Treball de recerca

trabajo investigacionEl treball de recerca de batxillerat és una matèria sense assignació horària, establerta pel currículum de Catalunya, a la qual corresponen 70 hores de dedicació de l’estudiant i que representa el 10% de la qualificació final del batxillerat. La realització d’aquest treball ha de contribuir decisivament a l’assoliment de la competència en recerca.

S’entén per competència en recerca la facultat de mobilitzar els coneixements i els recursos adients per aplicar un mètode lògic i raonable per tal de trobar respostes a preguntes o per resoldre problemes rellevants que encara no s’han solucionat en el nivell i en l’àmbit adequat als coneixements, destreses i actituds que es posseeixen. (Decret 142/2008)

El treball de recerca de batxillerat s’ha d’iniciar preferentment durant el primer curs i s’ha de presentar obligatòriament durant el segon curs. Pot estar emmarcat dins d’una matèria o pot ser interdisciplinari. S’adreça específicament a la consolidació de la competència en recerca i s’explicita que en cap cas «l’objectiu principal del treball és obtenir resultats científics nous», sinó que es tracta d’«aplicar un mètode lògic per a la resolució de problemes abastables que permeti l’aportació personal de l’alumnat».

D’altra banda, la legislació assenyala que,

(…) com que la competència és acció i l’acció es dóna sovint en un context social, cal integrar la reflexió moral i l’educació en valors en el treball de qualsevol matèria.

Decret 142/2008

En el cas de la recerca, la dimensió ètica apareix recollida en un dels objectius de la matèria:

4. (…) mostrar (…) consciència de la dimensió ètica dels processos.

Decret 142/2008

En relació amb els treballs i projectes d’etapes anteriors, el treball de recerca de batxillerat es caracteritza per una autonomia i una capacitat de decisió més grans de l’alumnat per desenvolupar-lo. Així, el tema l’ha d’escollir i acotar, en part, l’estudiant, tenint en compte que en el treball de recerca s’estan posant en marxa procediments que ja s’han experimentat durant les etapes obligatòries:

 • Triar i acotar una àrea de recerca.
 • Analitzar l’àrea de recerca per destriar allò important d’allò secundari.
 • Identificar problemes i formular preguntes.
 • Plantejar l’objectiu o objectius de la recerca.
 • Esquematitzar el procés de treball, planificar.
 • Cercar la informació adequada i processar-la.
 • Proposar explicacions provisionals o hipòtesis resolutives, si escau, als problemes plantejats. Plantejar estratègies de resolució.
 • Aplicar la metodologia i estratègia triades. Recollir els resultats.
 • Processar i contrastar els resultats amb la informació inicial.
 • Arribar a conclusions i argumentar-les.
 • Si l’estratègia no ha funcionat o les conclusions són minses, ser capaç d’explicar per què i articular una estratègia més adient.
 • Plasmar per escrit el treball dut a terme i exposar-lo en públic.

Per tal que aquestes tasques generin competència en recerca, és fonamental que l’estudiant sigui conscient del procés que està seguint, sigui capaç d’explicar què caracteritza un procés de recerca, disposi de capacitat de decisió sobre cada fase i pugui argumentar cada alternativa triada o descartada.

El treball de recerca té caràcter individual, excepte en els casos en què alguna de les seves parts requereixi, per la mateixa dinàmica de la recerca, un treball de grup. En aquests casos, la recerca pot desenvolupar-se en grups reduïts, d’entre 2 i 4 alumnes. No obstant això, l’avaluació serà individual, fins al punt que, segons la normativa, l’informe de la recerca i la seva presentació oral han de ser individuals.

Per al desenvolupament del treball, se n’identifiquen les etapes següents:

 • elecció del tema i de la qüestió que es vol investigar,
 • plantejament de qüestions relacionades,
 • planificació de la recerca,
 • cerca d’informació,
 • processament de la informació,
 • síntesi de la investigació i explicació dels resultats obtinguts,
 • revisió de la feina feta,
 • presentació de l’informe: redacció del treball, presentació escrita i presentació oral

Totes aquestes fases han de ser acompanyades per un/a docent del centre, que desenvolupa la funció de tutoria.

El director o directora de centre decideix a quin docent assigna la tutoria de cada treball. A més, cada centre pot organitzar de forma diferent les hores necessàries per a la tutoria, que han d’anar a càrrec del total de les hores destinades a impartir el currículum del batxillerat.

Objectius

La matèria de treball de recerca del batxillerat té com a finalitat el desenvolupament de les capacitats següents:

 1. Fer una cerca sobre un tema d’interès personal i que sigui abastable, durant un temps determinat i de manera constant i aprofundida.
 2. Posar en pràctica els coneixements adquirits en les diferents matèries del batxillerat en relació amb la metodologia de recerca.
 3. Aplicar la metodologia de recerca adequada als objectius fixats i seleccionar i tractar les fonts d’informació i documentació adients.
 4. Treballar de manera autònoma, mostrar iniciativa i creativitat, esperit crític i consciència de la dimensió ètica dels processos.
 5. Usar les TIC durant el procés de recerca, tractament de la informació, anàlisi i presentació final dels resultats.
 6. Comunicar oralment i per escrit les idees principals amb coherència, cohesió i correcció lingüística i estilística i d’acord amb uns criteris formals de presentació dels treballs.

Criteris d’avaluació

 1. Mostrar iniciativa en la formulació de preguntes, hipòtesis o objectius del treball.
 2. Mostrar responsabilitat, constància i regularitat en el procés de realització del treball.
 3. Planificar i temporitzar de manera rigorosa la feina d’acord amb els objectius plantejats.
 4. Aplicar la metodologia de recerca adequada als objectius del treball, afrontar els problemes generats durant el procés de recerca i tenir capacitat per reconduir les estratègies.
 5. Seleccionar de forma correcta les fonts d’informació, tot mostrant capacitat per accedir a fonts diversificades i contrastades, gestionar la informació i aplicar de forma rigorosa, crítica i objectiva mètodes d’anàlisi i interpretació de les dades.
 6. Redactar un informe ben estructurat i amb rigor formal, on s’exposin les idees principals amb coherència, cohesió i capacitat de síntesi.
 7. Elaborar les conclusions de la recerca de forma personal i avaluar críticament el propi treball.
 8. Expressar-se oralment i per escrit amb correcció gramatical i estilística, tot dominant el vocabulari tècnic específic.
 9. Exposar oralment els resultats de la recerca de forma ordenada, clara i concisa.
 10. Emprar les TIC i els MAV durant el procés de recerca i presentació dels resultats.

Fonts:

Visita també la guia Competències i EpD

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework