssoliment de les compet猫ncies b脿siques i la consecuci贸 de l鈥檈xcel路l猫ncia, en un context d鈥檈quitat.
h) El conreu del coneixement de Catalunya i l鈥檃rrelament dels alumnes al pa铆s, i el respecte a la conviv猫ncia.
i) El respecte i el coneixement del propi cos.
j) El foment de la pau i el respecte dels drets humans.
k) El respecte i la preservaci贸 del medi ambient i el gaudi respectu贸s i responsable dels recursos naturals i del paisatge.
l) El foment de l鈥檈mprenedoria.
m) La coeducaci贸 i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes.
n) L鈥檃favoriment de l鈥檈ducaci贸 m茅s enll脿 de l鈥檈scola.
o) L鈥檈ducaci贸 al llarg de la vida.
p) El respecte del dret de mares i pares perqu猫 llurs fills rebin la formaci贸 religiosa i moral que vagi d鈥檃cord amb llurs conviccions.
q) L鈥檈xclusi贸 de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament.

2. El sistema educatiu es regeix pels principis espec铆fics seg眉ents:

a) La formaci贸 integral de les capacitats intel路lectuals, 猫tiques, f铆siques, emocionals i socials dels alumnes que els permeti el ple desenvolupament de la personalitat, amb un ensenyament de base cient铆fica, que ha d鈥櫭﹕ser laic, d鈥檃cord amb l鈥橢statut, en els centres p煤blics i en els centres privats en qu猫 ho determini llur car脿cter propi.
b) La vinculaci贸 entre pensament, emoci贸 i acci贸 que contribueixi a un bon aprenentatge i condueixi els alumnes a la maduresa i la satisfacci贸 personals.
c) La capacitaci贸 cultural, cient铆fica i t猫cnica que permeti als alumnes la plena integraci贸 social i laboral.
d) L鈥檋abilitaci贸 per a l鈥檃prenentatge permanent.
e) L鈥檈st铆mul i el reconeixement de l鈥檈sfor莽 i la valoraci贸 del rigor, l鈥檋onestedat i la const脿ncia en el treball.
f) La capacitaci贸 per a exercir activament la ciutadania.
g) L鈥檃plicaci贸 general de criteris i procediments d鈥檃valuaci贸.
h) La compet猫ncia per a la utilitzaci贸 aut貌noma i creativa dels sistemes digitals.
i) La compet猫ncia per a l鈥檃n脿lisi i la contrastaci贸 de tota la informaci贸, sigui quin sigui el mitj脿 de transmissi贸.

(…)

Article 52. Curr铆culum

(…)

2. El curr铆culum s鈥檕rienta, entre altres finalitats, a la consecuci贸 dels objectius seg眉ents:
a) Desenvolupar la personalitat, les aptituds i les capacitats generals dels alumnes perqu猫 adquireixin les compet猫ncies i assoleixin el domini dels continguts que es determinin.
b) Capacitar els alumnes per a comprendre llur entorn i per a relacionar-s鈥檋i d鈥檜na manera activa, cr铆tica, cooperativa i responsable.
c) Aconseguir que els alumnes assoleixin el coneixement de les caracter铆stiques socials, culturals, art铆stiques, ambientals, geogr脿fiques, econ貌miques, hist貌riques i ling眉铆stiques del pa铆s, i tamb茅 el coneixement d鈥檃ltres pobles i comunitats.
d) Aconseguir que els alumnes adquireixin unes bones habilitats comunicatives, una expressi贸 i comprensi贸 orals, una expressi贸 escrita i una comprensi贸 lectora correctes i el domini dels nous llenguatges.
e) Aconseguir que els alumnes assoleixin un coneixement adequat del propi cos i adquireixin habilitats f铆siques i esportives.
f) Afavorir l鈥檃plicaci贸 en situacions diverses i l鈥檃ctualitzaci贸 permanent dels coneixements adquirits pels alumnes.
g) Capacitar els alumnes per a l鈥檈xercici de la ciutadania, amb respecte als drets i les llibertats fonamentals de les persones i als principis b脿sics de la conviv猫ncia democr脿tica.
h) Capacitar els alumnes per al desenvolupament d鈥檈strat猫gies d鈥檃utoregulaci贸 dels aprenentatges, per a l鈥檃prenentatge aut貌nom i per a l鈥檈xercici d鈥檃ctivitats professionals.
i) Capacitar els alumnes per a l鈥an脿lisi cr铆tica dels mitjans de comunicaci贸 i de l鈥櫭簊 de les noves tecnologies.
j) Permetre una organitzaci贸 flexible, diversa i individualitzada de l鈥檕rdenaci贸 dels continguts curriculars, especialment als ensenyaments obligatoris, que faci possible una educaci贸 inclusiva.


Fonts:

CATALUNYA. Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educaci贸

ESPANYA. Llei Org脿nica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Org脿nica 2/2006, de 3 de maig, d’Educaci贸

Visita tamb茅 la guia Compet猫ncies i EpD

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educaci贸 per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educaci贸 per a la Ciutadania Global.

L鈥Objectiu 4 de l鈥Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a prop貌sit d鈥檃qu铆 a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements te貌rics i pr脿ctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjan莽ant l鈥檈ducaci贸 pel desenvolupament sostenible i l’adopci贸 d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de g猫nere, la promoci贸 d’una cultura de pau i noviol猫ncia, la ciutadania mundial i la valoraci贸 de la diversitat cultural i de la contribuci贸 de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment. M茅s informaci贸.

Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputaci贸 de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework