• Portal Paula
  • Activitats
  • Investigació per la ciutadania global: Eines per la tutoria de la recerca de batxillerat

Investigació per la ciutadania global: Eines per la tutoria de la recerca de batxillerat

Aquest taller per al professorat es realitza de forma gratuïta en els instituts públics de la ciutat de Barcelona, a petició del centre.

Què distingeix la recerca de batxillerat dels treballs de síntesi d’etapes anteriors? Com se supera el resum d’informació? Més enllà de l’enquesta, l’entrevista o l’experiment, quines altres tècniques de recerca pot aplicar l’estudiant? Com facilita l’enfocament en drets humans l’accés a fonts primàries d’informació en qualsevol temàtica? Com es dissenyen recerques amb rellevància social? Com contribueix la recerca a assolir els objectius i les competències del batxillerat? Com s’avaluen aquests aprenentatges?

Objectius:

  • Proporcionar recursos pràctics per la tutoria dels treballs de recerca de batxillerat.
  • Incorporar criteris d’avaluació formativa que orientin la intervenció docent.
  • Comprendre la contribució de la matèria als objectius i competències del batxillerat.

Continguts:

  • La recerca més enllà del treball monogràfic: concreció d’objectius de recerca factibles des dels interessos de l’estudiant.
  • Fonts primàries d’informació: les dades a l’abast de l’estudiant.
  • Tècniques de recerca: creativitat i rigor pel coneixement científic.
  • Avaluació formativa de la recerca de batxillerat.

Metodologia:

La formació es basa en el treball pràctic i l’intercanvi d’experiències. S’hi fan servir els recursos i materials formatius generats pel programa Investigació per la ciutadania global.

Durada:

15 hores (10 hores presencials i 5 hores de treballs individuals entre sessions).

Requisits de certificació*:

Assistència al 80% d’hores presencials i lliurament de treballs individuals.

Informació i/o consultes: recercapau@ub.edu

Amb el suport de:

 

 


* Les activitats certificades per l’Institut de Ciències de l’Educació tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Els certificats s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos i convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.