Currículum per un batxillerat de recerca compromesa

Vers un batxillerat com a comunitat de recerca compromesa amb el treball i amb el món

El batxillerat ha de contribuir a desenvolupar les capacitats que permetin a l’alumnat exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global (article 5, del Decret 171/2022). Com a projecte globalitzador de l’etapa, la programació del Treball de recerca pot orientar-se a l’assoliment d’objectius d’aprenentatge en ciutadania global:

  • Consolidar coneixements bàsics i capacitats d’indagació crítica per comprendre la interdependència i ecodependència humana a escala local i global.
  • Valorar les desigualtats en l’accés als recursos i al poder des de la base dels drets humans i el sentiment de pertinença a una comunitat global.
  • Exercir la corresponsabilitat individual i col·lectiva, per assolir condicions de vida dignes, lliures de violència i sostenibles a escala local, internacional i global.

Aquests objectius es concreten en els criteris d’avaluació del Treball de recerca, orientats al desenvolupament d’una competència específica, la competència en indagació, i altres 4 competències clau: competència ciutadana, competència comunicativa, competència digital i la competència personal, social i d’aprendre a aprendre.

 

Competències en joc a la recerca de batxillerat

Criteris d’avaluació del Treball de recerca

A nivell de secundària, l’assoliment d’aquestes competències requereix la transferència dels continguts (sabers) treballats per les matèries d’ESO i batxillerat a les noves situacions d’aprenentatge que genera la recerca connectada amb la comunitat, dins i fora del centre educatiu.

Recerca per a la ciutadania global: continguts d’aprenentatge

La recerca formativa és en sí mateixa una situació d’aprenentatge que recorre les fases d’una seqüència didàctica, des de l’exploració d’idees prèvies (del tema a l’objectiu), a la introducció de nova informació (marc teòric), l’aplicació a un disseny metodològic amb la conseqüent recollida de dades, que finalment s’analitzen críticament per arribar a conclusions, que se sintetitzen i valoren en la presentació final, escrita i oral.

Aquest treball individual pot integrar-se en la vida dels grups-classe, amb situacions d’aprenentatge compartides mitjançant seminaris, col·loquis, exercicis de coavaluació, mostres i d’altres.


Fonts:

Catalunya. Decret 171/2022, de 20 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat. DOGC, núm. 8758, 22.9.2022.

UNESCO (2015). Educación para la ciudadanía mundial: Temas y objetivos de aprendizaje. París: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.


Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework