Objectius

Vers un batxillerat com a comunitat de recerca compromesa amb el treball i amb el món

La proposta s’orienta a l’assoliment d’una formació bàsica en drets humans i ciutadania global, en la dimensió cognitiva, socioafectiva i conductual:

  • Consolidar coneixements bàsics i habilitats d’indagació crítica per comprendre la interdependència i ecodependència humana a escala local i global.
  • Valorar les desigualtats en l’accés als recursos i al poder des de la base dels drets humans i el sentiment de pertinença a una comunitat global.
  • Exercir la corresponsabilitat individual i col·lectiva, per assolir condicions de vida dignes, lliures de violència i sostenibles a escala local, internacional i global.

Aquests objectius, basats en UNESCO (2015), integren objectius del currículum reglat de batxillerat als quals ha de contribuir el Treball de recerca, junt amb la resta de matèries. Segons l’article 3 del Decret 142/2008), vigent a 2n de batxillerat:

a. Exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, i adquirir una consciència cívica res­ponsable, inspirada en els valors de la Constitució espanyola, de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i en la Declaració Universal dels Drets Humans, que fomenti la coresponsabilitat en la construcció d’una societat justa i equitativa i que afavoreixi la sostenibilitat.

b. Consolidar una maduresa personal i social que els permeti actuar d’una manera responsable i autònoma i desenvolupar el seu esperit crític. Preveure i resoldre pacíficament els conflictes personals, familiars i socials.

g. Usar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la comunicació.

h. Conèixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus antecedents històrics i els principals factors de la seva evolució. Participar de manera solidària en el desenvolupament i la millora del seu entorn social.

j. Comprendre els elements i procediments fonamentals de la investigació i dels mètodes científics. Conèixer i valorar de manera crítica la contribució de la ciència i la tecnologia en el canvi de les con­dicions de vida, així com refermar la sensibilitat i el respecte vers el medi ambient.

k. Refermar l’esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa, treball en equip, confiança en si mateix i sentit crític.

Bibliografia:

CATALUNYA. Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de batxillerat.

UNESCO (2015). Educación para la ciudadanía mundial: Temas y objetivos de aprendizaje. París: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework