Seminari per Internet (asincrònic): Programem la recerca de batxillerat

De l’1 al 8 de juliol de 2022   |  20 hores certificades   |   Campus Virtual de la Universitat de Barcelona

Inscripció (gratuïta)

Per què fem recerca al batxillerat? Com integrem la recerca en els canvis curriculars que es preveuen a secundària? Com podem fer temps per al treball de recerca? Com pot ajudar l’avaluació d’aquest treball als objectius formatius del batxillerat? Com podem relacionar la recerca amb les matèries i amb la vida?

Aquest estiu proposem un seminari per preparar el curs vinent en un espai distès de diàleg i intercanvi entre el professorat responsable de la programació dels treballs de recerca: coordinació de batxillerat, coordinació pedagògica, caps d’estudis… Conjuntament, buscarem alternatives de millora, viables a cada centre, que reforcin el batxillerat com a comunitat de recerca compromesa amb el treball i amb el món.

OBJECTIUS

  • Disposar d’un espai d’intercanvi i suport entre el professorat per a la preparació del curs vinent.
  • Explorar alternatives de millora de la programació del treball de recerca, viables a cada centre educatiu.
  • Avançar en la planificació del curs 2022-2023 connectant els treballs de recerca amb el currículum de primer de batxillerat.

CONTINGUTS

  • Del currículum reglat al currículum real: temps per a la recerca, motivacions, objectius i continguts d’aprenentatge.
  • Recerques formatives: procediments i recursos, seqüència didàctica, avaluació formativa i qualificació competencial.
  • Batxillerat com a comunitat de recerca compromesa: el grup com a motor d’aprenentatge, la recerca com a exercici de ciutadania.

CALENDARI

El seminari es desenvolupa de manera asincrònica per mitjà del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona. Tanmateix, cal participar-hi diàriament, de dilluns a divendres, per fer possibles els intercanvis amb el grup. S’estima una dedicació diària de dues hores, entre la consulta dels materials, les aportacions pròpies i els intercanvis amb el grup.

Divendres 1 de juliol.

Benvinguda al seminari i presentació de participants.

Dilluns 4 de juliol.

Posarem en comú necessitats i cada participant concretarà el producte final que desenvoluparà durant el seminari, com ara la revisió del dossier del centre, la preparació d’un Moodle sobre el treball de recerca per a l’alumnat o la revisió dels criteris d’avaluació, entre altres.

Dimarts 5, dimecres 6 i dijous 7 de juliol.

Cada dia es plantejarà una tasca breu, orientada a la consecució del producte final, que cada participant completarà i compartirà als fòrums durant aquell dia. Les aportacions del grup serviran de base per a l’activitat de l’endemà.

Divendres 8 de juliol.

Mostra de produccions, avaluació del seminari i cloenda.

REQUISITS DE CERTIFICACIÓ

Es tindran en compte la participació en els intercanvis de grup i la realització satisfactòria de les tasques durant la setmana del seminari. El producte final es pot lliurar fins al 5 de setembre de 2022.

PERÍODE D’INSCRIPCIÓ

Fins al 16 de juny de 2022.

INSCRIPCIÓ

Formulari de matrícula.

Més informació: recercapau@ub.edu | idp.cursos@ub.edu

Organitzen:

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació. Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada docent, a l’XTEC, i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons els termes que s’hi estableixen. Per dur a terme aquesta activitat, cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Amb el suport de:

Diputació de Barcelona
El contingut del projecte ‘Pandèmia, migracions i canvi climàtic‘ és responsabilitat exclusiva de la Fundació Solidaritat UB i no reflecteix necessàriament l’opinió de la Diputació de Barcelona.

  • PROJECTE

    Pandèmia, migracions i canvi climàtic

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework