Objectius i continguts curriculars

Les activitats s鈥檋an pensat per a 3r i 4t d鈥橢SO i 1r de batxillerat.

Prenent com a base els objectius i continguts curriculars identificats en la guia Compet猫ncies i EpD, el present material treballa els seg眉ents objectius i continguts de l鈥檈ducaci贸 secund脿ria.

OBJECTIUS GENERALS
Actuar de manera oberta i respectuosa en relaci贸 a la diversitat cultural per mitj脿 de l鈥檃n脿lisi cr铆tica i el rebuig de prejudicis, estereotips i de qualsevol tipus de discriminaci贸, amb la finalitat d鈥檈sdevenir persones compromeses i responsables en la construcci贸 de relacions interculturals basades en l鈥檈quitat, la just铆cia i la inclusi贸 social.
OBJECTIUS ESPEC脥FICS CONTINGUTS D鈥橝PRENENTATGE
Esdevenir persones obertes, responsables, cr铆tiques i compromeses en la construcci贸 de relacions interculturals basades en l鈥檈quitat, la just铆cia i la inclusi贸 social, rebutjant els prejudicis, estereotips i qualsevol tipus de discriminaci贸 per motius d鈥檕rigen o pertinen莽a.
 • Comprensi贸 cr铆tica de les causes, caracter铆stiques i conseq眉猫ncies de les migracions actuals en el context de la globalitzaci贸 econ貌mica i de les comunicacions
 • Interioritzaci贸 de conductes i de relacions interculturals basades en el respecte, el di脿leg i l鈥檈nriquiment mutu.
 • Defensa i promoci贸 dels principis i valors fonamentals (just铆cia, equitat, dignitat, pau, llibertat, solidaritat…) que constitueixen la base de la igualtat de drets i oportunitats per a totes les persones, independentment de l鈥檕rigen o pertinen莽a, duent a terme accions reivindicatives en situacions de vulneraci贸.
Rebutjar els estereotips i prejudicis tant propis com presents en l鈥檈ntorn social i en els mitjans de comunicaci贸 i denunciar les situacions de discriminaci贸, dominaci贸 i viol猫ncia per motiu d鈥檕rigen o pertinen莽a.
 • Reflexi贸 cr铆tica i deconstrucci贸 dels estereotips i prejudicis presents a l鈥檃ula i en els diferents 脿mbits relacionals de l鈥檃lumnat envers persones i col.lectius d鈥檕r铆gens culturals diversos.
 • Posicionament cr铆tic i rebuig d鈥檃ctituds i comportaments etnoc猫ntrics, xen貌fobs i racistes que generen situacions de discriminaci贸, exclusi贸, dominaci贸 o viol猫ncia envers persones o grups per motiu del seu origen o pertinen莽a al llarg de la hist貌ria i en l鈥檃ctualitat.
 • Valoraci贸 cr铆tica i aplicaci贸 de diferents eines, mecanismes i recursos per detectar i prevenir comportaments i/o situacions de discriminaci贸, exclusi贸, dominaci贸 o viol猫ncia envers les persones i grups per motiu del seu origen o pertinen莽a.
Participar activament en accions i projectes orientats a millorar les condicions de conviv猫ncia democr脿tica, assumint la responsabilitat i el comprom铆s derivats de les pr貌pies decisions i accions.
 • Assumpci贸 de les responsabilitats que es deriven de les pr貌pies decisions i de les conseq眉猫ncies d鈥檃questes decisions.
 • Comprom铆s i responsabilitat en la planificaci贸, organitzaci贸 i realitzaci贸 d鈥檃ccions i projectes individuals o col.lectius, en diferents 脿mbits, orientats a assolir objectius comuns que contribueixin a millorar les garanties de llibertat, igualtat i just铆cia, a nivell local i global.
 • Assumpci贸 i interioritzaci贸 d鈥檋abilitats per a la comunicaci贸 i la conviv猫ncia que contribueixin a orientar les relacions interpersonals amb una perspectiva 猫tica tant en l鈥檈ntorn proper com lluny脿.
 • Reflexi贸 cr铆tica i propostes de millora del proc茅s de construcci贸 i respecte de les diferents normes de conviv猫ncia democr脿tica del centre, la fam铆lia i l鈥檈ntorn proper, en base als criteris de consens i dissens.
 • Desenvolupament de nous mecanismes i vies de participaci贸 democr脿tica a l鈥檃ula, al centre i a l鈥檈ntorn, indagant propostes de millora i aprofundiment democr脿tic.

El projecte final 鈥淎CTUEM PEL DRET A MIGRAR鈥 pot desenvolupar-se com a Servei Comunitari i treballa els seg眉ents objectius i continguts de l鈥檈ducaci贸 secund脿ria.

OBJECTIUS GENERALS
Esdevenir persones cr铆tiques, responsables, solid脿ries i actives en la defensa dels drets humans i la participaci贸 democr脿tica orientades a la construcci贸 d鈥檜na societat m茅s justa i equitativa.

 • Actuar de manera cr铆tica i coherent en relaci贸 al coneixement dels drets humans, els models de governan莽a i els mecanismes de participaci贸 democr脿tica.
 • Mitjan莽ant la reflexi贸, la valoraci贸 i l鈥檃n脿lisi cr铆tica de les febleses, fortaleses i contradiccions del sistema democr脿tic actual i de les propostes alternatives existents.
 • Amb la finalitat de promoure la participaci贸 activa per tal d鈥檌mpulsar iniciatives transformadores.
OBJECTIUS ESPEC脥FICS CONTINGUTS D鈥橝PRENENTATGE
Denunciar situacions de vulnerabilitat social i violaci贸 de drets, posant en pr脿ctica formes de protecci贸 dels drets humans i d鈥檌ncid猫ncia a escala local i global.
 • Proposta i posada en pr脿ctica de diferents mecanismes de defensa i reivindicaci贸 de drets en situacions de vulnerabilitat social a escala local i global.
Construir la pr貌pia identitat com a subjecte pol铆tic, a partir de l鈥檃n脿lisi cr铆tica del sistema democr脿tic i de les funcions dels diferents actors pol铆tics, econ貌mics i socials a nivell local i global.
 • Conscienciaci贸 del proc茅s de construcci贸 de la pr貌pia identitat com a subjecte pol铆tic.
 • Reflexi贸 cr铆tica sobre el tipus de relacions que s鈥檈stableixen entre els diferents agents que participen en l鈥檕rganitzaci贸 de la vida p煤blica i les seves funcions.
Promoure relacions basades en el di脿leg, l鈥檈quitat i el respecte amb la finalitat de contribuir a la construcci贸 d鈥檜n model de conviv猫ncia inclusiu que garanteixi els drets de les persones excloses o discriminades per motiu del seu origen o pertinen莽a.
 • Reivindicaci贸 i defensa de la participaci贸 en la presa de decisions i en la definici贸 de normes per a la conviv猫ncia de totes les persones i grups socials, sense exclusions per motiu d鈥檕rigen o pertinen莽a.
 • Interioritzaci贸 i promoci贸 de les habilitats socials per a la conviv猫ncia intercultural en societats din脿miques i canviants (comunicaci贸, escolta activa, di脿leg, empatia, prevenci贸, resoluci贸 i transformaci贸 de conflictes, cooperaci贸, flexibilitat, adaptabilitat).
 • Establiment i promoci贸 de relacions de conviv猫ncia assertives i respectuoses amb totes les persones i grups socials, independentment del seu origen o pertinen莽a.
 • Defensa i promoci贸 dels drets propis i de les persones i col.lectius de l鈥檈ntorn proper i del m贸n, fent 猫mfasi en aquells relacionats amb el reconeixement de les minories i de la diversitat (ling眉铆stica, cultural, religiosa…).

 

left right
Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework