Salut sexual i reproductiva

Aquí trobareu fonts d’informació per a projectes d’educació en drets humans i ciutadania global.flecha

Organismes governamentals | ONG i moviments socials | Centres de recerca | Normativa | Estadístiques

Organismes governamentals

A nivell internacional

 • Organització Mundial de la Salut. Autoritat directiva i coordinadora en assumptes de salut internacional del sistema de les Nacions Unides. Té un programa de Salut sexual i reproductiva, a la pàgina web del qual ofereix notes descriptives, notícies i reportatges de diversos conceptes vinculats a aquesta temàtica, així com publicacions classificades per tipologia i tema.
 • Aliança per a la Salut de la Mare, el Nounat i l’Infant (ASMRN). Aliança que uneix a institucions acadèmiques i de recerca, donants i fundacions, professionals sanitaris, organismes multilaterals, ONG, països associats, i el sector privat perquè harmonitzin les seves orientacions estratègiques i catalitzin l’actuació col·lectiva per tal d’aconseguir l’accés universal a una assistència completa i de bona qualitat en matèria de salut reproductiva, materna, del nounat i de l’infant.
 • ONU Dones. Agència de les Nacions Unides per a la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones. Incorpora perspectives d’igualtat de gènere i de drets humans a la seva tasca pel que fa a les dones, el VIH i la SIDA. Busca apoderar les dones i garantir els seus drets perquè puguin protegir-se contra la infecció, superar l’estigma i obtenir un major accés al tractament, l’atenció i l’ajuda.

A nivell estatal i autonòmic

 • Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO). Organisme autònom adscrit al Ministeri de la Presidència, Relacions amb Les Corts i Igualtat, que té com a funcions promoure i fomentar la igualtat d’ambdós sexes. L’Institut està interessat en la generació del coneixement sobre la salut i els serveis socials referit a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i l’elaboració de materials adreçats a les dones.

ONG i moviments socials

A nivell internacional

 • Amnistia Internacional. Organització que treballa en l’àmbit dels drets sexuals i reproductius per assegurar que tenim control sobre les nostres decisions en matèria de sexualitat i reproducció.
 • Women’s Link Worldwide. Organització internacional sense ànim de lucre que utilitza el poder del dret per promoure un canvi social que afavoreixi els drets de les dones i les nenes, especialment, d’aquelles que enfronten múltiples iniquitats. Un dels seus àmbits de treball és el dels drets sexuals i reproductius.
 • National Women’s Law Center. Centre que treballa per protegir i promoure l’equitat i les oportunitats per a les dones i les famílies. Dona suport a polítiques i lleis que ajuden nenes i dones a desenvolupar el seu potencial en cada etapa de la vida. Una de les seves línies d’acció és la cura de la salut i els drets reproductius.
 • Ultraviolet. Comunitat de persones mobilitzades als Estats Units per lluitar contra el sexisme i aconseguir la plena equitat per a totes les dones mitjançant la cultura i el canvi polític. Treballen en diferents àmbits, com ara: drets reproductius, sanitat, seguretat econòmica, violència i justícia racial. Centren les veus de totes les dones, especialment les negres, immigrants i del col·lectiu LGTBI.

A nivell estatal i català

 • Guia d’entitats de dones de Catalunya. Base de dades d’entitats de Catalunya que treballen específicament en programes a favor de la igualtat de gènere i de la promoció de la dona, així com de diverses associacions de dones del territori català.

Centres de recerca

A nivell internacional

 • Human Reproduction Programme. L’HRP (Programa Especial de Recerca, Desenvolupament i Capacitació per a la Investigació en Reproducció Humana de PNUD, UNFPA, UNICEF, OMS i Banc Mundial) és el principal instrument dins el sistema de les Nacions Unides per a la investigació en reproducció humana, que reuneix responsables polítics, científics, proveïdors d’atenció mèdica, clínics, consumidors i representants de la comunitat per identificar i abordar les prioritats de recerca per a la millora de la salut sexual i reproductiva.
 • United Nations Population Fund. Publicacions sobre la salut reproductiva situada en la intersecció dels Drets Humans, la igualtat de gènere i la dinàmica de la població.
 • Asian-Pacific Resource and Research Center for Women. ARROW s’establí com una organització de dones regional i sense ànim de lucre localitzada a Kuala-Lumpur, que té caràcter consultiu amb el Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides. A través de la plataforma ASK-us, ofereix un centre de recursos i de recerca amb gran quantitat d’informació sobre la salut de les dones i els seus drets sexuals i reproductius.
 • Género y VIH/sida. Informe general de Bridge (servei especialitzat de recerca i d’informació sobre gènere i desenvolupament del Regne Unit) que analitza per què i com estan avui en dia el VIH i la sida afectant desproporcionadament les dones a nivell individual i en els seus rols de mares i proveïdores de cures. Examina nous enfocaments sensibles al gènere per combatre la pandèmia del VIH i planteja que, per tal que aquests siguin eficaços, cal afrontar les desigualtats que impulsen la pandèmia i són reforçades per aquesta.

A nivell estatal i català

 • Observatori de drets sexuals i reproductius. Programa de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCiB) per millorar la informació sobre la salut sexual i reproductiva, fomentar la recerca i reivindicar l’acompliment dels 12 Drets Sexuals i Reproductius reconeguts com a Drets Humans.
 • Biblioteques Especialitzades de Catalunya. Mitjançant el cercador, es poden trobar publicacions, llibres i revistes que tracten qüestions relacionades amb la salut sexual i reproductiva.

Normativa

Estadístiques

A nivell internacional

 • Demographic and Social Statistics: Birth and death. Portal web de la Divisió d’Estadística de les Nacions Unides (UNSD) que proporciona dades nacionals sobre la natalitat i la mortalitat, és a dir, sobre fertilitat, morts fetals i morts.
 • Minimum set of gender indicators. Col·lecció de 52 indicadors quantitatius i 11 indicadors qualitatius que aborden qüestions rellevants relacionades amb la igualtat de gènere i/o l’apoderament de la dona. En 2013, va ser acordada per la Comissió d’Estadística de les Nacions Unides com a guia per a la producció nacional i la compilació internacional d’estadístiques de gènere.
 • Health. Capítol 2 de la publicació de Nacions Unides “The World’s Women 2015: Trends and Statistics”, que presenta les últimes estadístiques i anàlisi de la situació de dones i homes en les àrees de preocupació identificades per la Plataforma d’Acció (adoptada pels governs l’any 1995, en la Quarta Conferència Mundial sobre la Dona de Nacions Unides). La publicació també examina els progressos cap a la igualtat de gènere en el període 1995-2015.

A nivell estatal i català

 • Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. Base de dades amb indicadors que reflecteixen la situació de les dones en els diferents àmbits de la societat; entre ells, la salut.
 • Mujeres y Hombres en España. Publicació d’actualització permanent (realitzada per l’INE en col·laboració amb l’Institut de la Dona) que ofereix, des d’una perspectiva de gènere, una selecció dels indicadors més rellevants per analitzar la situació d’homes i dones en determinades àrees socials i econòmiques com la salut.
 • Institut Català de les Dones. Recopilació de dades estadístiques, d’actualització anual, elaborades per l’Institut Català de les Dones i altres fonts d’informació com l’Institut d’Estadística de Catalunya, la Secretaria d’Universitats i Recerca i el Departament de l’Interior de la Generalitat de Catalunya. Inclou un apartat sobre salut.
 • Les dones a Catalunya 2018. Dossier estadístic amb dades elaborades per l’Observatori de la Igualtat de Gènere de l’Institut Català de les Dones amb motiu del Dia Internacional de la Dona 2018. Entre altres qüestions, el document aborda la salut de les dones.

Etiquetes:, , ,