Principis i finalitats del sistema educatiu

A nivell estatal, la LOMLOE de 2020 reconeix el dret a l’educació i l’obligació del sistema d’assegurar aquest dret garantint una educació de qualitat per a tota la infància (article 1). Els principis i fins de l’educació inclouen:

  • L’educació en drets humans (art.2b)
  • L’educació en valors de llibertat, responsabilitat, democràcia, solidaritat, igualtat, respecte, justícia i no discriminació (art.1c).
  • L’educació per a la pau i la no violència (art. 1k, 2c y 2e)
  • L’educació afectiva-sexual
  • L’educació per a solidaritat entre els pobles (art.2e)
  • L’educació per a la transició ecològica, la sostenibilitat i la justícia social (art.1r y art.2e)
  • L’educació intercultural (art.2g)
  • L’educació per a la ciutadania activa, crítica i responsable (art. 1l y art.2k).

Article 2. Principis rectors del sistema educatiu

1. El sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la Constitució i per l’Estatut, es regeix pels principis generals següents:

a) El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la resta de legislació vigent.
b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.
c) La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots els col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics.
d) El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de centres, la llibertat d’elecció entre centres públics o centres altres que els creats pels poders públics, la llibertat de càtedra del professorat i la llibertat de consciència dels alumnes.
e) El pluralisme.
f) La inclusió escolar i la cohesió social.
g) La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències bàsiques i la consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat.
h) El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, i el respecte a la convivència.
i) El respecte i el coneixement del propi cos.
j) El foment de la pau i el respecte dels drets humans.
k) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable dels recursos naturals i del paisatge.
l) El foment de l’emprenedoria.
m) La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes.
n) L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola.
o) L’educació al llarg de la vida.
p) El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació religiosa i moral que vagi d’acord amb llurs conviccions.
q) L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament.

2. El sistema educatiu es regeix pels principis específics següents:

a) La formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i socials dels alumnes que els permeti el ple desenvolupament de la personalitat, amb un ensenyament de base científica, que ha d’ésser laic, d’acord amb l’Estatut, en els centres públics i en els centres privats en què ho determini llur caràcter propi.
b) La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un bon aprenentatge i condueixi els alumnes a la maduresa i la satisfacció personals.
c) La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als alumnes la plena integració social i laboral.
d) L’habilitació per a l’aprenentatge permanent.
e) L’estímul i el reconeixement de l’esforç i la valoració del rigor, l’honestedat i la constància en el treball.
f) La capacitació per a exercir activament la ciutadania.
g) L’aplicació general de criteris i procediments d’avaluació.
h) La competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals.
i) La competència per a l’anàlisi i la contrastació de tota la informació, sigui quin sigui el mitjà de transmissió.

(…)

Article 52. Currículum

(…)

2. El currículum s’orienta, entre altres finalitats, a la consecució dels objectius següents:
a) Desenvolupar la personalitat, les aptituds i les capacitats generals dels alumnes perquè adquireixin les competències i assoleixin el domini dels continguts que es determinin.
b) Capacitar els alumnes per a comprendre llur entorn i per a relacionar-s’hi d’una manera activa, crítica, cooperativa i responsable.
c) Aconseguir que els alumnes assoleixin el coneixement de les característiques socials, culturals, artístiques, ambientals, geogràfiques, econòmiques, històriques i lingüístiques del país, i també el coneixement d’altres pobles i comunitats.
d) Aconseguir que els alumnes adquireixin unes bones habilitats comunicatives, una expressió i comprensió orals, una expressió escrita i una comprensió lectora correctes i el domini dels nous llenguatges.
e) Aconseguir que els alumnes assoleixin un coneixement adequat del propi cos i adquireixin habilitats físiques i esportives.
f) Afavorir l’aplicació en situacions diverses i l’actualització permanent dels coneixements adquirits pels alumnes.
g) Capacitar els alumnes per a l’exercici de la ciutadania, amb respecte als drets i les llibertats fonamentals de les persones i als principis bàsics de la convivència democràtica.
h) Capacitar els alumnes per al desenvolupament d’estratègies d’autoregulació dels aprenentatges, per a l’aprenentatge autònom i per a l’exercici d’activitats professionals.
i) Capacitar els alumnes per a l’anàlisi crítica dels mitjans de comunicació i de l’ús de les noves tecnologies.
j) Permetre una organització flexible, diversa i individualitzada de l’ordenació dels continguts curriculars, especialment als ensenyaments obligatoris, que faci possible una educació inclusiva.


Fonts:

CATALUNYA. Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació

ESPANYA. Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació

Visita també la guia Competències i EpD

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework