Recerca en equip

Vers un batxillerat com a comunitat de recerca compromesa amb el treball i amb el món

La legislació curricular estableix:

“El treball de recerca té un caràcter individual, llevat dels casos en què sigui necessari fer un treball de grup atesa la dinàmica mateixa de la investigació”.

Alhora:

“La realització del treball de recerca comporta una dedicació de l’alumne/a d’una certa entitat, però no una exclusivitat que pugui suposar una fractura amb el treball continuat en la resta de matèries. La durada de la recerca hauria d’estar entorn de les 70 hores de feina per a l’alumnat“.

L’estimació de 70 hores de dedicació és adequada, tenint present que el treball de recerca es desenvolupa durant el curs acadèmic (per possibilitar la tutoria), que simultàniament està cursant altres nou matèries i que, per a la seva salut, l’estudiant necessita un temps diari per a l’activitat física, l’alimentació, el descans, les relacions afectives…

Tanmateix, 70 hores de dedicació resulten insuficients per a un procés d’investigació: elecció del tema, delimitació de l’objectiu, confecció d’un marc teòric, disseny metodològic, identificació de fonts, aplicació de tècniques de recollida, processament i anàlisi de dades, discussió de resultats, elaboració de conclusions, memòria del procés, presentació escrita, confecció de materials per a la presentació oral, entrevistes per a la reflexió i presa de decisions sobre cadascun d’aquests procediments, reconducció d’estratègies davant obstacles… La dinàmica d’investigació requereix més de 70 hores de treball, pel que es fa necessari desenvolupar el treball en grup.

Aquest treball en equip reflecteix millor les formes de generació del coneixement científic, lluny de la imatge de l’investigador aïllat al seu laboratori.

Alhora, la capacitat de col·laboració i cooperació és en sí mateixa un objectiu educatiu, vinculat a la competència interpersonal.

Per tant, el treball en equips de 2-3 alumnes hauria de ser la norma i el treball individual, l’excepció.

 

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework