El currículum del Treball de recerca

El treball de recerca és una matèria obligatòria per a tot l’alumnat de Catalunya que, per la seva contribució a les finalitats i objectius del batxillerat, representa el 10% de la qualificació final d’aquesta etapa educativa.

Guia curricular: Treball de recerca

La legislació educativa assenyala l’educació en drets humans i ciutadania global com a objectiu del batxillerat. Les competències de l’etapa, tant les generals com les específiques, els continguts de les matèries i, en general, tota l’activitat del centre, s’adrecen a desenvolupar les capacitats que permetin a l’alumnat, entre d’altres, «exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, i adquirir una consciència cívica responsable, inspirada en els valors de la Constitució espanyola, de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i en la Declaració Universal dels Drets Humans, que fomenti la corresponsabilitat en la construcció d’una societat justa i equitativa i afavoreixi la sostenibilitat» (Decret 142/2008, d’ordenació del currículum de batxillerat).

Tanmateix, aquesta raó de ser del sistema educatiu sovint apareix com un element secundari de la programació, amb una manca de connexió entre les matèries i continuïtat entre els cursos, que capaciti per a la participació ciutadana crítica i transformadora. Aquests problemes es manifesten en treballs de recerca de batxillerat que obvien la dimensió ètica i social de la investigació.

Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, des de 2012 el programa Recerca per a la ciutadania global (Recercapau) dona suport als instituts públics de batxillerat per al desenvolupament de treballs de recerca que eduquin en drets humans i ciutadania global.

En relació a l’educació en drets humans, els principals problemes que s’identifiquen als treballs de recerca són:

  • Treballs de recerca que es plantegen com un treball de síntesi d’informació, amb una part teòrica i una part pràctica desconnectades d’un objectiu viable d’investigació, desaprofitant així el seu potencial educatiu.
  • Predomini d’una avaluació qualificadora en detriment d’una avaluació formativa.
  • Avaluació centrada en el producte (document i presentació final), amb un percentatge de qualificació reservat al seguiment, sense objectius formatius que la sustentin.
  • Educació en drets humans i ciutadania global obviada com a objectiu del batxillerat.
  • Treballs que ignoren els drets humans al rerefons del problema investigat, prescindint dels titulars d’obligacions i de responsabilitats com a fonts primàries d’informació.
  • Recerques descontextualitzades que desaprofiten el seu potencial de servei comunitari per a la protecció i defensa dels drets humans.
  • Escasses investigacions en qüestions de justícia global i mínima emergència de la dimensió global de les problemàtiques locals estudiades.
  • Manca d’assignació horària pel Treball de recerca, en una etapa sobrecarregada de matèries i marcada per les proves finals d’accés a la universitat.
Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework