Avaluació

Per a l’avaluació per part del professorat, proposem l’avaluació específica de cada alumne/a a partir de la graella imprimible que trobarà a continuació i que ens proporciona elements per optimitzar la pràctica educativa de cara a futures intervencions.

En la graella, els criteris d’avaluació s’organitzen per competències, ja que aquestes s’han de desenvolupar de forma continuada al llarg de l’educació obligatòria. L’avaluació que es proposa, contribueix a identificar els objectius d’aprenentatge en què cal fer més incidència o reforçar-ne l’aprenentatge en cada moment.

Si es considera necessari, es pot reduir el temps d’avaluació reduint el nombre de criteris de la graella, prioritzant aquells que més s’identifiquen amb els objectius específics pels quals l’activitat ha estat desenvolupada en el grup.

Una avaluació continuada permetrà valorar l’aprenentatge i evolució del procés de les actituds i conductes expressades a nivell individual i grupal, la més interessant. Un instrument molt útil serà l’observació directa.

També facilitem una Graella d’autoavaluació

En aquesta, el color de la cel·la assenyala la competència a la que correspon cada criteri: violeta (competència comunicativa), taronja (competència social i ciutadana), verda (autonomia i iniciativa personal), groga (artística i cultural) i blava (aprendre a aprendre).

Les opcions de resposta en cada criteri són “Sí”, “No” i “De vegades”. L’alumnat ha d’intentar evitar aquesta última resposta i fer un esforç per valorar si en general està d’acord (Sí) o en desacord (No) amb l’enunciat.

Cal indicar-los que l’autoavaluació s’adreça únicament a que siguin conscients del seu propi procés d’aprenentatge, dels seus avenços i dificultats, i que els seus resultats no es tradueixen en cap qualificació per part del professorat.

Des d’aquesta premissa, un cop l’hagin completat poden obtenir una puntuació orientativa sobre el seu grau d’aprenentatge actual, si sumen 1 punt per a cada resposta “No”, 2 punts per a cada resposta “De vegades” i 3 punts per a cada resposta “Sí”. L’òptim seria que haguessin arribat als 50 punts.

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework