Avaluaci贸 formativa (qualificaci贸 final)

Vers un batxillerat com a comunitat de recerca compromesa amb el treball i amb el m贸n

L鈥檃valuaci贸 reflecteix all貌 a qu猫 donem valor del Treball de recerca, de forma que esdev茅 la clau de volta d鈥檃quest projecte educatiu.聽Cal insistir que avaluar no 茅s qualificar. Qualificar etiqueta, mentre que l’avaluaci贸 茅s un proc茅s did脿ctic, dial貌gic, d’identificaci贸 d’猫xits i possibilitats de millora que necessita confian莽a i actitud constructiva per motivar a l’acci贸.

La qualificaci贸 茅s una obligaci贸 legal (que determina l’acc茅s als estudis superiors), mentre que l’avaluaci贸 ha de permetre l’atenci贸 a l’aprenentatge durant la tutoria i el proc茅s de realitzaci贸 del treball.聽 Aquesta avaluaci贸 continuada, formativa i formadora聽s’integra en la programaci贸 did脿ctica del treball, sumant a la tutoria recursos com exercicis de coavaluaci贸, materials d’autoavaluaci贸 i altres.

Criteris d’avaluaci贸

Els criteris d鈥檃valuaci贸 identifiquen capacitats en joc al Treball de recerca, les quals s鈥檈spera que l鈥檈studiant mostri i consolidi amb la investigaci贸: all貌 que esperem que sigui capa莽 de fer, comprendre i valorar en aquesta etapa final de l鈥檈ducaci贸 secund脿ria. Aquestes capacitats nodreixen compet猫ncies, de forma que esdevenen els criteris d’avaluaci贸 del seu grau d’assoliment.

Compet猫ncia en indagaci贸 cr铆tica

Pensament cr铆tic

Mant茅 una actitud cr铆tica durant tot el proc茅s de recerca, tant respecte als continguts -propis i aliens- com als procediments 鈥搇铆mits de tota recerca-.

Aquest criteri recull elements dels indicadors operatius: CMCTE2, CCEC3.

Rigor metodol貌gic

Aplica la metodologia de recerca adequada als objectius del treball, emprant de forma rigorosa i objectiva m猫todes d鈥檃n脿lisi i interpretaci贸 de dades per arribar a conclusions te貌rica i emp铆ricament argumentades.

Aquest criteri recull elements dels indicadors operatius: CPSAA5, CMCTE1, CMCTE2.

Gesti贸 de les fonts

Selecciona fonts bibliogr脿fiques v脿lides i pertinents, tot confeccionant un marc te貌ric suficient per a la recerca i respectant els drets d鈥檃utoria.

Aquest criteri recull elements dels indicadors operatius: CCL3, CCL2, CD1.

Compet猫ncia ciutadana

Sostenibilitat i drets humans

Analitza l’impacte i sostenibilitat d’iniciatives o propostes de transformaci贸 de l’entorn, considerant les relacions d’interdepend猫ncia i ecodepend猫ncia humana a nivell local i global, per adoptar un judici propi davant problemes 猫tics i filos貌fics actuals.

Aquest criteri recull elements dels indicadors operatius: CC2, CC3, CC4, CE1, CD5, CMCTE4, CMCTE5.

Pertinen莽a comunit脿ria

Mostra consci猫ncia i sentit de pertinen莽a social i comunit脿ria, local i global (la humanitat, el planeta).

Aquest criteri recull elements dels indicadors operatius: CC1, CCEC3.

Participaci贸

Participa grupalment en accions ciutadanes corresponsables i fonamentades, basades en el comprom铆s 猫tic amb els drets humans i la sostenibilitat, local i global

Aquest criteri recull elements dels indicadors operatius: CC2, CCEC3, CMCTE5.

Compet猫ncia personal, interpersonal i d’aprendre a aprendre

Autorregulaci贸, flexibilitat i perseveran莽a

Mostra iniciativa, const脿ncia i creativitat durant el proc茅s de recerca, prenent decisions, planificant tasques i afrontant les dificultats del proc茅s per reconduir les estrat猫gies, identificant les fortaleses i potencial de millora pr貌pia i dels altres.

Aquest criteri recull elements dels indicadors operatius: CPSAA7, CE2, CE3, CMCTE3, CCEC6.

Cooperaci贸

Desenvolupa projectes de forma col路laborativa participant en la distribuci贸 equitativa de les tasques, recursos i responsabilitats entre el grup per assolir uns objectius compartits, aplicant destresses de di脿leg i negociaci贸 per plantejar idees, planificar-les i dur-les a l’acci贸.

Aquest criteri recull elements dels indicadors operatius: CPSAA6, CE2, CMCTE3.

Respecte i cura

Aplica principis i normatives d’猫tica i seguretat en la realitzaci贸 del treball, practicant el consum responsable i sostenible, protegint el medi ambient i drets fonamentals, i atenent al benestar f铆sic i mental propi i dels altres.

Aquest criteri recull elements dels indicadors operatius: CPSAA3, CPSAA4, CMCTE5, CCEC4.

Compet猫ncia comunicativa

Expressi贸

Expressa les pr貌pies idees i produccions, oralment i per escrit, durant el proc茅s de recerca, amb el complement -quan cal- d’altres llenguatges (matem脿tics, gr脿fics, art铆stics, audiovisuals…).

Aquest criteri recull elements dels indicadors operatius: CCL1, CP2.

Di脿leg

Participa en interaccions comunicatives d’intercanvi d’informaci贸, elaboraci贸 de coneixement i argumentaci贸 d’opinions, tenint cura de les relacions interpersonals, respectant la pluralitat i diversitat, dialogant en el conflicte i enfrontant els abusos de poder i les discriminacions.

Aquest criteri recull elements dels indicadors operatius: CCL1, CCL5, CCEC1, CCEC4, CC3.

Comunicaci贸 escrita de la recerca

Redacta un informe ben estructurat i amb rigor formal sobre els components de la recerca i els seus resultats, fent 煤s del l猫xic espec铆fic amb correcci贸 gramatical i estil铆stica, coher猫ncia, cohesi贸 i capacitat de s铆ntesi.

Aquest criteri recull elements dels indicadors operatius: CCL1, 3.

Comunicaci贸 oral de la recerca

Exposa oralment els components principals de la recerca i els seus resultats, de forma ordenada, clara, concisa i argumentada. Aquest criteri recull elements dels indicadors operatius: CCL1, CCL3.

Compet猫ncia digital

脷s de les tecnologies

Empra de forma eficient i responsable les tecnologies digitals per a la cerca i gesti贸 d’informaci贸, comunicaci贸, an脿lisi de dades i presentaci贸 de resultats.

Aquest criteri recull elements dels indicadors operatius: CD1, CD2, CD4, CMCTE4.

Indicadors d’avaluaci贸

L’avaluaci贸 de cada criteri es basa en l’observaci贸 d’un conjunt d’indicadors durant el proc茅s d’investigaci贸. Els indicadors d’avaluaci贸 s贸n accions de l鈥檈studiant que mostren (indiquen) una capacitat determinada a nivell de batxillerat.聽Aquestes accions s贸n verificables en registres com, per exemple, els informes d’avaluaci贸 continuada, la mem貌ria escrita i els informes d’avaluaci贸 final emesos per altres docents.

Es tracta, en primer terme, d’indicadors per a l’avaluaci贸 formativa: s’observen durant la recerca per a la millora del treball i l’aprenentatge. Alhora, la tutoria de recerca genera unes dades d’observaci贸 que es registren i processen en un full de c脿lcul, el FAR d’avaluaci贸, per ajudar al seguiment i qualificaci贸 final聽del Treball de recerca.

FAR d鈥檃valuaci贸 del Treball de recerca


Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework