FAR d’avaluació i qualificació del Treball de recerca de batxillerat

Punt de referència per a la Formació, Avaluació i Recerca

Des de 2016, el programa Recerca per a la ciutadania global indaga sobre l’avaluació del Treball de recerca de batxillerat amb professorat de secundària, en seminaris i assessoraments de centre. El FAR sorgeix d’aquests intercanvis i vol esdevenir una eina pràctica perquè els instituts puguin:

  • Aplicar una avaluació formativa, atenta al potencial de desenvolupament de cada estudiant i del grup com a comunitat d’aprenentatge.
  • Disposar d’un sistema col·lectiu, àgil i rigorós de qualificació final basat en evidències d’aprenentatge, és a dir, en dades empíriques verificables en registres.
  • Connectar el Treball de recerca amb els sabers i competències de l’ESO i el batxillerat, orientades a l’objectiu d’educar en drets humans i ciutadania global.

Es tracta d’una eina d’observació d’aprenentatges que, implementada en fulls de càlcul, facilita la qualificació final dels treballs. Cada docent participant en el treball de recerca disposa d’un FAR diferenciat:

Relació entre els FAR del professorat

En primer terme, el FAR és un recurs per a l’avaluació formativa. Durant la recerca, observem les accions de l’estudiant per atendre els seus assoliments i potencial de millora en relació als objectius formatius del treball. Així, cada criteri d’avaluació es desglossa en indicadors per etapes: accions de l’estudiant que, durant la investigació, mostren (indiquen) una capacitat  determinada a nivell de batxillerat. En base a la programació del centre, aquests indicadors són observables en treballs de qualsevol modalitat i poden verificar-se en registres com, per exemple, els lliuraments parcials del treball.

Cada indicador informa l’avaluació d’un criteri determinat sense qualificar-lo, per centrar la mirada en les possibilitats de millora del treball i l’aprenentatge. Seguint la planificació del centre, cada trimestre s’observen els indicadors de capacitat propis d’aquella fase de la investigació, que són motiu de conversa i priorització amb l’alumnat en sessions de tutoria i activitats d’aula.

D’altra banda, el FAR és una eina de suport a la coordinació i qualificació col·legiada dels treballs. Durant la realització del treball, la tutoria genera unes dades que es processen en el FAR per al seguiment i qualificació final del treball de recerca. Altres docents participen de l’avaluació final, informant únicament d’aquells indicadors observables en la presentació escrita i oral de la recerca. El FAR per a la Coordinació processa les dades dels fulls de tutoria i els fulls de la comissió d’avaluació final i emet una qualificació numèrica segons el barem de qualificació per competències que estableix cada centre en base al seu projecte educatiu, la programació efectivament implementada i el context d’aplicació.

Drive
Carpeta d’eines del FAR

Informes d’avaluació continuada

El FAR per a la Tutoria permet emetre informes d’avaluació continuada per a l’estudiant, que inclouen:

  • Una qualificació provisional, generada per l’eina a partir dels indicadors observats per la tutora o tutor.
  • Un gràfic d’assoliment per competències, segons les etapes de recerca programades pel centre per a aquell trimestre.
  • Comentaris del tutor-a (feedback per escrit) sobre les fites assolides i les tasques més immediates a l’abast de l’estudiant per a la millora del treball i l’assoliment d’aprenentatges.

Qualificació provisional, qualificació final

La qualificació del Treball de recerca manté una doble funció:

  • La qualificació final és una obligació legal que, actualment, determina l’accés a estudis superiors i, per tant, cal que sigui rigorosa, basada en criteris d’avaluació explícits i evidències d’aprenentatge, és a dir, dades qualitatives  verificables en registres.
  • La qualificació provisional és un número sintètic que comunica, de forma simple i efectiva, el rendiment acadèmic del propi treball al llarg del curs, en base als criteris d’avaluació del centre.

Així, aquesta qualificació provisional és un exercici de transparència amb l’estudiant que alhora, ha de tractar-se com un estímul per:

  • promoure la confiança en les pròpies capacitats i sostenir la motivació de l’alumnat ja que, en les primeres etapes, seguint unes pautes senzilles s’obtenen qualificacions provisionals altes (coherents amb el nivell competencial d’educació secundària, si s’acompleixen uns terminis de treball).
  • regular el propi procés d’aprenentatge, parant atenció als factors que provoquen oscil·lació de la qualificació entre trimestres (tasques no completades, fonts no contrastades, etc.).

Barem d’avaluació

El FAR calcula la qualificació del treball de recerca segons el barem que determina cada institut en funció del seu projecte educatiu, la programació efectivament implementada i el context d’aplicació.

En l’elaboració del barem, el més determinant és decidir el percentatge de qualificació que s’atribueix a cada competència. Posteriorment, s’assigna un valor numèric a cada criteri i indicador d’avaluació, en base a una escala ordinal.

0 = PRESCINDIBLE. Criteri o indicador rellevant per a l’avaluació interna de centre però que no hauria de repercutir en la qualificació de l’estudiant.

1 = INTERESSANT. Criteri o indicador prescindible però que aporta un valor afegit als treballs de recerca

2 = IMPORTANT. Criteri o indicador rellevant en els treballs de recerca del centre

3 = FONAMENTAL. Criteri o indicador imprescindible en qualsevol treball de recerca de l’institut

Els indicadors són conductes observables de l’estudiant que informen de capacitats, Aquestes capacitats nodreixen competències clau a nivell de batxillerat, de forma que esdevenen els criteris d’avaluació del Treball de recerca.

 

D’aquesta manera, l’eina allibera al professorat de la necessitat de qualificar els lliuraments de l’estudiant, per centrar l’atenció en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Informes d’avaluació final

Finalitzats els treballs, el FAR Coordinació processa les observacions registrades per la tutoria i la comissió d’avaluació final, i emet els informes d’avaluació final, que inclouen els comentaris de devolució d’ambdues parts i la qualificació final obtinguda. Prèviament, la comissió d’avaluació final  pot revisar la qualificació numèrica generada pel FAR, per validar-la o modificar-la en base a evidències d’aprenentatges, lluny de la comparació entre alumnes.

Les competències són interdependents: el rendiment en un aspecte (ex. gestió de fonts) afecta al rendiment en d’altres (ex. rigor metodològic) de forma que la qualificació generada pel FAR acaba corresponent a la que, globalment, atorgaria el professorat. En aquest sentit, el FAR proporciona una eina d’observació sistemàtica que reforça l’avaluació formativa i agilita la qualificació final entre persones diverses.

Més enllà de la qualificació, el FAR s’integra en la programació didàctica del Treball de recerca, junt amb d’altres recursos i activitats per posar en pràctica l’avaluació formativa.Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework