Consentiment informat

Les dades personals estan protegides legalment. Molts treballs de recerca de batxillerat acaben a internet per raons diverses, de vegades sense el coneixement dels seus autors/es (els i les estudiants) i, sovint, sense que ho sàpiguen les persones que han proporcionat les seves dades per contribuir a la recerca.

En aquest context, el consentiment informat és un document que serveix d’acord entre l’autor/a del treball i les persones que hi faciliten dades sobre quines dades es demanaran, amb quin objectiu, quin serà el seu tractament i fins a quin punt es faran (o no) públiques. Com ha de ser aquest document?

Model adient per a entrevistes, observacions, grups de discussió…
[descarregar document .rtf]

Se signa per duplicat. L’investigador/a n’ha de conservar una còpia i lliurar l’altra a la persona participant.

DADES BÀSIQUES SOBRE LA RECERCA
Tema de l’estudi:
Objectiu principal:
Investigador/a:
Centre educatiu:
Descripció de la recerca:
Descripció de la participació que se sol·licita:
Divulgació:
El treball de recerca de batxillerat s’exposa públicament per a la seva avaluació en el centre educatiu. L’informe de recerca es lliura al tribunal d’avaluació de la matèria i es realitza una presentació oral a la que poden assistir estudiants del centre educatiu i altres persones.
Els treballs de recerca de batxillerat poden participar en certàmens diversos que impliquen la divulgació de les seves troballes. La participació en aquests certàmens pot implicar la publicació del treball i la seva inclusió en arxius digitals en accés obert per internet.
Confidencialitat:
Les dades recollides es tractaran amb la màxima confidencialitat.
Els qüestionaris es completaran de forma anònima i en cap cas es publicaran.
El tribunal d’avaluació del treball de recerca de batxillerat pot tenir accés als qüestionaris completats.
Codi identificatiu de la recerca:
Jo, … (nom i cognoms de la persona que proporciona les dades)

He llegit aquest full d’informació amb les dades bàsiques sobre la recerca … (codi).

He pogut aclarir els meus dubtes sobre aquesta recerca. He rebut suficient informació sobre l’estudi a través de la conversa amb … (nom de l’autor/a).

Comprenc que la meva participació és voluntària. Comprenc que puc retirar-me de l’estudi quan vulgui, sense haver de donar explicacions i sense cap tipus de repercussió personal.

Presto lliurament la meva conformitat per participar en l’estudi i dono el meu consentiment per l’accés i utilització de les meves dades en les condicions detallades en aquest document.

Firma participant Firma autor/a
… (municipi), … de … de 20…

Paràgraf informatiu en l’encapçalament d’enquestes

Aquest qüestionari forma part del treball de recerca de batxillerat de (nom de l’estudiant), estudiant de l’Institut (nom de l’institut) de (municipi on es troba l’institut). L’objectiu de la recerca és (objectiu de la recerca, concretat en una frase). Les dades es tractaran de forma anònima i global. Els qüestionaris completats seran tractats confidencialment, no s’inclouran a la còpia del treball de recerca que es farà arribar al centre educatiu i no es publicaran.

La redacció del consentiment informat és un bon exercici per reflexionar sobre el procés de recerca que estem seguint.

En relació amb la competència en recerca, el consentiment reforça la distinció entre objectiu, metodologia, dades que se sol·liciten i destí d’aquestes dades.

En relació amb la competència ciutadana, aquest acord fomenta el respecte per als altres i el reconeixement de la seva dignitat. Contribueix també a que l’estudiant sigui conscient que tenim drets (a la informació, a la privacitat…) i que, en una situació similar (estudis de mercat, inscripció a xarxes socials…), els exerceixi i els faci respectar.

Per saber-ne més:

left right
Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework