Treball de recerca

trabajo investigacionEl treball de recerca de batxillerat 茅s una mat猫ria sense assignaci贸 hor脿ria, establerta pel curr铆culum de Catalunya, a la qual corresponen 70 hores de dedicaci贸 de l’estudiant i que representa el 10% de la qualificaci贸 final del batxillerat. La realitzaci贸 d’aquest treball ha de contribuir decisivament a l’assoliment de la compet猫ncia en recerca.

S鈥檈nt茅n per compet猫ncia en recerca la facultat de mobilitzar els coneixements i els recursos adients per aplicar un m猫tode l貌gic i raonable per tal de trobar respostes a preguntes o per resoldre problemes rellevants que encara no s鈥檋an solucionat en el nivell i en l鈥櫭爉bit adequat als coneixements, destreses i actituds que es posseeixen. (Decret 142/2008)

El treball de recerca de batxillerat s鈥檋a d鈥檌niciar preferentment durant el primer curs i s’ha de presentar obligat貌riament durant el segon curs. Pot estar emmarcat dins d鈥檜na mat猫ria o pot ser interdisciplinari. S’adre莽a espec铆ficament a la consolidaci贸 de la compet猫ncia en recerca i s鈥檈xplicita que en cap cas 芦l鈥檕bjectiu principal del treball 茅s obtenir resultats cient铆fics nous禄, sin贸 que es tracta d鈥櫬玜plicar un m猫tode l貌gic per a la resoluci贸 de problemes abastables que permeti l鈥檃portaci贸 personal de l鈥檃lumnat禄.

D鈥檃ltra banda, la legislaci贸 assenyala que,

(…) com que la compet猫ncia 茅s acci贸 i l鈥檃cci贸 es d贸na sovint en un context social, cal integrar la reflexi贸 moral i l鈥檈ducaci贸 en valors en el treball de qualsevol mat猫ria.

Decret 142/2008

En el cas de la recerca, la dimensi贸 猫tica apareix recollida en un dels objectius de la mat猫ria:

4. (…) mostrar (…) consci猫ncia de la dimensi贸 猫tica dels processos.

Decret 142/2008

En relaci贸 amb els treballs i projectes d鈥檈tapes anteriors, el treball de recerca de batxillerat es caracteritza per una autonomia i una capacitat de decisi贸 m茅s grans de l鈥檃lumnat per desenvolupar-lo. Aix铆, el tema l鈥檋a d鈥檈scollir i acotar, en part, l鈥檈studiant, tenint en compte que en el treball de recerca s鈥檈stan posant en marxa procediments que ja s’han experimentat durant les etapes obligat貌ries:

 • Triar i acotar una 脿rea de recerca.
 • Analitzar l鈥櫭爎ea de recerca per destriar all貌 important d鈥檃ll貌 secundari.
 • Identificar problemes i formular preguntes.
 • Plantejar l鈥檕bjectiu o objectius de la recerca.
 • Esquematitzar el proc茅s de treball, planificar.
 • Cercar la informaci贸 adequada i processar-la.
 • Proposar explicacions provisionals o hip貌tesis resolutives, si escau, als problemes plantejats. Plantejar estrat猫gies de resoluci贸.
 • Aplicar la metodologia i estrat猫gia triades. Recollir els resultats.
 • Processar i contrastar els resultats amb la informaci贸 inicial.
 • Arribar a conclusions i argumentar-les.
 • Si l鈥檈strat猫gia no ha funcionat o les conclusions s贸n minses, ser capa莽 d鈥檈xplicar per qu猫 i articular una estrat猫gia m茅s adient.
 • Plasmar per escrit el treball dut a terme i exposar-lo en p煤blic.

Per tal que aquestes tasques generin compet猫ncia en recerca, 茅s fonamental que l鈥檈studiant sigui conscient del proc茅s que est脿 seguint, sigui capa莽 d鈥檈xplicar qu猫 caracteritza un proc茅s de recerca, disposi de capacitat de decisi贸 sobre cada fase i pugui argumentar cada alternativa triada o descartada.

El treball de recerca t茅 car脿cter individual, excepte en els casos en qu猫 alguna de les seves parts requereixi, per la mateixa din脿mica de la recerca, un treball de grup. En aquests casos, la recerca pot desenvolupar-se en grups redu茂ts, d’entre 2 i 4 alumnes. No obstant aix貌, l鈥檃valuaci贸 ser脿 individual, fins al punt que, segons la normativa, l鈥檌nforme de la recerca i la seva presentaci贸 oral han de ser individuals.

Per al desenvolupament del treball, se n’identifiquen les etapes seg眉ents:

 • elecci贸 del tema i de la q眉esti贸 que es vol investigar,
 • plantejament de q眉estions relacionades,
 • planificaci贸 de la recerca,
 • cerca d’informaci贸,
 • processament de la informaci贸,
 • s铆ntesi de la investigaci贸 i explicaci贸 dels resultats obtinguts,
 • revisi贸 de la feina feta,
 • presentaci贸 de l’informe: redacci贸 del treball, presentaci贸 escrita i presentaci贸 oral

Totes aquestes fases han de ser acompanyades per un/a docent del centre, que desenvolupa la funci贸 de tutoria.

El director o directora de centre decideix a quin docent assigna la tutoria de cada treball. A m茅s, cada centre pot organitzar de forma diferent les hores necess脿ries per a la tutoria, que han d’anar a c脿rrec del total de les hores destinades a impartir el curr铆culum del batxillerat.

Objectius

La mat猫ria de treball de recerca del batxillerat t茅 com a finalitat el desenvolupament de les capacitats seg眉ents:

 1. Fer una cerca sobre un tema d鈥檌nter猫s personal i que sigui abastable, durant un temps determinat i de manera constant i aprofundida.
 2. Posar en pr脿ctica els coneixements adquirits en les diferents mat猫ries del batxillerat en relaci贸 amb la metodologia de recerca.
 3. Aplicar la metodologia de recerca adequada als objectius fixats i seleccionar i tractar les fonts d鈥檌nformaci贸 i documentaci贸 adients.
 4. Treballar de manera aut貌noma, mostrar iniciativa i creativitat, esperit cr铆tic i consci猫ncia de la dimensi贸 猫tica dels processos.
 5. Usar les TIC durant el proc茅s de recerca, tractament de la informaci贸, an脿lisi i presentaci贸 final dels resultats.
 6. Comunicar oralment i per escrit les idees principals amb coher猫ncia, cohesi贸 i correcci贸 ling眉铆stica i estil铆stica i d鈥檃cord amb uns criteris formals de presentaci贸 dels treballs.

Criteris d鈥檃valuaci贸

 1. Mostrar iniciativa en la formulaci贸 de preguntes, hip貌tesis o objectius del treball.
 2. Mostrar responsabilitat, const脿ncia i regularitat en el proc茅s de realitzaci贸 del treball.
 3. Planificar i temporitzar de manera rigorosa la feina d鈥檃cord amb els objectius plantejats.
 4. Aplicar la metodologia de recerca adequada als objectius del treball, afrontar els problemes generats durant el proc茅s de recerca i tenir capacitat per reconduir les estrat猫gies.
 5. Seleccionar de forma correcta les fonts d鈥檌nformaci贸, tot mostrant capacitat per accedir a fonts diversificades i contrastades, gestionar la informaci贸 i aplicar de forma rigorosa, cr铆tica i objectiva m猫todes d鈥檃n脿lisi i interpretaci贸 de les dades.
 6. Redactar un informe ben estructurat i amb rigor formal, on s鈥檈xposin les idees principals amb coher猫ncia, cohesi贸 i capacitat de s铆ntesi.
 7. Elaborar les conclusions de la recerca de forma personal i avaluar cr铆ticament el propi treball.
 8. Expressar-se oralment i per escrit amb correcci贸 gramatical i estil铆stica, tot dominant el vocabulari t猫cnic espec铆fic.
 9. Exposar oralment els resultats de la recerca de forma ordenada, clara i concisa.
 10. Emprar les TIC i els MAV durant el proc茅s de recerca i presentaci贸 dels resultats.

Fonts:

Visita tamb茅 la guia Compet猫ncies i EpD

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework