Educació per a la ciutadania i drets humans

Aquesta proposta està directament relacionada amb l’àrea d’Educació per a la ciutadania i els drets humans ja que estimula el pensament crític i la participació amb l’objectiu de contribuir a la formació de ciutadans i ciutadanes responsables, empàtics i solidaris.

  • Identitat i autonomia

Identificació dels trets d’identitat i dels interessos personals i dels altres. Expressió de les emocions pròpies i autoregulació de la conducta.

  Identificació dels propis prejudicis i rebuig de comportaments i actituds discriminatòries.
  Interpretació crítica de la realitat que ens presenten els mitjans de comunicació per tal de desenvolupar la capacitat d’elecció responsable.
  • Convivència i valors cívics

Identificació i desenvolupament de sentiments favorables als valors cívics de la societat democràtica (respecte, tolerància, participació, solidaritat, convivència, compromís, justícia, igualtat, llibertat) i aplicació en situacions de convivència dins l’entorn immediat.

  Valoració de la participació com un dret i un deure. Identificació i ús dels mecanismes de participació en el funcionament de l’aula, valorant les estratègies de treball en grup implicades.
  • Pertinença i ciutadania

Reconeixement de la diversitat social, cultural i d’opcions religioses i laiques que es manifesten a l’entorn i manifestació d’actituds de sensibilitat, respecte i empatia envers costums, valors morals, sentiments i formes de vida diferents als propis. Reconeixement dels valors comuns en les diferents manifestacions de la diversitat.

  Identificació i rebuig de les causes que provoquen situacions de marginació, discriminació i injustícia social en l’entorn local i en el món. Manifestació d’actituds de cooperació i solidaritat davant els problemes i les necessitats dels altres.
  Valoració de la capacitat per adaptar-se a una realitat en constant evolució, per mitjà d’actituds flexibles i obertes. Valoració de la disponibilitat per trobar solucions als problemes i intentar millorar la realitat.
  Pel que fa als criteris d’avaluació, l’activitat contribueix als aprenentatges encaminats a reconèixer, valorar i respectar les característiques pròpies i les dels companys i companyes i el dret a la pròpia identitat, valorant les diferències. Identificar les relacions que es donen entre els propis actes i les vides d’altres persones entenent les relacions entre persones des de la igualtat, el respecte i la cooperació. Identificar i rebutjar causes que provoquen situacions de marginació i discriminació tenint en compte la representació de la realitat que es fa en els mitjans de comunicació. Mostrar empatia i valorar i respectar la diversitat social i cultural.

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework