Shakira: una vida en moviment

Cacera del tresor amb diferents respostes que aniran apareixent dibuixades en el mapa de les últimes generacions d’aquesta família. La informació es mantindrà en pantalla durant el debat, com a material gràfic de suport a la reflexió de l’alumnat.

Finalitzada la cerca, es planteja una pregunta final que ha de servir com a punt de partida per a un debat entre l’alumnat sobre el significat del terme “immigrant”, l’ús que es fa d’aquest terme i les seves connotacions en la comunicació interpersonal.

Cacera del tresor

Proposta de treball

El debatL’article finalLes fonts d'informacióConnexió amb les àrees curriculars

Es pretén que sigui un debat vivencial, que aprofiti els sentiments de rebuig o admiració extrema que pot provocar el personatge en una part de l’alumnat, per tal que emergeixin valors i actituds presents en el grup en relació a la immigració i es pugui aprofundir en la reflexió sobre aquests.

La implicació emocional esdevé també una oportunitat per treballar les diferents habilitats relacionades amb la interacció oral i la convivència: el diàleg, l’assertivitat, el respecte a l’altre, la tolerància a la divergència d’opinions, etc. En aquest sentit, el valor didàctic del debat no és tant arribar a un consens com treballar els aprenentatges relacionats amb les competències comunicativa, social i ciutadana.

En el debat, caldrà remarcar la necessitat que s’argumentin totes les postures. Es poden anar plantejant preguntes que contribueixin tant a gestionar les postures inicials com a aprofundir en diferents dimensions de les migracions: Què significa immigrar? En què coincideix la història de Shakira amb la immigració? En què es diferencia? Els seus pares eren immigrants? I els seus avis? Quan es deixa de ser immigrant? Quins motius poden haver portat Shakira a migrar? I als seus germans?

També es pot proposar a l’alumnat que faci servir diccionaris per cercar el significat del terme “immigrant”.

Amb les conclusions finals del debat, es proposa fer una redacció que pot plantejar-se com un article per a la revista escolar o per al seu espai web. Es pot agrupar l’alumnat en equips, que redactin l’article sobre el mateix fet -el debat i les seves conclusions- en els diferents gèneres periodístics: reportatge, crònica, notícia, entrevista a algun dels participants o article d’opinió. La publicació d’aquests articles és molt recomanable de cara a que visualitzin el resultat d’allò fet a classe.

Us proposem que ens feu arribar aquests articles o redaccions, amb el nom de totes les persones que hi han participat, per publicar-los al nostre espai web acompanyant la cacera. Podeu fer-ho a través de l’adreça portalpaula@ub.edu.

La informació per resoldre la cacera es trobar principalment a la Wikipedia, tot i que per il·lustrar la migració familiar s’utilitzen també altres pàgines elaborades pels fans i basades en informacions publicades a la premsa i que coincideixen entre diferents mitjans.

Malgrat l’extensió d’alguns articles, per a la resolució de l’activitat no cal llegir-los en la seva totalitat, ja que les informacions es troben a l’inici dels textos i, fins i tot, algunes poden ser conegudes a priori pels estudiants, com per exemple, el lloc de naixement o l’origen del segon cognom.

La proposta integra aprenentatges sobre l’espai geogràfic mundial, els moviments migratoris i la globalització des d’una perspectiva històrica; utilitza Internet com a font d’informació i empra el diàleg i debat com a dinàmica principal d’aprenentatge.

Així, permet avançar en el desenvolupament de competències comunes a les diferents àrees curriculars:

  • La competència comunicativa lingüística.
  • La competència metodològica en el tractament d’informació i la competència digital.
  • La competència social i ciutadana.

En el tercer cicle de Primària, les àrees curriculars que reforça són: Àmbit de llengües, Coneixement del Medi i Educació per a la ciutadania.

La proposta també és adequada per treballar a l’ESO, on es pot introduir com un recurs per reforçar l’aprenentatge dels continguts treballats fins al moment. En aquest cas, a més de l’àrea d’educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, es recomana treballar-la des de l’àmbit de llengües o bé, en el segon cicle d’ESO, des de l’àrea de ciències socials.

En funció de les necessitats del grup, cada docent pot identificar els continguts d’aprenentatge específics que més l’interessi treballar, adaptant l’activitat per fer més incidència en un o altre contingut.

En altres àrees, poden plantejar-se altres activitats complementàries que parteixin de la cacera realitzada.

Per exemple, en l’àrea d’educació visual i plàstica es pot plantejar l’elaboració d’un collage que reflecteixi les principals conclusions i controvèrsies del debat. El collage es fotografia i es publica acompanyant l’article.

Finalitzada la cacera, es pot iniciar una reflexió sobre les fonts d’informació que han permès esbrinar el recorregut d’aquest personatge. En relació a la Wikipedia, es pot accedir a la secció de discussió de l’article, que dóna peu a treballar les intencionalitats dels diferents tipus de textos i els posicionaments dels autors. Es pot comparar, amb sentit crític, amb els articles trobats en l’espai web del club de fans i amb l’article publicat en un diari de la premsa colombiana.

Aquest material pot contribuir a la valoració del paper de la publicitat, Internet i la televisió per informar i persuadir, i esdevenir l’inici d’una reflexió sobre el funcionament de la indústria musical, per tal d’avançar en la comprensió del món del consum.

La cacera també es pot fer servir per il·lustrar l’actual situació de globalització, indagant sobre els països de l’última gira de l’artista.Altres propostes per a l’aula

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework