2n lliurament (abril) – Tasca qualificada a Llengua

A partir d’una primera recerca bibliogràfica autònoma, l’estudiant redacta els primers apartats del marc teòric, que acoten alguns dels conceptes clau del problema d’estudi. La qualitat del marc teòric ve determinada per la qualitat de les seves fonts d’informació, que han d’estar citades amb exhaustivitat (notes a peu de pàgina) i identificades en l’apartat de bibliografia.

Competències específiques: Comunicativa | Estètica i literària | Plurilingüe i intercultural |
Recerca i tractament de la informació

Criteris d’avaluació (1r curs)

Continguts (1r curs)

Indicadors d’avaluació del TR

Planificar la captació i selecció de la informació amb les valoracions crítiques de les fonts emprades; elaborar i organitzar la informació obtinguda per tal que sigui susceptible d’anàlisi i discussió, i afavoreixi la construcció de nous coneixements.
  • Utilització autònoma de la biblioteca del centre, de les de l’entorn i també de biblioteques virtuals.
  • Identificació i localització de la informació contrastant-ne el rigor i la credibilitat.
  • Elaboració de continguts interpretant la vinculació entre informació diversa i ampliant el coneixement.
  • Discrimina les fonts d’informació vàlides per a la recerca (font primària, autoria reconeguda, vigent…).
  • Presenta un document escrit ben estructurat i amb rigor formal, correcció gramatical i estilística.
  • Identifica amb claredat la font de cada informació, indicant els textos reproduïts i aplicant una mateixa norma internacional per les citacions i referències bibliogràfiques.
  • L’apartat de bibliografia recull amb exhaustivitat totes les fonts citades.
Aplicar sistemàticament els coneixements metacognitius, lingüístics, sociolingüístics, pragmàtics, discursius (adequació, coherència i cohesió) i de correcció en l’elaboració de textos orals, escrits i audiovisuals propis, de manera que es promogui l’assoliment de l’autonomia i el rigor en la correcció i autoavaluació de les pròpies competències comunicatives.
  • Elaboració del producte final amb la forma i el contingut adients.
  • Consciència de la dimensió ètica del maneig i ús de la informació (conèixer la manera adequada de respectar els drets d’autoria, de citar adequadament les fonts consultades seguint alguna norma acceptada, d’ús ètic de la informació obtinguda).

Decret 142/2008. Llengües.

left right
Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework