Batxillerat

Es tracta d’una etapa d’educació secundària post-obligatòria que comprèn dos cursos acadèmics. La seva finalitat és capacitar per accedir a l’educació superior i, alhora,

proporcionar als i les alumnes formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements, habilitats i actituds que els permetin desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència sense els condicionants de gènere.

Decret 171/2022, Article 2, Finalitats del batxillerat

flecha

Objectius | Modalitats | Matèries | Matèries comunes | Matèries de modalitat | Matèries optatives

Objectius

Què hem d’entendre per “maduresa”, “funcions socials” o “vida activa”? Els objectius generals de l’etapa ajuden a interpretar les finalitats de l’etapa.

El batxillerat ha de contribuir a desenvolupar les capacitats que permeten a l’alumnat:

a) Exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, i adquirir una consciència cívica responsable, inspirada en la Declaració Universal dels Drets Humans i en els valors de l’ordenament jurídic d’àmbit autonòmic i estatal, que fomenti la corresponsabilitat en la construcció d’una societat justa i equitativa, i afavoreixi la sostenibilitat.

b) Consolidar una maduresa personal, afectivosexual i social que els permeti actuar de manera respectuosa, responsable i autònoma i desenvolupar l’esperit crític. Preveure, detectar i resoldre pacíficament els conflictes personals, familiars i socials, així com les possibles situacions de violència.

c) Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats de dones i homes, analitzar i valorar críticament les desigualtats existents, així com el reconeixement i l’ensenyament del paper de les dones en la història, i impulsar la igualtat real i la no-discriminació per raó de naixement, sexe, origen racial o ètnic, discapacitat, edat, malaltia, religió o creences, orientació sexual o identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

d) Refermar els hàbits de lectura, estudi i disciplina i rigor en el treball, com a condicions necessàries per a l’aprofitament eficaç de l’aprenentatge, i com a mitjà de desenvolupament personal.

e) Dominar, tant en l’expressió oral com escrita, la llengua catalana i la llengua castellana.

f) Comprendre amb eficàcia una o més llengües estrangeres i expressar-s’hi amb fluïdesa i correcció.

g) Usar amb solvència i responsabilitat les tecnologies digitals de l’aprenentatge.

h) Conèixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus antecedents històrics i els principals factors de la seva evolució. Participar de manera solidària en el desenvolupament i la millora del seu entorn social i reconèixer l’aportació dels homes i de les dones que han contribuït a crear-lo.

i) Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar les habilitats bàsiques pròpies de la modalitat triada.

j) Comprendre els elements i procediments fonamentals de la investigació i dels mètodes científics. Conèixer i valorar de manera crítica la contribució de la ciència i la tecnologia en el canvi de les condicions de vida, així com refermar la sensibilitat i el respecte cap al medi ambient.

k) Refermar l’esperit emprenedor, tant individual com col·lectiu, amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa, treball en equip, confiança en si mateix i sentit crític.

l) Desenvolupar la sensibilitat artística i literària, així com el criteri estètic, com a fonts de formació, enriquiment cultural i creixement personal.

m) Utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el desenvolupament personal i social i  refermar els hàbits d’activitats fisicoesportives per millorar el benestar físic i mental, així com a mitjà de desenvolupament personal i social.

n) Promoure i consolidar actituds de respecte i prevenció en l’àmbit de la seguretat viària.

o) Fomentar una actitud crítica, responsable i compromesa en la lluita contra el canvi climàtic i en la defensa del desenvolupament sostenible, i en particular amb relació a les  problemàtiques subjacents als objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

Modalitats

Es diferencien quatre modalitats de batxillerat:

 • Arts. Aquesta modalitat es divideix en dues vies: Arts plàstiques, imatge i disseny; i Música i arts escèniques.
 • Ciències i tecnologia.
 • Humanitats i ciències socials.
 • General.

Matèries

Cada curs comprèn matèries comunes, matèries de modalitat i matèries optatives, a les quals cal afegir 1 hora setmanal de tutoria, així com el Treball de recerca (sense assignació horària) que es presenta obligatòriament a 2n curs. En total, es compten 30h lectives setmanals per curs.

Matèries comunes

1r curs
2n curs
 • Llengua catalana i literatura (2h)
 • Llengua castellana i literatura (2h)
 • Llengua estrangera (3h)
 • Filosofia (2h)
 • Educació física (2h)
 • Matèria obligatòria de modalitat (3h)
 • Matèria de modalitat (3h)
 • Matèria de modalitat (3h)
 • Optativa anual (franja 1, 3 h)
 • Optativa trimestral (franja 2, 3 h)
 • Optativa trimestral (franja 3, 3 h)
 • Llengua catalana i literatura (2h).
 • Llengua castellana i literatura (2h).
 • Llengua estrangera (3h)
 • Història de la filosofia (3h)
 • Història (3h)
 • Matèria obligatòria de modalitat (4h)
 • Matèria de modalitat (4h)
 • Matèria de modalitat (4h)
 • Optativa anual o bé, optativa trimestral d’ODS (4h)

Matèries de modalitat

L’estudiant tria 2 per curs. Cada matèria ocupa 3 hores lectives de 1r i 4h a 2n curs.

Humanitats i ciències socials

 • Matèria obligatòria de modalitat: Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II, o bé Llengua i cultura llatines I i II (*)
 • Llengua i cultura gregues I i II
 • Economia (1r)
 • Història del món contemporani (1r)
 • Literatura universal (1r)
 • Funcionament de l’empresa i disseny de models de negoci (2n)
 • Geografia (2n)
 • Història de l’art (2n)
 • Literatura castellana (2n)
 • Literatura catalana (2n)

Ciències i tecnologia

 • Matèria obligatòria de modalitat: Matemàtiques I i II
 • Biologia I i II
 • Dibuix tècnic I i II
 • Física I i II
 • Geologia i ciències ambientals I i II
 • Química I i II
 • Tecnologia i enginyeria I i II

Arts: Arts plàstiques, imatge i disseny

 • Matèria obligatòria de modalitat: Dibuix artístic I i II
 • Dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i el disseny I i II
 • Cultura audiovisual (1r)
 • Projectes artístics (1r)
 • Volum (1r)
 • Disseny (2n)
 • Fonaments artístics (2n)
 • Tècniques d’expressió gràfico-plàstica (2n)

Arts: Música i arts escèniques

 • Matèria obligatòria de modalitat: Anàlisi musical I i II o bé, Arts escèniques I i II (*)
 • Anàlisi musical I i II
 • Arts escèniques I i II
 • Cor i tècnica vocal I i II
 • Cultura audiovisual (1r)
 • Llenguatge i pràctica musical (1r)
 • Història de la música i de la dansa (2n)
 • Literatura dramàtica (2n)

(*) A més de la matèria obligatòria de modalitat, poden triar-se com a matèria de modalitat.

General

 • Matèria obligatòria de modalitat: Matemàtiques generals (1r) i Ciències generals (2n)
 • Una altra matèria de qualsevol modalitat (1r i 2n).
 • Economia, emprenedoria i activitat empresarial (1r)
 • Moviments culturals i artístics (2n).

Matèries optatives de 1r curs

Les matèries optatives ocupen tres franges horàries, de 3h cadascuna: una de les franges es dedica a una matèria optativa anual i les altres dues es reserven per optatives trimestrals, de forma que en acabar 1r curs, cada estudiant hagi cursat 6 matèries optatives trimestrals: 2 diferents per trimestre.

Algunes de les matèries optatives anuals que proposa el Departament són: Biomedicina, Formació i orientació personal i professional, Funcionament de l’empresa, Món clàssic, Programació, Psicologia i Segona llengua estrangera. Per la modalitat d’Arts, es proposen Creació fotogràfica i cinema, Llenguatges artístics contemporanis i Projecte de comissariat d’exposicions. El centre pot completar l’oferta d’optatives amb les matèries de qualsevol modalitat.

Pel que fa a les optatives trimestrals de la franja 2, es proposen:

 • Creació literària
 • Matemàtica aplicada
 • Problemàtiques socials
 • Reptes científics actuals (Biologia i geologia)

Per la franja 3, es proposen:

 • Ciutadania, política i dret
 • Comunicació audiovisual
 • Reptes científics actuals (Física i química)
 • Robòtica

Per la modalitat d’Arts, es proposen: per la franja 2, Música i comunicació, i Publicitat; per la franja 3, Disseny en 2D i 3D, i Taller de creació escènica.

Els centres educatius poden oferir altres opcions (article 16.5.) i generar matèries optatives pròpies. Igualment, existeix un període de transitorietat de tres anys per completar l’oferta d’optatives trimestrals, durant el qual, aquestes dues franges d’optatives poden ser de caràcter semestral o anual.

Matèries optatives de 2n curs

Es reserven 4 hores lectives per matèries optatives. L’estudiant pot triar entre una optativa anual (segona llengua estrangera o d’altres opcions recollides en l’article 17.5) o bé cursar tres optatives trimestrals vinculades als ODS:

 • Entorn sostenible
 • Pau, justícia i corresponsabilitat
 • Població i prosperitat

Fonts:

Visita també la guia Competències i EpD

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework