Avaluació formativa (qualificació final)

Vers un batxillerat com a comunitat de recerca compromesa amb el treball i amb el món

L’avaluació reflecteix allò a què donem valor del Treball de recerca, de forma que esdevé la clau de volta d’aquest projecte educatiu. Cal insistir que avaluar no és qualificar. Qualificar etiqueta, mentre que l’avaluació és un procés didàctic, dialògic, d’identificació d’èxits i possibilitats de millora que necessita confiança i actitud constructiva per motivar a l’acció.

La qualificació és una obligació legal (que determina l’accés als estudis superiors), mentre que l’avaluació ha de permetre l’atenció a l’aprenentatge durant la tutoria i el procés de realització del treball.  Aquesta avaluació continuada, formativa i formadora s’integra en la programació didàctica del treball, sumant a la tutoria recursos com exercicis de coavaluació, materials d’autoavaluació i altres.

Criteris d’avaluació

Els criteris d’avaluació identifiquen capacitats en joc al Treball de recerca, les quals s’espera que l’estudiant mostri i consolidi amb la investigació: allò que esperem que sigui capaç de fer, comprendre i valorar en aquesta etapa final de l’educació secundària. Aquestes capacitats nodreixen competències, de forma que esdevenen els criteris d’avaluació del seu grau d’assoliment.

Competència en indagació crítica

Pensament crític

Manté una actitud crítica durant tot el procés de recerca, tant respecte als continguts -propis i aliens- com als procediments –límits de tota recerca-.

Aquest criteri recull elements dels indicadors operatius: CMCTE2, CCEC3.

Rigor metodològic

Aplica la metodologia de recerca adequada als objectius del treball, emprant de forma rigorosa i objectiva mètodes d’anàlisi i interpretació de dades per arribar a conclusions teòrica i empíricament argumentades.

Aquest criteri recull elements dels indicadors operatius: CPSAA5, CMCTE1, CMCTE2.

Gestió de les fonts

Selecciona fonts bibliogràfiques vàlides i pertinents, tot confeccionant un marc teòric suficient per a la recerca i respectant els drets d’autoria.

Aquest criteri recull elements dels indicadors operatius: CCL3, CCL2, CD1.

Competència ciutadana

Sostenibilitat i drets humans

Analitza l’impacte i sostenibilitat d’iniciatives o propostes de transformació de l’entorn, considerant les relacions d’interdependència i ecodependència humana a nivell local i global, per adoptar un judici propi davant problemes ètics i filosòfics actuals.

Aquest criteri recull elements dels indicadors operatius: CC2, CC3, CC4, CE1, CD5, CMCTE4, CMCTE5.

Pertinença comunitària

Mostra consciència i sentit de pertinença social i comunitària, local i global (la humanitat, el planeta).

Aquest criteri recull elements dels indicadors operatius: CC1, CCEC3.

Participació

Participa grupalment en accions ciutadanes corresponsables i fonamentades, basades en el compromís ètic amb els drets humans i la sostenibilitat, local i global

Aquest criteri recull elements dels indicadors operatius: CC2, CCEC3, CMCTE5.

Competència personal, interpersonal i d’aprendre a aprendre

Autorregulació, flexibilitat i perseverança

Mostra iniciativa, constància i creativitat durant el procés de recerca, prenent decisions, planificant tasques i afrontant les dificultats del procés per reconduir les estratègies, identificant les fortaleses i potencial de millora pròpia i dels altres.

Aquest criteri recull elements dels indicadors operatius: CPSAA7, CE2, CE3, CMCTE3, CCEC6.

Cooperació

Desenvolupa projectes de forma col·laborativa participant en la distribució equitativa de les tasques, recursos i responsabilitats entre el grup per assolir uns objectius compartits, aplicant destresses de diàleg i negociació per plantejar idees, planificar-les i dur-les a l’acció.

Aquest criteri recull elements dels indicadors operatius: CPSAA6, CE2, CMCTE3.

Respecte i cura

Aplica principis i normatives d’ètica i seguretat en la realització del treball, practicant el consum responsable i sostenible, protegint el medi ambient i drets fonamentals, i atenent al benestar físic i mental propi i dels altres.

Aquest criteri recull elements dels indicadors operatius: CPSAA3, CPSAA4, CMCTE5, CCEC4.

Competència comunicativa

Expressió

Expressa les pròpies idees i produccions, oralment i per escrit, durant el procés de recerca, amb el complement -quan cal- d’altres llenguatges (matemàtics, gràfics, artístics, audiovisuals…).

Aquest criteri recull elements dels indicadors operatius: CCL1, CP2.

Diàleg

Participa en interaccions comunicatives d’intercanvi d’informació, elaboració de coneixement i argumentació d’opinions, tenint cura de les relacions interpersonals, respectant la pluralitat i diversitat, dialogant en el conflicte i enfrontant els abusos de poder i les discriminacions.

Aquest criteri recull elements dels indicadors operatius: CCL1, CCL5, CCEC1, CCEC4, CC3.

Comunicació escrita de la recerca

Redacta un informe ben estructurat i amb rigor formal sobre els components de la recerca i els seus resultats, fent ús del lèxic específic amb correcció gramatical i estilística, coherència, cohesió i capacitat de síntesi.

Aquest criteri recull elements dels indicadors operatius: CCL1, 3.

Comunicació oral de la recerca

Exposa oralment els components principals de la recerca i els seus resultats, de forma ordenada, clara, concisa i argumentada. Aquest criteri recull elements dels indicadors operatius: CCL1, CCL3.

Competència digital

Ús de les tecnologies

Empra de forma eficient i responsable les tecnologies digitals per a la cerca i gestió d’informació, comunicació, anàlisi de dades i presentació de resultats.

Aquest criteri recull elements dels indicadors operatius: CD1, CD2, CD4, CMCTE4.

Indicadors d’avaluació

L’avaluació de cada criteri es basa en l’observació d’un conjunt d’indicadors durant el procés d’investigació. Els indicadors d’avaluació són accions de l’estudiant que mostren (indiquen) una capacitat determinada a nivell de batxillerat. Aquestes accions són verificables en registres com, per exemple, els informes d’avaluació continuada, la memòria escrita i els informes d’avaluació final emesos per altres docents.

Es tracta, en primer terme, d’indicadors per a l’avaluació formativa: s’observen durant la recerca per a la millora del treball i l’aprenentatge. Alhora, la tutoria de recerca genera unes dades d’observació que es registren i processen en un full de càlcul, el FAR d’avaluació, per ajudar al seguiment i qualificació final del Treball de recerca.

FAR d’avaluació del Treball de recerca

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework