Col·loqui amb persones expertes

Vers un batxillerat com a comunitat de recerca compromesa amb el treball i amb el món

Sols a la ciutat de Barcelona, cada any més de 10.000 alumnes inicien estudis de batxillerat. A tot Catalunya, més de 60.000 persones cursen 2n de  batxillerat i tots elles tenen l’obligació de realitzar un treball de recerca i, a aquestes, cal sumar els treballs d’altres etapes i àmbits educatius (treballs finals de grau, de màster, de cicle formatiu…). Són desenes de milers els projectes d’aprenentatge que poden requerir la col·laboració de persones expertes. Seria insostenible que tothom tingués la iniciativa d’accedir-hi.

Conscients d’aquesta situació, algunes universitats i centres de recerca han habilitat programes de suport al treball de recerca, amb places limitades  perquè els recursos són limitats. Per a l’alumnat de batxillerat que queda fora d’aquests programes, el contacte amb persones expertes acaba  dependent de la iniciativa pròpia i, sovint, dels contactes personals i familiars de l’estudiant. Paral·lelament, els centres de secundària acullen altres activitats de divulgació científica que impliquen el contacte amb persones expertes.

Proposem optimitzar els recursos disponibles, promovent la interconnexió de les recerques a l’hora de contactar amb persones expertes, en detriment del contacte individual. L’institut pot acollir entrevistes grupals, organitzades per l’alumnat de batxillerat, plantejades com un col·loqui de divulgació científica del que es beneficia la resta de la comunitat educativa.

Una sessió de seminari o de tutoria de grup pot acollir la preparació d’aquests col·loquis:

  1. En l’hora de tutoria o seminari, l’alumnat identifica necessitats d’assessorament expert per a la seva recerca.
  2. En base a aquestes necessitats, l’alumnat consensua 3 preguntes concretes que plantejaria a una persona experta.
  3. En base a la bibliografia i el suport del centre, s’identifiquen les persones expertes a convidar.
  4. La coordinació de batxillerat programa un col·loqui dins l’horari lectiu (1-2 hores), preferentment associat a matèries de primer en base als seus continguts.

Respecte al col·loqui, pot desenvolupar-se de forma presencial o per internet:

  1. S’inicia amb 20′ de presentació de la persona o persones expertes: qui sóc, entitat o institució de treball, línies d’investigació i presentació d’alguns projectes actuals.
  2. A continuació, alumnes diferents plantegen cadascuna de les qüestions consensuades pel grup.
  3. A partir de les respostes de la persona experta, es manté un torn obert d’intervencions, procurant resoldre les necessitats d’assessorament identificades inicialment.

El col·loqui pot prendre la forma de taula rodona, convidant diferents persones expertes per posar en comú dubtes i dificultats.

Igualment, un sol treball de recerca pot justificar l’organització del col·loqui, quan la qüestió de recerca és d’interès educatiu pel centre. En aquest cas, l’alumnat responsable del Treball determina les qüestions a plantejar a la persona o persones expertes, i pot conduir l’acte.

Al llarg del curs, es desenvolupen varis col·loquis que responen a necessitats de suport d’alumnes diferents i que apropen els estudis universitaris i la recerca científica a l’alumnat.

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework