Objectius i continguts curriculars

Les activitats s’han pensat per a 3r i 4t d’ESO i 1r de batxillerat.

Prenent com a base els objectius i continguts curriculars identificats en la guia Competències i EpD, el present material treballa els següents objectius i continguts de l’educació secundària.

OBJECTIUS GENERALS
Actuar de manera oberta i respectuosa en relació a la diversitat cultural per mitjà de l’anàlisi crítica i el rebuig de prejudicis, estereotips i de qualsevol tipus de discriminació, amb la finalitat d’esdevenir persones compromeses i responsables en la construcció de relacions interculturals basades en l’equitat, la justícia i la inclusió social.
OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS D’APRENENTATGE
Esdevenir persones obertes, responsables, crítiques i compromeses en la construcció de relacions interculturals basades en l’equitat, la justícia i la inclusió social, rebutjant els prejudicis, estereotips i qualsevol tipus de discriminació per motius d’origen o pertinença.
 • Comprensió crítica de les causes, característiques i conseqüències de les migracions actuals en el context de la globalització econòmica i de les comunicacions
 • Interiorització de conductes i de relacions interculturals basades en el respecte, el diàleg i l’enriquiment mutu.
 • Defensa i promoció dels principis i valors fonamentals (justícia, equitat, dignitat, pau, llibertat, solidaritat…) que constitueixen la base de la igualtat de drets i oportunitats per a totes les persones, independentment de l’origen o pertinença, duent a terme accions reivindicatives en situacions de vulneració.
Rebutjar els estereotips i prejudicis tant propis com presents en l’entorn social i en els mitjans de comunicació i denunciar les situacions de discriminació, dominació i violència per motiu d’origen o pertinença.
 • Reflexió crítica i deconstrucció dels estereotips i prejudicis presents a l’aula i en els diferents àmbits relacionals de l’alumnat envers persones i col.lectius d’orígens culturals diversos.
 • Posicionament crític i rebuig d’actituds i comportaments etnocèntrics, xenòfobs i racistes que generen situacions de discriminació, exclusió, dominació o violència envers persones o grups per motiu del seu origen o pertinença al llarg de la història i en l’actualitat.
 • Valoració crítica i aplicació de diferents eines, mecanismes i recursos per detectar i prevenir comportaments i/o situacions de discriminació, exclusió, dominació o violència envers les persones i grups per motiu del seu origen o pertinença.
Participar activament en accions i projectes orientats a millorar les condicions de convivència democràtica, assumint la responsabilitat i el compromís derivats de les pròpies decisions i accions.
 • Assumpció de les responsabilitats que es deriven de les pròpies decisions i de les conseqüències d’aquestes decisions.
 • Compromís i responsabilitat en la planificació, organització i realització d’accions i projectes individuals o col.lectius, en diferents àmbits, orientats a assolir objectius comuns que contribueixin a millorar les garanties de llibertat, igualtat i justícia, a nivell local i global.
 • Assumpció i interiorització d’habilitats per a la comunicació i la convivència que contribueixin a orientar les relacions interpersonals amb una perspectiva ètica tant en l’entorn proper com llunyà.
 • Reflexió crítica i propostes de millora del procés de construcció i respecte de les diferents normes de convivència democràtica del centre, la família i l’entorn proper, en base als criteris de consens i dissens.
 • Desenvolupament de nous mecanismes i vies de participació democràtica a l’aula, al centre i a l’entorn, indagant propostes de millora i aprofundiment democràtic.

El projecte final “ACTUEM PEL DRET A MIGRAR” pot desenvolupar-se com a Servei Comunitari i treballa els següents objectius i continguts de l’educació secundària.

OBJECTIUS GENERALS
Esdevenir persones crítiques, responsables, solidàries i actives en la defensa dels drets humans i la participació democràtica orientades a la construcció d’una societat més justa i equitativa.

 • Actuar de manera crítica i coherent en relació al coneixement dels drets humans, els models de governança i els mecanismes de participació democràtica.
 • Mitjançant la reflexió, la valoració i l’anàlisi crítica de les febleses, fortaleses i contradiccions del sistema democràtic actual i de les propostes alternatives existents.
 • Amb la finalitat de promoure la participació activa per tal d’impulsar iniciatives transformadores.
OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS D’APRENENTATGE
Denunciar situacions de vulnerabilitat social i violació de drets, posant en pràctica formes de protecció dels drets humans i d’incidència a escala local i global.
 • Proposta i posada en pràctica de diferents mecanismes de defensa i reivindicació de drets en situacions de vulnerabilitat social a escala local i global.
Construir la pròpia identitat com a subjecte polític, a partir de l’anàlisi crítica del sistema democràtic i de les funcions dels diferents actors polítics, econòmics i socials a nivell local i global.
 • Conscienciació del procés de construcció de la pròpia identitat com a subjecte polític.
 • Reflexió crítica sobre el tipus de relacions que s’estableixen entre els diferents agents que participen en l’organització de la vida pública i les seves funcions.
Promoure relacions basades en el diàleg, l’equitat i el respecte amb la finalitat de contribuir a la construcció d’un model de convivència inclusiu que garanteixi els drets de les persones excloses o discriminades per motiu del seu origen o pertinença.
 • Reivindicació i defensa de la participació en la presa de decisions i en la definició de normes per a la convivència de totes les persones i grups socials, sense exclusions per motiu d’origen o pertinença.
 • Interiorització i promoció de les habilitats socials per a la convivència intercultural en societats dinàmiques i canviants (comunicació, escolta activa, diàleg, empatia, prevenció, resolució i transformació de conflictes, cooperació, flexibilitat, adaptabilitat).
 • Establiment i promoció de relacions de convivència assertives i respectuoses amb totes les persones i grups socials, independentment del seu origen o pertinença.
 • Defensa i promoció dels drets propis i de les persones i col.lectius de l’entorn proper i del món, fent èmfasi en aquells relacionats amb el reconeixement de les minories i de la diversitat (lingüística, cultural, religiosa…).

 

left right
Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework