Document de treball

La memòria escrita s’elabora durant el procés d’investigació. Des del primer trimestre, l’alumnat obre un document de treball que serà la base de la memòria que es lliura a 2n.

El coneixement científic es distingeix d’altres formes de coneixement perquè es genera per ésser comunicat, exposant no sols la informació produïda sinó el procés d’investigació que ha conduït a aquests resultats. Així, la publicació de nova producció científica (en forma de pòster, article, informe…) inclou l’exposició del problema d’investigació (delimitació de la qüestió de recerca), una fonamentació teòrica, el mètode aplicat, els resultats produïts, la discussió d’aquests resultats i, conseqüentment, les conclusions de la investigació. Aquests són els continguts essencials que hauria d’incloure la memòria escrita d’un Treball de recerca.

Aquesta memòria escrita s’elabora durant el procés d’investigació: cada etapa del procés es registra per escrit en el moment que es desenvolupa. La comunicació escrita del procés de recerca facilita la reflexió de l’estudiant sobre el seu procés de recerca i d’aprenentatge, fent explícits el que està fent (procediments), el que està elaborant (productes) i els canvis personals que està generant (aprenentatges). Així, els escrits de l’estudiant són un material bàsic per a la tutoria del Treball de recerca, per avançar en el procés d’investigació i en el procés d’aprenentatge.

Aquests escrits s’organitzen en els apartats que conformaran la memòria final del Treball de recerca i responen a un procés lògic d’investigació formativa. Tracen una seqüència didàctica que avança des de les nocions inicials, a la confrontació teòrica, l’aplicació a un procés d’investigació, l’avaluació crítica (i ètica) dels resultats i la síntesi en la Memòria final del treball. L’institut, coneixedor dels límits temporals del treball, pot proporcionar un calendari de lliuraments parcials, comú a tot l’alumnat. Apartats del document de treball per trimestres

 

Aquests lliuraments parcials es realitzen en un únic document de treball, perquè l’estudiant desenvolupi una visió global -comprengui la lògica- del procés d’investigació. Des de l’inici, l’institut pot facilitar un document base, amb els apartats que conformaran la memòria escrita.

Document de treball (Drive)

L’avaluació d’aquests lliuraments parcials és de caire formatiu, per millorar la tasca i l’aprenentatge. Durant la investigació, el document de treball es tracta sempre com un esborrany, un escrit provisional que es millora progressivament a mida que avança en la investigació. En cada etapa, l’alumnat completa alguns lliuraments parcials, que se sumen al document de treball i, a partir dels quals, es revisen i milloren lliuraments previs.

Per exemple, es proposa que l’estudiant lliuri una primera introducció del treball i redacció de l’objectiu d’investigació a l’inici de treball. La formulació d’un objectiu és necessària per guiar la confecció del marc teòric; però, posteriorment, ha de ser revisat a la llum del marc teòric.

Paral·lelament, l’alumnat pot generar altres documents però, en la tutoria, es revisa únicament el document de treball que integra la producció elaborada fins aquell moment.

D’altra banda, és interessant disposar d’un quadern de recerca, paral·lel al document de treball, en el qual l’estudiant recull opinions personals i reflexions obertes, generades per la investigació però que se surten de la lògica de la investigació. Tot i així, el temps és molt limitat pel que aquest quadern reflexiu hauria de ser un element opcional per a l’alumnat.

Una sessió de tutoria de grup es dedica a la preparació del document de treball (un per cada Treball) per poder realitzar els lliuraments parcials. Aquesta sessió té lloc a finals de novembre, una vegada la coordinació de batxillerat ha completat l’assignació de tutoria del treball.

  1. Per començar, es recorda el calendari del Treball de recerca a l’institut i la necessitat de mantenir almenys una sessió de tutoria de recerca per preparar el primer lliurament: Introducció i Objectiu.
  2. S’anuncia la tutoria de recerca assignada a cada treball i es confirmen els equips d’investigació. En cas de canvis, s’apunten per traslladar-los a la coordinació de batxillerat.
  3. Cada estudiant realitza una còpia pròpia del Document de treball, que desa en una carpeta del TR al núvol.
  4. La carpeta del treball s’anomena amb el codi de TR assignat per l’institut, seguit dels noms de pila de l’equip d’alumnes (ex. TR01_Fatima_Marc)
  5. L’alumnat comparteix la seva carpeta al núvol amb el tutor o tutora de recerca

Si quedés temps, en la mateixa sessió, l’alumnat pot començar a prendre uns primers apunts, en el document de treball, sobre els seus interessos de recerca.

 

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework