Violència de gènere

Aquí trobareu fonts d’informació per a projectes d’educació en drets humans i ciutadania global.
flecha

Organismes governamentals | ONG i moviments socials | Centres de recerca | Normativa | Estadístiques

Organismes governamentals

 • ONU Dones. Agència de les Nacions Unides per a la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones. Una de les seves línies d’acció és posar fi a la violència contra les dones. Amb aquest objectiu, col·labora amb governs, organitzacions de la societat civil i altres institucions per augmentar la sensibilització sobre les causes i conseqüències de la violència de gènere i enfortir les capacitats de les seves contraparts per a la prevenció i la resposta.
 • Act against rape! Use the Istanbul Convention! El Consell d’Europa i el Lobby Europeu de les Dones van unir esforços en aquest projecte, que es dugué a terme en 28 països d’arreu d’Europa, per promoure el Conveni d’Istanbul com una eina concreta per eradicar totes les formes de violència masculina contra les dones i, específicament, les violacions.
 • Delegació del Govern per a la Violència de Gènere. Web del Ministeri de la Presidència, Relacions amb Les Corts i Igualtat que facilita informació sobre violència de gènere (entesa com a maltractaments en la parella), així com sobre altres formes de violència contra la dona, com el tràfic de dones i nenes amb finalitats d’explotació sexual o la mutilació genital femenina.
 • Violència masclista. Pàgina web del Canal Salut de la Generalitat de Catalunya que descriu la tipologia i prevenció de la violència masclista i recull enllaços d’interès sobre aquesta temàtica.
 • Institut Català de les Dones. Web de l’Institut Català de les Dones, que és l’organisme del Govern de la Generalitat que dissenya, impulsa, coordina i avalua les polítiques per a l’equitat de gènere que desenvolupa l’administració autonòmica catalana. Entre altres informacions, recull la normativa autonòmica i estatal sobre violència masclista.
 • Implica’t. Guia de programes comunitaris de prevenció de la violència de gènere amb què l’Oficina Tècnica del Pla d’Igualtat de la Diputació de Barcelona complementa un conjunt de materials que ofereix als municipis per incidir en els maltractaments i la violència de gènere des de diferents plataformes de treball.
 • Violència masclista. Pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona que recull els serveis d’atenció a persones víctimes de situacions de violència masclista, així com informació del Circuit Barcelona contra la violència cap a les dones, de serveis i actuacions de prevenció per part de l’administració local i de l’Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones.
 • Violència masclista en l’àmbit de la parella. Guia de l’Ajuntament de Barcelona sobre violència masclista en l’àmbit de la parella. Respon a qüestions com què he de fer?, quins drets tinc?, on em puc adreçar?, què passa si ho denuncio? i com ho faig?
 • Recuperació de les dones en situació de violència masclista de parella. Llibre que sorgeix com a resultat d’una investigació aplicada patrocinada per l’Ajuntament de Barcelona, dirigida per la Universitat de Barcelona i realitzada amb la participació de l’Equip d’Atenció a les Dones, gestionat per la Fundació Salut i Comunitat. D’una banda, ofereix un model integral de fases d’alliberament i recuperació de les dones que viuen en situació de violència masclista de parella i, d’altra banda, per a cadascuna de les dimensions i subdimensions que defineix aporta els corresponents qüestionaris escalats i/o registres d’índex que permeten el mesurament i valoració.

ONG i moviments socials

 • Women’s Link Worldwide. Organització internacional sense ànim de lucre que utilitza el poder del dret per promoure un canvi social que afavoreixi els drets de les dones i les nenes, especialment, d’aquelles que enfronten múltiples iniquitats. Dos dels seus àmbits de treball són la violència contra les dones i el tràfic de persones.
 • Ultraviolet. Comunitat de persones mobilitzades als Estats Units per lluitar contra el sexisme i assolir la plena equitat per a totes les dones mitjançant la cultura i el canvi polític. Treballen en diferents àmbits, com ara: drets reproductius, sanitat, seguretat econòmica, violència i justícia racial. Centren les veus de totes les dones, especialment les negres, immigrants i del col·lectiu LGTBI.
 • Rape, Abuse & Incest National Network. Organització més gran dels EUA contra la violència sexual, encarregada de donar suport a qui sobreviu una agressió sexual i denunciar els casos d’abusos davant els poders judicials. Al seu web s’hi poden trobar dades estadístiques, protocols d’actuació per denunciar i eines de prevenció.
 • Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP). Entitat que treballa perquè les persones que pateixen explotació sexual i tràfic d’éssers humans recuperin la llibertat i la dignitat fent valer els seus drets i que aconsegueixin l’autonomia necessària per emprendre una vida fora del control i abús dels seus explotadors.
 • Proyecto Esperanza. Programa de la Congregació de Religioses Adoratrius basat en el suport integral a dones víctimes del tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació, principalment a la prostitució i també en el servei domèstic, matrimonis servils, treballs forçats o altres en condicions d’esclavitud.
 • Plataforma unitària contra les violències de gènere. Plataforma que té per objecte sensibilitzar la ciutadania desvetllant les creences i els estereotips culturals que sustenten la violència cap a les dones, posant de manifest la necessitat de mesures de prevenció educatives i socialitzadores que aturin aquesta violència, mostrant la seva posició a favor de les víctimes i de les persones i dels col·lectius que els donen suport i en contra dels maltractadors i potenciant la denúncia dels casos de maltractaments, ajudant a trencar el silenci.
 • Associació Hèlia Dones. Grup de dones formades en la lluita feminista dins de la Plataforma unitària contra les violències de gènere que treballen per les dones afectades i supervivents de la violència masclista perquè aconsegueixin recuperar la seva autoestima, la seva plena participació social i s’apoderin, a través de la sensibilització i investigació contínua de les necessitats, creant projectes i serveis d’intervenció i millora, fomentant el voluntariat i la participació ciutadana.
 • Adoratrius. Entitat religiosa de caràcter social sense ànim de lucre que presta atenció a dones vulnerabilitzades. A Catalunya, desenvolupa des del 2002 el programa SICAR.cat, que ofereix atenció integral a dones i infants víctimes del tràfic d’éssers humans per a la seva recuperació i la restitució dels seus drets. Igualment, promou el canvi social a través de la sensibilització i la denúncia d’aquesta greu violació de Drets Humans.
 • Guia d’entitats de dones de Catalunya. Base de dades d’entitats de Catalunya que treballen específicament en programes a favor de la igualtat de gènere i de la promoció de la dona, així com de diverses associacions de dones del territori català.

Centres de recerca

 • Global Database on Violence against Women. Base de dades d’ONU Dones que facilita informació completa i actualitzada sobre les mesures adoptades pels Estats Membres de les Nacions Unides per abordar totes les formes de violència contra la dona.
 • Fets i xifres: Acabar amb la violència contra dones i nenes. Pàgina web d’ONU Dones que recull fets i xifres sobre les diverses formes de violència contra les dones, mesures per abordar la violència i exemples de violència contra grups de dones vulnerables.
 • UN system publications library on gender equality. Biblioteca de publicacions del sistema de l’ONU sobre igualtat de gènere, on es poden trobar documents classificats per país, regió, tipus d’entrada o temàtica (entre elles, “Posant fi a la violència contra les dones i les nenes“).
 • European Women’s Lobby (EWL) Observatory on Violence against Women. Estructura que proporciona informació sobre la violència contra la dona als països europeus on es troba l’Observatori (fets i xifres, legislació nacional i recursos), amb l’objectiu d’alimentar el treball normatiu del European Women’s Lobby (EWL).
 • Psychological Health Impact of Trafficking in Human Beings on female victims (PHIT). Projecte europeu de dos anys (gener de 2017 – desembre de 2018), coordinat per la Universitat de Barcelona i finançat per la Comissió Europea, que estudia l’impacte psicològic que tenen sobre les víctimes de tràfic de persones amb finalitats d’explotació sexual les situacions de violència física i sexual, intimidació, humiliació i qüestionament de la dignitat que pateixen. El projecte també mesura l’impacte psicològic sobre aquestes víctimes de les actuacions d’agents públics i privats i, sobretot, pretén optimitzar l’assistència que se’ls proporciona.
 • Observatori estatal contra la violència domèstica i de gènere. Dins del Consell General del Poder Judicial, observatori que centra la seva activitat a analitzar la resposta de l’Administració de Justícia davant els casos de violència per raons de gènere. El seu web inclou un espai dedicat a la legislació, jurisprudència espanyola i jurisprudència internacional en matèria de violència domèstica i de gènere. També publica informes trimestrals dels processos jurídics dins d’aquest àmbit, informes de la situació actual o memòries i guies pràctiques per combatre la violència de gènere. (Veure menú de la dreta).
 • Observatorio de la Violencia de Género. Pàgina de la Fundación Mujeres que recopila notícies, legislació, informació estadística i documents relacionats amb l’eradicació i la prevenció de la violència de gènere.
 • Plataforma CEDAW Sombra España. CEDAW (per les seves sigles en anglès) és la Convenció sobre l’Eliminació de totes les formes de Discriminació contra la Dona, adoptada per les Nacions Unides l’any 1979. En aquesta convenció, 187 estats, inclosa Espanya, van condemnar la discriminació contra les dones en totes les seves formes. Des de febrer de 2013, 50 ONG de dones, de cooperació internacional i de drets humans, unides a la Plataforma CEDAW Sombra España, elaboren un informe de seguiment de l’aplicació de la Convenció al país.
 • Observatori de la Igualtat de Gènere. Òrgan assessor del Govern de Catalunya, adscrit a l’Institut Català de les Dones, creat per la Llei 17/2015 de 21 de juliol com una de les mesures per garantir el compliment de la Llei i assolir la igualtat efectiva de dones i homes. L’observatori, tal com es descriu a l’article 58, ha de treballar amb dades i estadístiques, i en la recerca sobre les desigualtats de dones i homes, prioritzant les àrees de violència masclista, situació laboral i imatge pública de les dones.
 • Biblioteques Especialitzades de Catalunya. Mitjançant el cercador, s’hi poden trobar publicacions, llibres i revistes que tracten qüestions relacionades amb la violència de gènere.

Normativa

Estadístiques

 • Violence against women. (Anglès). Capítol 6 de la publicació de les Nacions Unides “The World’s Women 2015: Trends and Statistics”, que presenta les últimes estadístiques i anàlisi de la situació de dones i homes en les àrees de preocupació identificades per la Plataforma d’Acció (adoptada pels governs l’any 1995, a la Quarta Conferència Mundial sobre la Dona de Nacions Unides). La publicació també examina els progressos cap a la igualtat de gènere en el període 1995-2015.
 • Estadístiques de gènere (ONU). (Anglès). Portal web de la Divisió d’Estadística de les Nacions Unides (UNSD) que proporciona dades i metadades detallades per als dos indicadors següents per a cada país amb dades disponibles a partir de maig de 2016: proporció de dones subjectes a violència física i/o sexual per part de parelles o exparelles, en els últims 12 mesos, i proporció de dones subjectes a violència sexual per part de persones diferents de les seves parelles, des dels 15 anys.
 • Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats. Relació d’estadístiques relatives a la violència contra la dona. Inclou dades sobre diferents aspectes d’aquesta temàtica: àmbit judicial, delictes contra la llibertat sexual, macroenquestes sobre “Violència contra les dones”, prostitució i tràfic i víctimes mortals per violència de gènere.
 • Portal estadístic de la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. Permet realitzar consultes seleccionant, primer, un àmbit d’anàlisi (denúncies, ordres de protecció, víctimes mortals…) i, a continuació, un indicador seguit d’una variable d’anàlisi.
 • Institut Català de les Dones. Dades estadístiques de la Línia 900 900 120 d’atenció a les dones en situació de violència masclista.

Etiquetes:,

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework