Tutoria de recerca

Vers un batxillerat com a comunitat de recerca compromesa

La tutoria del Treball de recerca s’inicia al desembre, amb una trobada orientada a:

  • Validar els interessos de l’estudiant
  • Identificar línies de recerca entre aquests interessos expressats
  • Clarificar l’objecte d’estudi
  • Acordar tasques per les properes setmanes (desembre i vacances d’hivern)

A partir d’aquí, les trobades poden ser mensuals o, fins i tot, trimestrals, amb el suport de la comunicació per internet: el correu electrònic i, sobretot, el document de treball compartit des de l’inici per l’estudiant, al qual anirà afegint apartats seguint el calendari de treball. En aquest document, la tutoria pot afegir comentaris, que l’estudiant revisa i respon entre trobades.

En totes les intervencions, dues qüestions guien la tutoria de recerca: què ha de fer l’estudiant i per a què, és a dir, què ha d’aprendre. La resposta variarà en funció de l’estudiant i l’etapa d’investigació que transita però, en tot cas, cal no perdre de vista que l’objectiu del Treball de recerca no és la publicació científica, sinó la consolidació de competències clau, a nivell de secundària, per a la continuïtat dels estudis i per a l’exercici de la ciutadania global.

Guia curricular

A més, les intervencions cuiden de mantenir un clima de cordialitat i respecte. L’estudiant emprèn un camí incert, de reconeixement dels límits del propi coneixement des de l’inici i fins al final, ple d’incidències i obstacles que l’obligaran a reconduir expectatives i estratègies. A nivell emocional, el treball de recerca és un repte que, quan es supera (i tot l’alumnat pot superar-lo), empodera.

Investigar educa en ciudadanía: La voz de estudiantes (Youtube)

La tutoria pot ajudar a promoure la confiança de l’estudiant per superar aquest repte reconeixent els avenços i buscant, en cada moment, les oportunitats de millora a l’abast de l’estudiant. Així, en cada comunicació:

  1. Es verbalitza allò que l’estudiant ha assolit, fet o aclarit.
  2. S’identifica allò que l’estudiant pot ser capaç de resoldre en el curt termini per avançar-hi.
  3. Entre totes les tasques possibles, es prioritzen aquelles que, efectivament, l’estudiant pot presentar en les properes setmanes.
  4. S’acorden les tasques següents que l’estudiant, efectivament, es compromet a presentar en una data propera determinada.
  5. L’estudiant anota aquestes tasques en el seu document de treball i agenda.

Igualment, és important mantenir una regularitat en la tutoria del Treball de recerca, coherent amb el calendari de treball del centre. Les trobades (presencials o per videotrucada) poden ser mensuals o trimestrals, mentre que el seguiment per internet convé realitzar-lo en terminis més curts, amb terminis d’unes 2 setmanes per completar les tasques acordades, de les quals rep devolució durant la setmana següent. Es tracta d’ajudar l’estudiant a ocupar-se de forma regular de la recerca, amb tasques molt concretes, breus i assequibles, que li permetin veure avançar el seu treball.

L’orientació gira al voltant de l’expressió de l’estudiant. Així, les intervencions de tutoria són fonamentalment en forma de pregunta, escoltant amb interès les respostes de l’estudiant i fent devolució des del respecte. Més que proporcionar informació, la funció de la tutoria és ajudar l’estudiant a identificar i seleccionar cursos d’acció, és a dir, ajudar-lo a prendre decisions responsables sobre el seu procés de recerca. Com un GPS (Guia amb Preguntes i eScolta), per poder orientar la recerca, la tutoria necessita les coordenades que aporta l’estudiant amb les seves respostes i produccions. Així, algunes preguntes recurrents són:

Com ha anat? Has avançat?

A què et refereixes? Per exemple?

Has mencionat A i B, per quin t’inclines més?

Es tracta d’ajudar l’estudiant a enraonar, valorar críticament i prendre decisions responsables, que tenen present també la dimensió ètica de la investigació científica.

7 moments de drets humans en la recerca de batxillerat

Allò que valorem és allò que atendrem, allò que cuidarem. Per això, la tutoria implementa un sistema d’avaluació formativa, no qualificadora, basat en l’observació sistemàtica del complex procés d’aprenentatge (cognitiu, socioafectiu i conductual) que s’està desenvolupant amb la recerca. En aquest sentit, la tutoria no qualifica sinó que, periòdicament, entrega un informe d’avaluació continuada amb un paràgraf-resum dels principals aspectes del Treball de recerca a millorar durant el següent trimestre.

Avaluació formativa (qualificació final)

La tutoria és l’espai d’orientació personalitzada dels treballs. Igualment, el temps de conversa (màxim 1 hora per sessió) resulta més eficient quan la tutoria de recerca s’ocupa de 3-4 Treballs de recerca, constituïts en seminari d’investigació. Fins i tot, en situacions de bona entesa entre docents, es pot plantejar una cotutoria de les recerques, amb 2 docents a càrrec de la tutoria dels treballs d’un seminari, combinant les seves àrees d’expertesa; per exemple, Llengües i Filosofia, per la recerca social qualitativa; Geografia i Biologia, per investigar un ecosistema urbà; Física i Matemàtiques, per la recerca en canvi climàtic; etc.

En tot cas, convé que docents i alumnes comptin amb d’altres espais lectius per promoure la discussió i el raonament crític sobre la investigació.

Organització del treball