Presentació

Aquí trobaràs un anàlisi del currículum reglat des de la mirada de la cultura de pau, cercant identificar el potencial de la legislació vigent per aquest enfoc educatiu.

A partir dels decrets que estableixen els ensenyaments mínims en el marc de la LOE, oferim un buidat del elements que possibiliten l’educació per a la ciutadania global i en drets humans en les etapes d’infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat, a partir de quatre àmbits que considerem definitoris d’aquest àmbit.

 

aprendizajes_ciudadania_global

Sense negar les deficiències del currículum reglat en relació a aquests àmbits, la guia tracta d’assenyalar els elements de la legislació que reforcen el desenvolupament d’aquests aprenentatges. Així, el currículum vigent explicita els següents continguts d’aprenentatge que nodreixen una ciutadania global basada en la cultura de pau:

  • Valors fonamentats en la dignitat humana i la convivència. Igualtat. Respecte. Ajuda. Amistat. Equitat. Solidaritat.
  • Sentiment de pertenència a una comunitat global. Interdependència. Interculturalitat. Comunitat global.
  • Coneixement dels reptes globals. Sostenibilitat. Drets humans. Diversitat. Desenvolupament. Gènere. Eradicació de la violència.
  • Capacitat d’acció transformadora. Pensament crític. Creativitat. Cura d’un mateix i dels altres. Convivència. Cooperació. Conflicte. Participació. Consum responsable. Canvi social.

El currículum per competències afavoreix també criteris didàctics coherents amb aquest àmbit, així com l’avaluació formativa, aspectes sobre els que recollim també alguns apunts.

Malgrat els anunciats canvis legislatius, el sistema educatiu forma part d’un macrosistema marcat per la globalització, pel que aquesta dimensió és ja ineludible en els centres i per les administracions educatives. La legislació pot afavorir-la o dificultar-la però, en un marc jurídic subjecte a la Constitució Espanyola i al sistema internacional de drets humans, no pot impedir l’abordatge d’aquesta realitat global des d’un enfoc de drets humans.

La guia es concep com una eina en construcción permanente a fi de potenciar les possibilitats del currículum vigent en cada moment per desenvolupar una educació per a la ciutadania global que participi de la lluita per la pau i la consecució dels drets humans per totes les persones. Si comparteixes aquest enfoc sobre les finalitats de l’educació, no dubtis en deixar-nos els teus comentaris.

Aquesta guia fou editada originalment en castellà a partir d’un finançament d’AECID, entre els anys 2011 i 2012. Llegeix els articles en l’edició en castellà del Portal PAULA.

Accés a la guia

La Fundació Solidaritat UB col·labora en el projecte Competències i EpD, impulsat per Edualter i l’Escola de Cultura de Pau, que vol facilitar la integració de continguts, metodologies i criteris d’avaluació vinculats a la solidaritat, la pau, el desenvolupament humà sostenible i l’anàlisi de les desigualtats globals en el currículum de l’educació primària i secundària, orientat al desenvolupament de les competències bàsiques.

Competències i EpD