Àmbit de llengües

La proposta reforça l’àmbit de llengües en referència a la competència comunicativa en l’aspecte oral i escrit. En l’oral es treballa força l’expressió, l’escolta i la producció, i en l’escrit, es fa especial èmfasi en la dimensió receptiva, treballant la comprensió de textos extrets de la premsa escrita.

La proposta ha estat editada en llengua catalana i castellana, fet que permet la seva realització en qualsevol d’aquests idiomes. No obstant això, es recomana que una bona part de les fonts (i per tant, de les lectures) es treballin en castellà, ja que ens sembla una oportunitat el poder reflectir, dins la diversitat d’estils, ideologies i estratègies que poden presentar la diversitat de font, la homogeneïtat en el tractament d’estereotips.

La proposta ens permet treballar diferents continguts de la dimensió comunicativa: parlar i conversar, escoltar i comprendre i, llegir i comprendre.

Llengua catalana i literatura

Parlar i conversar

Participació activa i col·laboradora, en interacció amb el grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de l’aula respectant les normes que regeixen la interacció oral (torns de paraula, to de veu, ritme).

Expressió del pensament de manera coherent i estructurada per satisfer necessitats personals, escolars i socials.

Interès per participar en les converses i per expressar-se amb claredat i bona pronúncia.

Ús de llenguatges no discriminatoris i que respectin les diferències de gènere.

Escoltar i comprendre.

Comprensió de missatges orals en diferents activitats d’aula i en la vida quotidiana.

Interès, atenció i respecte per les intervencions del altres

Llegir i comprendre

Comprensió de textos vinculats als mitjans de comunicació, en aquest cas, premsa escrita i anàlisi guiada del que s’ha llegit, per localitzar informacions rellevants.

Lectura silenciosa i comprensió guiada a diferents propòsits i intencions de temes treballats a classe.

Utilització d’estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora, abans, durant i després de la lectura. A més de saber aplicar les de cursos anteriors, caldrà un èmfasi especial per esbrinar les intencions de l’autor del text, mostrar una actitud crítica envers el que es llegeix, comprensió de vocabulari en contextos, realització d’inferències; formulació, comprovació i reelaboració d’hipòtesis, captació de les idees principals.
Valoració crítica de la capacitat lectora d’un mateix.

Llengua castellana i literatura

Llegir i comprendre

Comprensió de textos vinculats als mitjans de comunicació, en aquest cas, premsa escrita i anàlisi guiada del que s’ha llegit, per localitzar informacions rellevants.

Utilització d’estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora, seguint les que es treballen a català.

Recerca d’informació a l’enciclopèdia.

Interès pels textos escrits com a font d’informació i aprenentatge i com a mitjà de comunicació d’experiències.

Valoració crítica de la capacitat lectora d’un mateix.

Actitud crítica davant l’ús manipulatiu i discriminatori de determinades informacions en textos periodístics.

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework