Portal Paula

Sostenibilitat

Enllaços a fonts d’informació per a treballs de recerca sobre sostenibilitat.flecha

Organismes governamentals | ONG i moviments socials | Informes i altres publicacions | Legislació

Organismes governamentals

A nivell internacional

 • governmentObjectius de Desenvolupament Sostenible 2030. Conjunt d’objectius globals per eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tothom com a part d’una nova agenda de desenvolupament sostenible. Cada objectiu té metes específiques que s’han d’assolir entre 2015 i 2030.
 • Divisió de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible (DSD). Divisió que proporciona lideratge en la promoció i coordinació de l’execució del programa de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides des de la Conferència Rio+20, que va concloure el 22 de juny del 2012. En aquesta conferència, els governs van renovar el seu compromís polític amb el desenvolupament sostenible i per promoure la integració i la coherència de les polítiques i la implementació d’accions en les àrees social, econòmica i ambiental.
 • Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO). Els objectius principals de la FAO són: l’eradicació de la fam, la inseguretat alimentària i la malnutrició; l’eliminació de la pobresa i l’impuls del progrés econòmic i social per a tothom, i l’ordenació i utilització sostenibles dels recursos naturals, incloent-hi la terra, l’aigua, l’aire, el clima i els recursos genètics, en benefici de les generacions presents i futures.
 • Organització Meteorològica Mundial (OMM – WMO). Organisme especialitzat de les Nacions Unides que exerceix com el seu portaveu autoritzat sobre l’estat i el comportament de l’atmosfera terrestre, la seva interacció amb els oceans, el clima que produeix i la distribució resultant dels recursos hídrics.
 • Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA). Principal autoritat ambiental a nivell mundial la missió de la qual és dirigir i encoratjar la participació de les nacions i els pobles en la cura del medi ambient per millorar la seva qualitat de vida sense comprometre la de les generacions futures.
 • Programa Mundial d’Avaluació dels Recursos Hídrics (WWAP) de la UNESCO. Coordina la tasca de 31 entitats associades i membres d’ONU-Aigua en l’Informe anual sobre el desenvolupament dels recursos hídrics al món (WWDR, per les sigles en anglès). A més, el WWAP supervisa les qüestions relacionades amb l’aigua dolça per proporcionar recomanacions, desenvolupar estudis de casos, reforçar la capacitat d’avaluació a escala nacional i informar sobre l’ampli procés de presa de decisions en matèria hídrica.
 • Comissió Centreamericana d’Ambient i Desenvolupament (CCAD). Comissió constituïda amb la missió de desenvolupar un règim regional de cooperació i integració ambiental que contribueixi a millorar la qualitat de vida de les poblacions dels seus estats membres.

A nivell estatal

 • Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. Departament competent en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat per a la proposta i execució de la política del Govern en matèria de: lluita contra el canvi climàtic; protecció del patrimoni natural, de la biodiversitat i de la mar; aigua; desenvolupament rural; recursos agrícoles, ramaders i pesquers, i alimentació.

A nivell autonòmic

A nivell local

 • Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. Vetlla per garantir un espai públic de qualitat, una ciutat verda i biodiversa, productiva i resilient, i una mobilitat activa i sostenible, amb la implicació i el compromís de la ciutadania. Inclou el portal Autosuficiència BCN, amb informació i consells sobre generació d’energia i càlcul de l’eficiència energètica, que convida la ciutadania a unir-se a l’autosuficiència energètica com a estratègia per reduir el consum d’energia i incrementar la generació d’energia local renovable.
 • Oficina de Ciència Ciutadana. Projecte impulsat per l’Ajuntament de Barcelona que busca la participació ciutadana en la investigació científica mitjançant experiments col·lectius. Està format per dades obertes, codi lliure, ciutadania implicada i científics amb ganes de servir a les necessitats col·lectives.

ONG i moviments socials

association

Medi ambient

 • Associació Catalana de Ciències Ambientals (ACCA). Entitat sense ànim de lucre formada per professionals i estudiants de l’àmbit del medi ambient amb vocació de potenciar una bona integració de les Ciències Ambientals a la investigació, la docència, el món professional i el conjunt de la societat en general.
 • APQUIRA. Associació de Persones Afectades per Productes Químics i Radiacions Ambientals.
 • Aturem el Fracking. Plataforma per a la prohibició de la tècnica de la fractura hidràulica a Catalunya mitjançant la divulgació de l’amenaça que, segons la plataforma, aquesta tècnica de prospeccions i extraccions de petroli i gas representa sobre la salut, l’economia agrària, el medi ambient i el paisatge.
 • ECODES (Ecologia i Desenvolupament). Fundació que busca còmplices en la ciutadania, les organitzacions de la societat civil, les empreses i les administracions públiques per accelerar la transició a una economia verda, inclusiva i responsable, emmarcada en una nova governança, mitjançant la innovació i la creació de ponts i aliances.
 • Ecologistes en Acció. Confederació de més de 300 grups ecologistes distribuïts per pobles i ciutats que forma part de l’anomenat ecologisme social, el qual entén que els problemes mediambientals tenen el seu origen en un model de producció i consum cada vegada més globalitzat, del qual deriven també altres problemes socials, i que cal transformar si es vol evitar la crisi ecològica.
 • GreenPeace. Organització independent, políticament i econòmica, que utilitza l’acció directa no violenta per atreure l’atenció pública cap als problemes globals del medi ambient i impulsar les solucions necessàries per tenir un futur verd i en pau.
 • FesCamp. Festival d’Art, Comunitat i Medi Ambient de Sant Cugat del Vallès. És un procés de treball comunitari que a través de les pràctiques artístiques col·laboratives promou la reflexió crítica sobre la ciutat difusa de Sant Cugat des del punt de vista de la sostenibilitat i el medi ambient.
 • Introduction to Green Chemistry. Curs on-line (a través de Youtube) en què Paul Anastas, el pare de la Química Verda, introdueix els conceptes, el coneixement i les habilitats necessàries per a dissenyar i sintetitzar substàncies químiques més segures amb menys impacte. Cap al final del curs, l’alumnat ha d’estar familiaritzat amb els perills globals, toxicològics i físics subjacents en el disseny i fabricació de productes químics industrials i comprendre com posar en pràctica els principis de la química verda per crear solucions a aquests problemes ambientals i socials.
 • New Economics Foundation (NEF). Grup d’experts líder al Regne Unit en promoció de la justícia social, econòmica i ambiental amb l’objectiu de transformar l’economia de manera que treballi per a la gent i el planeta.
 • The Right Livelihood Award Foundation. Entitat sueca sense ànim de lucre que lliura el Premi Right Livelihood per “honrar i sostenir personalitats que proposen solucions concretes i exemplars als reptes del món actual”. Aquest premi es coneix com “Premi Nobel Alternatiu” i s’atorga tots els anys durant una cerimònia que se celebra al Parlament de Suècia.
 • WWF. WWF treballa per un planeta viu i la seva missió és aturar la degradació ambiental de la Terra i construir un futur en què l’ésser humà visqui en harmonia amb la natura: conservant la diversitat biològica mundial, assegurant que l’ús dels recursos naturals renovables sigui sostenible i promovent la reducció de la contaminació i el consum desmesurat.
 • GLACKMA – Glaciars, Criokarst i Medi Ambient. Associació sense ànim de lucre que utilitza el registre de sèries temporals llargues (plurianuals) de descàrrega glacera per estudiar l’evolució temporal de l’escalfament global i contribuir a la conscienciació, sensibilització i educació ciutadana respecte al medi ambient.

Aigua

 • Agua e industria textil: grandes compañías a examen. Reportatge de la revista iAgua magazine, que analitza què fan les grans companyies de moda respecte a un dels majors impactes ambientals del sector tèxtil: el gran consum d’aigua que requereix la producció de materials i els processos industrials d’aquest sector.
 • Consell Mundial de l’Aigua. Plataforma internacional multi-actor que es va crear el 1996 per iniciativa de famosos tecnòcrates i organitzacions internacionals de l’aigua, en resposta a una creixent preocupació per part de la comunitat global sobre els problemes mundials de l’aigua. La seva missió és promoure la conscienciació, incrementar el compromís polític i detonar l’acció en temes crítics de l’aigua a tots els nivells.
 • Water Footprint Network. Plataforma internacional d’aprenentatge dinàmic per connectar les diverses comunitats interessades en la sostenibilitat, l’equitat i l’eficiència de l’ús de l’aigua.

Consum responsable

 • Indústria agroalimentària

GMWatch. Organització independent que busca contrarestar el poder polític empresarial i la propaganda de la indústria dels aliments i cultius genèticament modificats i els seus partidaris.

Menjadors Ecològics. Associació sense ànim de lucre amb l’objectiu de promoure la producció ecològica local i els menjadors ecològics i de proximitat com a model saludable, educatiu, sostenible i just.

Xarxa d’Acció en Plaguicides (PAN: Pesticide Action Network). Xarxa de més de 600 organitzacions no governamentals, institucions i individus que en més de 90 països treballen per reemplaçar l’ús de plaguicides perillosos per alternatives ecològicament sanes i socialment justes.

Tras la marca. Campanya d’Oxfam Intermón que busca ajudar a construir un món on tothom tinguin suficients aliments. La campanya avalua les polítiques d’abastament agrícola de les 10 majors empreses d’alimentació i begudes del món i facilita als consumidors i consumidores que gaudeixen dels productes d’aquestes empreses la informació necessària per aconseguir que les 10 Grans es responsabilitzin del que passa a les seves cadenes de subministrament.

 • Altres

ARQUECT®. Projecte de divulgació de l’arquitectura a la ciutat entre “no-arquitectes” de qualsevol edat i perfil social des d’un vessant sostenible, fomentant un tipus de ciutat socialment sostenible, en què al desenvolupament s’incorpori el compromís amb la qualitat de vida dels habitants actuals i futurs.

SOMO. Organització d’investigació independent i sense ànim de lucre que treballa en temes socials, ecològics i econòmics relacionats amb el desenvolupament sostenible. Investiga les corporacions multinacionals i les conseqüències de les seves activitats per a les persones i el medi ambient arreu del món.

The Freecycle Network™. És un moviment de base i sense ànim de lucre de persones que estan donant (i rebent) articles gratuïts a les seves pròpies ciutats. És tot sobre la reutilització i per evitar que els articles en bon estat acabin als abocadors. Ser-ne membre és gratuït i cada grup local és moderat per voluntariat local.

eReuse.org (Reutilització electrònica). Creació, compartició i gestió col·lectiva d’un conjunt de recursos de codi obert per estendre la vida útil dels productes electrònics i garantir el seu reciclatge.

ONG de Barcelona ciutat que treballen aquest tema

Informes i altres publicacions

Informes

  • informesAgricultura Orgánica, Ambiente y Seguridad Alimentaria. Publicació de la FAO que examina les múltiples facetes de l’agricultura orgànica, com un sistema de provisió d’aliments ambiental i socialment sensible que contribueix a la salut ecològica, els mercats internacionals i la seguretat alimentària.
  • Atlas de la Carne – Hechos y cifras sobre los animales que comemos. Atles (publicat conjuntament per les oficines de la Fundació Heinrich Böll a Santiago de Xile, Mèxic i Brasil) que convida a viatjar pel món i proporciona un profund coneixement de les connexions globals que ocorren quan mengem carn. Perquè, en paraules de la presidenta de la Fundació, “només els consumidors informats i crítics poden prendre les decisions adequades i demanar els canvis polítics que es requereixen”.
  • Consumo y estilos de vida: Cambio Global España 2020/50. Informe que construeix un marc d’informació al voltant del consum i la sostenibilitat a Espanya, passant del diagnòstic a la construcció d’escenaris de futur i a l’elaboració de propostes. És el resum del treball coordinat entre diferents equips d’investigació i diverses metodologies.
  • Environmental Performance Index (EPI). Índex elaborat per la Universitat de Yale que mesura l’acompliment dels països en temes ambientals d’alta prioritat en dues àrees: la protecció de la salut humana i la protecció dels ecosistemes.
  • Green Economy Does Not Necessarily Mean Sustainability; Sánchez, A. (2011, Octubre 21). NotiEn. Algunes companyies multinacionals han adoptat el concepte d'”economia verda”, un model que permet al sector privat implementar pràctiques que estalvien energia i redueixen contaminació. Però, si bé hi ha alguns esforços de bona fe per promoure bones pràctiques ambientals, els crítics argumenten que els moviments són majoritàriament estètics i que el resultat perseguit segueix essent el benefici i no la sostenibilitat.
  • Anomalies de temperatura per país. Antti Lipponen, científic investigador de l’Institut Meteorològic Finlandès ha publicat, l’agost de 2018, aquesta visualització de dades que il·lustra l’evolució de l’escalfament del planeta de 1880 a 2017, desglossada per 191 països, en base a dades GISTEMP de la NASA. La visualització revela que la majoria dels països s’han escalfat com a mínim 1 grau Celsius, i tots menys un (Kiribati) s’han escalfat almenys 0.5 graus des de finals de 1800, en relació a la temperatura mitjana entre 1951 i 1980. L’any 2017, Lipponen havia presentat aquesta mateixa informació (relativa al període 1900-2016) mitjançant un estil de visualització diferent.

Revistes

 • Alterconsumismo. Bloc coral dirigit per Anna Argemí, periodista especialitzada en comerç just, consum responsable i alternatiu. Els últims anys va encarregar-se de la comunicació externa del comerç just a Intermón Oxfam.
 • Ecología Política. Revista d’àmbit internacional, de periodicitat semestral, que reflecteix el debat existent al voltant dels temes ecològics, posant especial èmfasi en els conflictes ambientals.
 • EcoPortal.net. Portal d’Internet en espanyol dedicat al Medi Ambient, la Natura, els Drets Humans i la Qualitat de Vida amb l’objectiu d’esdevenir una eina de consulta i espai informatiu i educatiu en aquestes temàtiques.
 • esPosible. Revista amb l’objectiu de demostrar que és possible la sostenibilitat, visibilitzar les alternatives reals que ja existeixen i ajudar a la seva propagació.
 • Luna Marbán. Revista digital sobre vida slow i eco-friendly.
 • Opcions. Revista del Centre de Recerca i Informació en Consum amb coneixements, orientacions, recursos, reflexions, ànims… per fer realitat un consum i uns estils de vida transformadors. Vol ser una font d’inspiració per imaginar, experimentar i consolidar canvis, i un altaveu dels que creuen que repensar la societat de consum és una de les peces clau per aspirar a un món millor.
 • PAPELES de Relaciones Ecosociales y Cambio Global. Revista trimestral publicada des del 1985 per l’àrea ecosocial de FUHEM i coeditada amb Icaria editorial que, amb una mirada interdisciplinar, aborda temes relacionats amb la sostenibilitat, la cohesió social i la democràcia, considerant la pau com a eix transversal d’anàlisi.
 • Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas. Publicació trimestral d’informació, debat i reflexió de tot allò que condiciona la vida rural, l’agricultura i l’alimentació. Vol ajudar a imaginar i construir noves realitats socials i econòmiques per deixar enrere el capitalisme.

Legislació

Etiquetes:

"Trackback" Enllaç des de la teva web.

Deixa un comentari

 

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment.


Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework