1r lliurament (febrer) – Tasca qualificada a Filosofia

L’estudiant redacta la primera part de la introducció expressant l’origen i motivació de la recerca: quin tema ha triat, per què li interessa aquest tema, per què li sembla un tema socialment rellevant, quina nova informació pot aportar.
Conseqüentment, realitza una primera redacció acotant un únic objectiu d’investigació.

En aquesta etapa, l’estudiant distingeix formes de coneixement (experiencial, filosòfic i científic) i expressa de forma argumentada valors i posicionaments envers el problema investigat.

Competències específiques: Reflexiva, crítica, dialògica i argumentativa | Social i cívica

Criteris d’avaluació (1r curs)

Continguts (1r curs)

Indicadors d’avaluació del TR

Exposar argumentacions i compondre textos propis en els quals s’aconsegueixi una integració de les diverses perspectives i s’avanci en la formació d’un pensament autònom.
  • Expressió argumentada, oral i escrita, d’idees.
  • Caracterització de la filosofia com a activitat de coneixement, diferent de la ciència, la religió i el coneixement ordinari.
  • Formula un objectiu d’investigació propi, clar, concret, viable, verificable i objectiu.
  • Expressa inconformisme davant problemàtiques socials o ambientals.
  • El plantejament de la recerca cerca maximitzar la seva rellevància social.
Conèixer i valorar la naturalesa de les accions humanes en la mesura que són lliures, responsables, normatives i transformadores.
  • Autonomia personal i sentit de la responsabilitat a l’hora de prendre decisions i actuar, assumint una visió crítica vers qualsevol forma d’injustícia i discriminació.
  • Posició crítica envers els valors, normes i actituds contràries als drets humans, la convivència pacífica i la defensa de la natura.
  • Reconeixement de la dimensió política i ciutadana de l’ésser humà, de les diferents interpretacions de la ciutadania i de la seva dimensió moral.
Reconèixer i analitzar els conflictes latents i emergents de les complexes societats actuals, els seus assoliments i dificultats, canvis i reptes més importants.
  • Anàlisi i reflexió crítica sobre alguns conflictes latents i emergents de les societats actuals.

Decret 142/2008. Filosofia.

left right
Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework