Del tema a l’objectiu

La tutoria s’orienta a que l’estudiant:

 • Decideixi el tema del seu treball de recerca.
 • Clarifiqui l’enfocament del tema en funció dels seus interessos i inquietuds.
 • Delimiti l’objecte d’estudi de forma que la recerca sigui factible en el temps previst pel treball de batxillerat (70 hores).
 • Redacti UN ÚNIC objectiu o pregunta d’investigació, que guiarà tota la recerca.

PRODUCTES

Aquesta fase culmina en dos escrits redactats per l’estudiant:

 1. Introducció: origen de la recerca, quin tema ha triat i per què, motivació pel tema; aspectes que vol explorar del tema, inquietuds; com vol enfocar la recerca; rellevància social que troba en el tema de recerca.
 2. Objectiu o pregunta d’investigació: un paràgraf que concreta de forma clara i objectiva l’objectiu o pregunta d’investigació.

Tema de recerca

 • És fonamental que el tema sigui triat per l’estudiant, que l’il·lusioni i motivi per començar amb energia el treball que suposa tota recerca.
 • Els 16-17 anys poden ser una etapa vital intensa, plena de vivències que generin canvis en les inquietuds i interessos de l’estudiant. No val la pena fer recerca sobre un tema en què s’hagi perdut l’interès, però un tema de recerca no es pot abandonar pels obstacles que sorgeixin durant la investigació.
 • Igualment és totalment desaconsellable canviar el tema de recerca al setembre, en tornar de les vacances d’estiu. Per evitar-ho convé haver avançat significativament en la recerca durant 1r de batxillerat, és a dir, haver completat l’objectiu, el marc teòric i el disseny metodològic.del tema al objetivo

Enfocament de la recerca

 • L’interès pel tema indica que d’alguna manera aquella problemàtica ha estat viscuda per l’estudiant, dins i/o fora del centre educatiu, sigui per experiència directa sigui perquè li ha arribat a través dels mitjans de comunicació. Aquesta vivència del tema dóna pistes sobre possibles enfocaments de la investigació.
 • El treball de batxillerat és també un bon moment per explorar professions o graus universitaris que l’estudiant s’estigui plantejant per al futur. La recerca científica pot centrar-se en aquestes disciplines o professions.

Objecte d’estudi

 • L’objecte d’estudi correspon al fragment de la realitat sobre el que es recolliran dades (evidències) de forma exhaustiva. Combina construccions teòriques (per exemple, el tractament informatiu) amb realitats físiques (ex. un o varis diaris identificats), temps (ex. 2015), espai (ex. país), població (ex. grups de batxillerat de l’institut) o d’altres.
 • L’objecte d’estudi ha de ser delimitat per tal de possibilitar la recollida de dades exhaustives sobre aquell fragment de realitat.

Redacció de l’objectiu o pregunta d’investigació

 • Un treball de batxillerat (70 hores) només possibilita treballar amb rigor UN ÚNIC objectiu o pregunta d’investigació.
 • La redacció en forma d’objectiu es recomana en recerques exploratòries i en la investigació tecnològica.
 • La redacció en forma de pregunta fomenta el pensament crític i contribueix a donar sentit a les etapes que seguiran: busquem resoldre aquesta qüestió, donar resposta a aquest interrogant.
 • L’objectiu o pregunta d’investigació es revisa una vegada completat el marc teòric.
 • Les hipòtesis guien una part de la recerca científica (recerca deductiva) però no són imprescindibles. Els avenços científics es produeixen a partir de la combinació d’investigacions deductives i investigacions inductives. Les hipòtesis es formen a partir de variables mesurables que es posen en relació. Formular hipòtesis en la recerca inductiva alimenta els prejudicis sobre l’objecte d’estudi, tot perjudicant el rigor de la investigació. En la recerca deductiva, la hipòtesi es formula en base al marc teòric. Per tant, en cas de desenvolupar recerques deductives, la redacció de la hipòtesi no s’escau en aquesta fase inicial de la investigació.

pregunta

Aprenentatges de ciutadania global

L’etapa “Del tema a l’objectiu” permet incidir en els següents aprenentatges de ciutadania global:

 • Drets humans. Relació de la problemàtica de recerca amb els drets humans.
 • Pertinença. Validació de les inquietuds personals com a qüestions socialment rellevants.
 • Participació. La recerca es realitza per millorar una situació, per protegir i defensar els drets humans, per a la millora social…

Recursos per a la concreció del tema i objectiu de recerca

Els següents materials es presenten gradualment a l’estudiant, en aquest ordre i en trobades diferents en funció dels avenços:

També poden ser d’utilitat:

left right
Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework