Taller d’ètica en la recerca

Diapositives del Taller d'ètica en la recercaDurant el Treball de recerca, l’alumnat pren decisions que impliquen consideracions ètiques sobre la relació que s’estableix amb les persones i l’entorn, a escala local i global (la humanitat, el planeta). Aquest taller planteja a l’alumnat situacions inspirades en casos reals de recerca perquè desenvolupi criteris de treball basats en valors de drets humans. El taller es desenvolupa a mitjans de primer curs, després del lliurament del marc teòric, a fi que l’alumnat apliqui aquest pensament crític, ètic i curós al disseny de la seva recerca.

Objectius: 

 • Promoure valors de drets humans, sostenibilitat i justícia global, a partir del diàleg i el raonament ètic.
 • Incorporar criteris ètics d’honestedat, respecte, protecció, cura i servei en la presa de decisions de recerca.

Durada: 
1 sessió d’1 hora. Pot estendre’s a 2 hores, ampliant el nombre de situacions. També pot estendre’s a dues sessions, ampliant el temps d’aplicació pràctica al propi treball i avaluació formativa de produccions.

Material:
Un joc de 3 cartolines (vermella, groga i verda) per cada estudiant.
Presentació de diapositives per a la conducció de l’activitat (descarrega la presentació en format obert). El material inclou situacions diverses perquè el professorat faci una selecció en funció del context d’aplicació: modalitat de batxillerat, programació, temes de recerca… Un taller d’1 hora pot permetre conversar sobre unes 9 situacions.

Activitat

1. Exploració inicial

L’activitat s’inicia amb una exploració de les experiències prèvies del grup amb el treball de recerca. Com va el Treball de recerca? Fent el treball, us heu trobat amb situacions que afecten altres persones o al medi? Quines decisions heu pres? De què depenien aquestes decisions? Escoltem les experiències prèvies del grup i presentem el taller: farem una activitat sobre situacions que poden donar-se en la recerca, en les quals cal aplicar uns criteris ètics de treball.

2. Presentació de dilemes ètics

Expliquem la dinàmica de l’activitat a l’alumnat.

  • Adoptareu el paper d’un-a docent.
  • En cada diapositiva, us presentarem una situació que es troba durant la tutoria del Treball de recerca.
  • Cadascú, en el paper de docent, expressarà per mitjà d’una d’aquestes targes (mostrem les targes de color) la seva primera reacció davant la situació. Com en un semàfor, aixecar la tarja verda expressa “endavant”; la groga, “precaució”; i la vermella, “atura’t”.
  • Després conversarem sobre el motiu de la reacció i el que es podria fer en cada cas.

Es mostra la primera diapositiva de situació i es demana que cadascú aixequi la seva tarja de reacció: què fas? En cada situació, s’anima a que algun-a estudiant expliqui els motius de la seva reacció. A continuació, es cerca que alguna altra persona aporti alguna altra posició o idea. Tothom coincideix en aquesta reacció? Quin és el motiu d’aquesta reacció?

La primera situació serveix de pràctica de la dinàmica (aixecar targes) i facilita que expressin la seva reacció, ja que cada dilema pot generar diferents lectures: copiar i enganxar pot vulnerar drets d’autoria si esdevé plagi (tarja vermella) però també pot ser que l’estudiant sols estigui recopilant informació abans de resumir-la citant la font (respecte pels drets d’autoria).

Al llarg de l’activitat, es procura que alumnes diferents expressin les seves idees i arguments. Mitjançant el diàleg, es facilita que el grup verbalitzi els drets i valors que motiven les reaccions, així com les mesures o criteris que podrien aplicar-s’hi:

  • Quin és el problema en aquesta situació? A quins drets afecta?
  • Què podria fer-se? Com caldria actuar?

A mida que sorgeixen, s’anoten en la pissarra les idees clau que arribi a anomenar el grup i, poc a poc, s’introdueixen alguns dels criteris i accions que es podrien aplicar:

  • Drets: dret d’autoria, dret a la privacitat, dret a la imatge, dret a la salut, dret al benestar, dret a la seguretat, dret al medi ambient, drets laborals, dret al descans…
  • Criteris de treball: precaució, responsabilitat, respecte, protecció, honestedat, cura, servei…
  • Valors: dignitat humana, igualtat, llibertat, solidaritat, justícia…
  • Mesures: consentiment informat; clàusula de protecció de dades; tractament anonimat de dades personals; protocol d’experiment per a la reducció de consums, gestió de residus, prevenció de riscos… Aquestes mesures poden estar detallades en els materials de suport al treball de recerca que el centre facilita a l’alumnat, de forma que el taller pugui centrar-se en la comprensió del sentit ètic d’aquests procediments, el raonament moral i la corresponsabilitat en la protecció dels drets humans.

Finalment, es fa un repàs de les anotacions de la pissarra, que es posen en relació amb les diapositives següents. Tots aquests drets estan recollits en normatives internacionals i nacionals que regulen l’activitat científica (el web del CSIC facilita una relació extensa d’aquesta legislació). Aquestes normatives es basen en uns principis bàsics basats en drets humans: autonomia, precaució, beneficència i justícia. Aplicats a la vostra recerca, es tracta que mantingueu uns criteris ètics de treball: respecte, protecció, honestedat, cura i servei.

Per això, en l’apartat de Mètode del vostre treball, us demanem que escriviu uns paràgrafs de revisió ètica en què raoneu les mesures que aplicareu en aquest sentit.

3. Aplicació

En funció del temps disponible, es pot optar per:

  • En 2 minuts, cada estudiant anota almenys una qüestió ètica per atendre del seu disseny metodològic i les  mesures que pot prendre. Es fa una posada en comú ràpida: es demana a l’alumnat que aixequi la mà si el seu apunt respon a un criteri d’honestedat (i es demanen exemples de mesures); se segueix amb els criteris de respecte, protecció, cura i servei. En aquesta posada en comú, es destaquen les mesures encertades, que serveixen de model d’aplicació per altres treballs.
  • En una altra sessió, cada estudiant o equip de recerca presenta una primera redacció de revisió ètica per a l’apartat de Mètode. A continuació, formen grups de 4 estudiants per posar en comú els principis ètics i mesures que han apuntat. Finalment, cada grup fa una presentació de les mesures que han aplicat en relació a cada principi. A partir d’aquests exemples de treball, durant la posada en comú s’aprofundeix en la comprensió de la corresponsabilitat i els efectes de les pròpies accions en la sostenibilitat i els drets humans.

4. Cloenda

Per acabar, es pot fer esment d’esdeveniments d’actualitat (guerres, deteriorament de les democràcies, canvi climàtic…) per destacar la importància dels drets humans i la necessitat de la seva defensa a nivell mundial. Es recorden els principis de beneficència i justícia, i se’ls anima a orientar la seva recerca al servei de la comunitat i la reducció de les desigualtats.

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework